Double.IsInfinity(Double) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy określona liczba ma wartość ujemną, czy dodatnią nieskończoność.

public:
 static bool IsInfinity(double d);
public static bool IsInfinity (double d);
static member IsInfinity : double -> bool
Public Shared Function IsInfinity (d As Double) As Boolean

Parametry

d
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji.

Zwraca

Boolean

true Jeśli d wartość jest szacowana na lub ; PositiveInfinity w przeciwnym razie wartość NegativeInfinity false .

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje użycie funkcji IsInfinity :

// This will return S"true".
Console::WriteLine( "IsInfinity(3.0 / 0) == {0}.", Double::IsInfinity( 3.0 / zero ) ? (String^)"true" : "false" );
// This will return "true".
Console.WriteLine("IsInfinity(3.0 / 0) == {0}.", Double.IsInfinity(3.0 / 0) ? "true" : "false");
' This will return "True".
Console.Write("IsInfinity(3.0 / 0) = ")
If Double.IsPositiveInfinity(3 / 0) Then
    Console.WriteLine("True.")
Else
    Console.WriteLine("False.")
End If

Uwagi

Operacje zmiennoprzecinkowe PositiveInfinity zwracają element lub w celu NegativeInfinity zasygnalizowania warunku przepełnienia.

Dotyczy

Zobacz też