TransactedInstaller Klasa

Definicja

Definiuje instalatora, który kończy się pomyślnie lub kończy się niepowodzeniem i opuszcza komputer w stanie początkowym.

public ref class TransactedInstaller : System::Configuration::Install::Installer
public class TransactedInstaller : System.Configuration.Install.Installer
type TransactedInstaller = class
  inherit Installer
Public Class TransactedInstaller
Inherits Installer
Dziedziczenie

Przykłady

W poniższym przykładzie przedstawiono TransactedInstallerInstall metody TransactedInstaller i klasy .Uninstall

W tym przykładzie przedstawiono implementację podobną do implementacjiInstallutil.exe (narzędzie instalatora). Instaluje zestawy z opcjami poprzedzającymi ten konkretny zestaw. Jeśli dla zestawu nie określono opcji, opcje poprzedniego zestawu są używane, jeśli na liście znajduje się poprzedni zestaw. Jeśli zostanie określona opcja "/u" lub "/uninstall", zestawy zostaną odinstalowane. Jeśli zostanie podana opcja "/?" lub "/help", informacje pomocy zostaną wyświetlone w konsoli programu .

array<String^>^ args = Environment::GetCommandLineArgs();
ArrayList^ myOptions = gcnew ArrayList;
String^ myOption;
bool toUnInstall = false;
bool toPrintHelp = false;
TransactedInstaller^ myTransactedInstaller = gcnew TransactedInstaller;
AssemblyInstaller^ myAssemblyInstaller;
InstallContext^ myInstallContext;

try
{
  for ( int i = 1; i < args->Length; i++ )
  {
   // Process the arguments.
   if ( args[ i ]->StartsWith( "/" ) || args[ i ]->StartsWith( "-" ) )
   {
     myOption = args[ i ]->Substring( 1 );
     // Determine whether the option is to 'uninstall' an assembly.
     if ( String::Compare( myOption, "u", true ) == 0 ||
      String::Compare( myOption, "uninstall", true ) == 0 )
     {
      toUnInstall = true;
      continue;
     }
     // Determine whether the option is for printing help information.
     if ( String::Compare( myOption, "?", true ) == 0 ||
      String::Compare( myOption, "help", true ) == 0 )
     {
      toPrintHelp = true;
      continue;
     }
     // Add the option encountered to the list of all options
     // encountered for the current assembly.
     myOptions->Add( myOption );
   }
   else
   {
     // Determine whether the assembly file exists.
     if ( !File::Exists( args[ i ] ) )
     {
      // If assembly file doesn't exist then print error.
      Console::WriteLine( "\nError : {0} - Assembly file doesn't exist.",
        args[ i ] );
      return 0;
     }
     
     // Create a instance of 'AssemblyInstaller' that installs the given assembly.
     myAssemblyInstaller =
      gcnew AssemblyInstaller( args[ i ],
        (array<String^>^)( myOptions->ToArray( String::typeid ) ) );
     // Add the instance of 'AssemblyInstaller' to the 'TransactedInstaller'.
     myTransactedInstaller->Installers->Add( myAssemblyInstaller );
   }
  }
  
  // If user requested help or didn't provide any assemblies to install
  // then print help message.
  if ( toPrintHelp || myTransactedInstaller->Installers->Count == 0 )
  {
   PrintHelpMessage();
   return 0;
  }
  
  // Create a instance of 'InstallContext' with the options specified.
  myInstallContext =
   gcnew InstallContext( "Install.log",
     (array<String^>^)( myOptions->ToArray( String::typeid ) ) );
  myTransactedInstaller->Context = myInstallContext;
  
  // Install or Uninstall an assembly depending on the option provided.
  if ( !toUnInstall )
  {
   myTransactedInstaller->Install( gcnew Hashtable );
  }
  else
  {
   myTransactedInstaller->Uninstall( nullptr );
  }
}
catch ( Exception^ e ) 
{
  Console::WriteLine( "\nException raised : {0}", e->Message );
}
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Collections;
using System.Configuration.Install;
using System.IO;

public class TransactedInstaller_Example
{
  public static void Main(String[] args)
  {
   ArrayList myOptions = new ArrayList();
   String myOption;
   bool toUnInstall = false;
   bool toPrintHelp = false;
   TransactedInstaller myTransactedInstaller = new TransactedInstaller();
   AssemblyInstaller myAssemblyInstaller;
   InstallContext myInstallContext;

   try
   {
     for(int i = 0; i < args.Length; i++)
     {
      // Process the arguments.
      if(args[i].StartsWith("/") || args[i].StartsWith("-"))
      {
        myOption = args[i].Substring(1);
        // Determine whether the option is to 'uninstall' an assembly.
        if(String.Compare(myOption, "u", true) == 0 ||
         String.Compare(myOption, "uninstall", true) == 0)
        {
         toUnInstall = true;
         continue;
        }
        // Determine whether the option is for printing help information.
        if(String.Compare(myOption, "?", true) == 0 ||
         String.Compare(myOption, "help", true) == 0)
        {
         toPrintHelp = true;
         continue;
        }
        // Add the option encountered to the list of all options
        // encountered for the current assembly.
        myOptions.Add(myOption);
      }
      else
      {
        // Determine whether the assembly file exists.
        if(!File.Exists(args[i]))
        {
         // If assembly file doesn't exist then print error.
         Console.WriteLine("\nError : {0} - Assembly file doesn't exist.",
           args[i]);
         return;
        }

        // Create a instance of 'AssemblyInstaller' that installs the given assembly.
        myAssemblyInstaller =
         new AssemblyInstaller(args[i],
         (string[]) myOptions.ToArray(typeof(string)));
        // Add the instance of 'AssemblyInstaller' to the 'TransactedInstaller'.
        myTransactedInstaller.Installers.Add(myAssemblyInstaller);
      }
     }
     // If user requested help or didn't provide any assemblies to install
     // then print help message.
     if(toPrintHelp || myTransactedInstaller.Installers.Count == 0)
     {
      PrintHelpMessage();
      return;
     }

     // Create a instance of 'InstallContext' with the options specified.
     myInstallContext =
      new InstallContext("Install.log",
      (string[]) myOptions.ToArray(typeof(string)));
     myTransactedInstaller.Context = myInstallContext;

     // Install or Uninstall an assembly depending on the option provided.
     if(!toUnInstall)
      myTransactedInstaller.Install(new Hashtable());
     else
      myTransactedInstaller.Uninstall(null);
   }
   catch(Exception e)
   {
     Console.WriteLine("\nException raised : {0}", e.Message);
   }
  }

  public static void PrintHelpMessage()
  {
   Console.WriteLine("Usage : TransactedInstaller [/u | /uninstall] [option [...]] assembly" +
     "[[option [...]] assembly] [...]]");
   Console.WriteLine("TransactedInstaller executes the installers in each of" +
     " the given assembly. If /u or /uninstall option" +
     " is given it uninstalls the assemblies.");
  }
}
Dim options As New ArrayList()
Dim myOption As String
Dim toUnInstall As Boolean = False
Dim toPrintHelp As Boolean = False
Dim myTransactedInstaller As New TransactedInstaller()
Dim myAssemblyInstaller As AssemblyInstaller
Dim myInstallContext As InstallContext

Try
  Dim i As Integer
  For i = 1 To args.Length - 1
   ' Process the arguments.
   If args(i).StartsWith("/") Or args(i).StartsWith("-") Then
     myOption = args(i).Substring(1)
     ' Determine whether the option is to 'uninstall' an assembly.
     If String.Compare(myOption, "u", True) = 0 Or _
      String.Compare(myOption,"uninstall", True) = 0 Then
      toUnInstall = True
      GoTo ContinueFor1
     End If
     ' Determine whether the option is for printing help information.
     If String.Compare(myOption, "?", True) = 0 Or _
      String.Compare(myOption, "help", True) = 0 Then
      toPrintHelp = True
      GoTo ContinueFor1
     End If
     ' Add the option encountered to the list of all options
     ' encountered for the current assembly.
     options.Add(myOption)
   Else
     ' Determine whether the assembly file exists.
     If Not File.Exists(args(i)) Then
      ' If assembly file doesn't exist then print error.
      Console.WriteLine(ControlChars.Newline + _
           "Error : {0} - Assembly file doesn't exist.", args(i))
      Return
     End If

     ' Create a instance of 'AssemblyInstaller' that installs the given assembly.
     myAssemblyInstaller = New AssemblyInstaller(args(i), _
            CType(options.ToArray(GetType(String)), String()))
     ' Add the instance of 'AssemblyInstaller' to the 'TransactedInstaller'.
     myTransactedInstaller.Installers.Add(myAssemblyInstaller)
   End If
  ContinueFor1:
  Next i
  ' If user requested help or didn't provide any assemblies to install
  ' then print help message.
  If toPrintHelp Or myTransactedInstaller.Installers.Count = 0 Then
   PrintHelpMessage()
   Return
  End If

  ' Create a instance of 'InstallContext' with the options specified.
  myInstallContext = New InstallContext("Install.log", _
        CType(options.ToArray(GetType(String)), String()))
  myTransactedInstaller.Context = myInstallContext

  ' Install or Uninstall an assembly depending on the option provided.
  If Not toUnInstall Then
   myTransactedInstaller.Install(New Hashtable())
  Else
   myTransactedInstaller.Uninstall(Nothing)
  End If
Catch e As Exception
  Console.WriteLine(ControlChars.Newline + "Exception raised : {0}", e.Message)
End Try

Uwagi

Aby uruchomić instalatory w transakcji, dodaj je do Installers właściwości tego TransactedInstaller wystąpienia.

Konstruktory

TransactedInstaller()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy TransactedInstaller.

Właściwości

CanRaiseEvents

Pobiera wartość wskazującą, czy składnik może zgłosić zdarzenie.

(Odziedziczone po Component)
Container

Pobiera element IContainer zawierający element Component.

(Odziedziczone po Component)
Context

Pobiera lub ustawia informacje o bieżącej instalacji.

(Odziedziczone po Installer)
DesignMode

Pobiera wartość wskazującą, czy Component element jest obecnie w trybie projektowania.

(Odziedziczone po Component)
Events

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń dołączonych do tego Componentelementu .

(Odziedziczone po Component)
HelpText

Pobiera tekst pomocy dla wszystkich instalatorów w kolekcji instalatora.

(Odziedziczone po Installer)
Installers

Pobiera kolekcję instalatorów, które zawiera ten instalator.

(Odziedziczone po Installer)
Parent

Pobiera lub ustawia instalatora zawierającego kolekcję, do którego należy ten instalator.

(Odziedziczone po Installer)
Site

Pobiera lub ustawia ISite element .Component

(Odziedziczone po Component)

Metody

Commit(IDictionary)

Po zastąpieniu w klasie pochodnej kończy transakcję instalacji.

(Odziedziczone po Installer)
CreateObjRef(Type)

Tworzy obiekt zawierający wszystkie istotne informacje wymagane do wygenerowania serwera proxy używanego do komunikowania się z obiektem zdalnym.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element Component.

(Odziedziczone po Component)
Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element Component i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.

(Odziedziczone po Component)
Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetLifetimeService()
Przestarzałe.

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
GetService(Type)

Zwraca obiekt reprezentujący usługę dostarczaną przez Component obiekt lub przez obiekt Container.

(Odziedziczone po Component)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
InitializeLifetimeService()
Przestarzałe.

Uzyskuje obiekt usługi okresu istnienia, aby kontrolować zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
Install(IDictionary)

Wykonuje instalację.

MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone(Boolean)

Tworzy płytkią kopię bieżącego MarshalByRefObject obiektu.

(Odziedziczone po MarshalByRefObject)
OnAfterInstall(IDictionary)

AfterInstall Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Installer)
OnAfterRollback(IDictionary)

AfterRollback Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Installer)
OnAfterUninstall(IDictionary)

AfterUninstall Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Installer)
OnBeforeInstall(IDictionary)

BeforeInstall Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Installer)
OnBeforeRollback(IDictionary)

BeforeRollback Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Installer)
OnBeforeUninstall(IDictionary)

BeforeUninstall Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Installer)
OnCommitted(IDictionary)

Committed Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Installer)
OnCommitting(IDictionary)

Committing Zgłasza zdarzenie.

(Odziedziczone po Installer)
Rollback(IDictionary)

Po przesłonięciu w klasie pochodnej przywraca stan przed instalacją komputera.

(Odziedziczone po Installer)
ToString()

Zwraca wartość String zawierającą nazwę Componentobiektu , jeśli istnieje. Ta metoda nie powinna być zastępowana.

(Odziedziczone po Component)
Uninstall(IDictionary)

Usuwa instalację.

Zdarzenia

AfterInstall

Występuje po Install(IDictionary) uruchomieniu Installers metod wszystkich instalatorów we właściwości.

(Odziedziczone po Installer)
AfterRollback

Występuje po wycofaniu Installers instalacji wszystkich instalatorów we właściwości.

(Odziedziczone po Installer)
AfterUninstall

Występuje po wykonaniu Installers operacji dezinstalacji przez wszystkich instalatorów w właściwości.

(Odziedziczone po Installer)
BeforeInstall

Występuje przed uruchomieniem Install(IDictionary) metody każdego instalatora w kolekcji instalatora.

(Odziedziczone po Installer)
BeforeRollback

Występuje przed wycofaniem instalatorów we Installers właściwości.

(Odziedziczone po Installer)
BeforeUninstall

Występuje przed wykonaniem operacji dezinstalacji przez instalatorów w Installers właściwości.

(Odziedziczone po Installer)
Committed

Występuje po zatwierdzeniu instalacji przez wszystkich instalatorów w Installers właściwości.

(Odziedziczone po Installer)
Committing

Występuje przed zatwierdzeniem instalacji przez instalatorów w Installers właściwości.

(Odziedziczone po Installer)
Disposed

Występuje, gdy składnik jest usuwany przez wywołanie Dispose() metody .

(Odziedziczone po Component)

Dotyczy