Udostępnij za pośrednictwem


DbConnectionStringBuilder.Add(String, Object) Metoda

Definicja

Dodaje wpis z określonym kluczem i wartością do elementu DbConnectionStringBuilder.

public:
 void Add(System::String ^ keyword, System::Object ^ value);
public void Add (string keyword, object value);
member this.Add : string * obj -> unit
Public Sub Add (keyword As String, value As Object)

Parametry

keyword
String

Klucz do dodania do elementu DbConnectionStringBuilder.

value
Object

Wartość określonego klucza.

Wyjątki

keyword jest odwołaniem o wartości null (Nothing w Visual Basic).

Element DbConnectionStringBuilder jest tylko do odczytu.

-lub-

Element DbConnectionStringBuilder ma stały rozmiar.

Przykłady

Poniższy przykład tworzy nowy DbConnectionStringBuilder i dodaje elementy. Kod pokazuje również zastąpienie istniejącego elementu przy użyciu Add metody i zawiera skomentowany blok, który zgłasza błąd ArgumentNullException.

Uwaga

Ten przykład zawiera hasło do zademonstrowania DbConnectionStringBuilder sposobu działania z parametrami połączenia. W aplikacjach zalecamy użycie uwierzytelniania systemu Windows. Jeśli musisz użyć hasła, nie dołączaj hasła zakodowanego w aplikacji.

static void Main()
{
  try
  {
    DbConnectionStringBuilder builder =
      new DbConnectionStringBuilder();
    builder.Add("Data Source", "ServerName");
    builder.Add("Initial Catalog", "TheDatabase");
    builder.Add("User ID", "UserName");
    builder.Add("Password", "*******");
    builder.Add("Command Logging", false);

    // Overwrite the existing "User ID" value.
    builder.Add("User ID", "NewUserName");

    // The following code would trigger
    // an ArgumentNullException:
    // builder.Add(null, "Some Value");

    Console.WriteLine(builder.ConnectionString);
  }
  catch (ArgumentNullException)
  {
    Console.WriteLine("Null key values are not allowed.");
  }

  Console.WriteLine("Press Enter to continue.");
  Console.ReadLine();
}
Sub Main()
  Try
    Dim builder As New DbConnectionStringBuilder
    builder.Add("Data Source", "ServerName")
    builder.Add("Initial Catalog", "TheDatabase")
    builder.Add("User ID", "UserName")
    builder.Add("Password", "*******")
    builder.Add("Command Logging", False)

    ' Overwrite the existing "User ID" value.
    builder.Add("User ID", "NewUserName")

    ' The following code would trigger 
    ' an ArgumentNullException.
    ' builder.Add(Nothing, "Some Value")

    Console.WriteLine(builder.ConnectionString)

  Catch ex As ArgumentNullException
    Console.WriteLine("Null key values are not allowed.")
  End Try

  Console.WriteLine("Press Enter to continue.")
  Console.ReadLine()
End Sub

Uwagi

Właściwość Item[] może również służyć do dodawania nowych elementów, ustawiając wartość klucza, który nie istnieje w słowniku. Na przykład: myCollection["myNonexistentKey"] = myValue.

Add Wywoływanie metody przez przekazanie klucza null (Nothingw Visual Basic) zgłasza błąd ArgumentNullException. Jednak wywołanie Add metody przez przekazanie wartości null spowoduje usunięcie pary klucz/wartość.

Dotyczy

Zobacz też