Enumerable.Sum Metoda

Definicja

Oblicza sumę sekwencji wartości liczbowych.

Przeciążenia

Sum(IEnumerable<Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości.

Sum(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Int32 do wartości null.

Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Single do wartości null.

Sum(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Int64 do wartości null.

Sum(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Double do wartości null.

Sum(IEnumerable<Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości.

Sum(IEnumerable<Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości.

Sum(IEnumerable<Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości.

Sum(IEnumerable<Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości.

Sum(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Decimal do wartości null.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null, które są uzyskiwane Int64 przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null, które są uzyskiwane Int32 przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null, które są uzyskiwane Double przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null, które są uzyskiwane Single przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczających wartość null, które są uzyskiwane Decimal przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

Sum(IEnumerable<Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<float> ^ source);
public static float Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float> source);
static member Sum : seq<single> -> single
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Single)) As Single

Parametry

source
IEnumerable<Single>

Sekwencja Single wartości do obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak za pomocą Sum(IEnumerable<Single>) metody zsumować wartości sekwencji.

List<float> numbers = new List<float> { 43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F };

float sum = numbers.Sum();

Console.WriteLine("The sum of the numbers is {0}.", sum);

/*
 This code produces the following output:

 The sum of the numbers is 635.13.
*/
' Create a list of Single values.
Dim numbers As New List(Of Single)(New Single() _
                {43.68F, 1.25F, 583.7F, 6.5F})

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Single = numbers.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"The sum of the numbers is {sum}")

' This code produces the following output:
'
' The sum of the numbers is 635.13

Uwagi

Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() przekłada się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Int32 do wartości null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<int>> ^ source);
public static int? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int?> source);
static member Sum : seq<Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int32>>

Sekwencja wartości dopuszczanych Int32 do wartości null do obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Suma jest większa niż Int32.MaxValue.

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() przekłada się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Single do wartości null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float?> source);
static member Sum : seq<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Single>>

Sekwencja wartości dopuszczanych Single do wartości null do obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak za pomocą Sum(IEnumerable<Nullable<Single>>) metody zsumować wartości sekwencji.

float?[] points = { null, 0, 92.83F, null, 100.0F, 37.46F, 81.1F };

float? sum = points.Sum();

Console.WriteLine("Total points earned: {0}", sum);

/*
 This code produces the following output:

 Total points earned: 311.39
*/
' Create an array of Nullable Single values.
Dim points() As Nullable(Of Single) =
{Nothing, 0, 92.83F, Nothing, 100.0F, 37.46F, 81.1F}

' Get the sum of values in the list.
Dim sum As Nullable(Of Single) = points.Sum()

' Display the output.
Console.WriteLine($"Total points earned: {sum}")

' This code produces the following output:
'
' Total points earned: 311.39

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() przekłada się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Int64 do wartości null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<long>> ^ source);
public static long? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long?> source);
static member Sum : seq<Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int64>>

Sekwencja wartości dopuszczanych Int64 do wartości null do obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Suma jest większa niż Int64.MaxValue.

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() przekłada się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Double do wartości null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double?> source);
static member Sum : seq<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Double>>

Sekwencja wartości dopuszczanych Double do wartości null do obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Suma jest większa niż Double.MaxValue.

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() przekłada się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<int> ^ source);
public static int Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int> source);
static member Sum : seq<int> -> int
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Integer)) As Integer

Parametry

source
IEnumerable<Int32>

Sekwencja Int32 wartości do obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Suma jest większa niż Int32.MaxValue.

Uwagi

Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() przekłada się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<long> ^ source);
public static long Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long> source);
static member Sum : seq<int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Long)) As Long

Parametry

source
IEnumerable<Int64>

Sekwencja Int64 wartości do obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Suma jest większa niż Int64.MaxValue.

Uwagi

Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() przekłada się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<double> ^ source);
public static double Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double> source);
static member Sum : seq<double> -> double
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Double)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Double>

Sekwencja wartości do Double obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Suma jest większa niż Double.MaxValue.

Uwagi

Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal> source);
static member Sum : seq<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Decimal)) As Decimal

Parametry

source
IEnumerable<Decimal>

Sekwencja wartości do Decimal obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Suma jest większa niż Decimal.MaxValue.

Uwagi

Metoda Sum(IEnumerable<Decimal>) zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości dopuszczanych Decimal do wartości null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Sum (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal?> source);
static member Sum : seq<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Decimal>>

Sekwencja wartości dopuszczanych Decimal do wartości null do obliczenia sumy.

Zwraca

Suma wartości w sekwencji.

Wyjątki

source to null.

Suma jest większa niż Decimal.MaxValue.

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Oblicza sumę sekwencji Single wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, float> ^ selector);
public static float Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, single> -> single
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Single)) As Single

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Single>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

Uwaga

W tym przykładzie kodu użyto przeciążenia metody, która różni się od określonego przeciążenia opisanego w tym artykule. Aby rozszerzyć przykład na przeciążenie opisane w tym artykule, zmień treść selector funkcji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Metoda Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>) zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podasz funkcję , selectorktóra projektuje elementy członkowskie source w typie liczbowym, w szczególności Single.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości null, które są uzyskiwane Int64 przez wywołanie funkcji transform w każdym elemecie sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<long>> ^ selector);
public static long? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Nullable<Int64>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Suma jest większa niż Int64.MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

Uwaga

W tym przykładzie kodu użyto przeciążenia metody, która różni się od określonego przeciążenia opisanego w tym artykule. Aby rozszerzyć przykład na przeciążenie opisane w tym artykule, zmień treść selector funkcji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podasz funkcję , która projektuje elementy członkowskie source w typie liczbowym, selectorw szczególności Nullable<Int64> w języku C# lub Nullable(Of Int64) w Visual Basic

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości null, które są uzyskiwane Int32 przez wywołanie funkcji transform w każdym elemecie sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<int>> ^ selector);
public static int? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Nullable<Int32>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Suma jest większa niż Int32.MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

Uwaga

W tym przykładzie kodu użyto przeciążenia metody, która różni się od określonego przeciążenia opisanego w tym artykule. Aby rozszerzyć przykład na przeciążenie opisane w tym artykule, zmień treść selector funkcji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję , selectorktóra projektuje elementy członkowskie source typu liczbowego, w szczególności Nullable<Int32> w języku C# lub Nullable(Of Int32) Visual Basic.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości null, które są uzyskiwane Double przez wywołanie funkcji transform w każdym elemecie sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<double>> ^ selector);
public static double? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Nullable<Double>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Suma jest większa niż Double.MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

Uwaga

W tym przykładzie kodu użyto przeciążenia metody, która różni się od określonego przeciążenia opisanego w tym artykule. Aby rozszerzyć przykład na przeciążenie opisane w tym artykule, zmień treść selector funkcji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję , selectorktóra projektuje elementy członkowskie source typu liczbowego, w szczególności Nullable<Double> w języku C# lub Nullable(Of Double) Visual Basic.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości null, które są uzyskiwane Single przez wywołanie funkcji transform w każdym elemecie sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<float>> ^ selector);
public static float? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Nullable<Single>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

Uwaga

W tym przykładzie kodu użyto przeciążenia metody, która różni się od określonego przeciążenia opisanego w tym artykule. Aby rozszerzyć przykład na przeciążenie opisane w tym artykule, zmień treść selector funkcji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję , selectorktóra projektuje elementy członkowskie source typu liczbowego, w szczególności Nullable<Single> w języku C# lub Nullable(Of Single) Visual Basic.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Oblicza sumę sekwencji Int64 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, long> ^ selector);
public static long Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Long)) As Long

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Int64>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Suma jest większa niż Int64.MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

Uwaga

W tym przykładzie kodu użyto przeciążenia metody, która różni się od określonego przeciążenia opisanego w tym artykule. Aby rozszerzyć przykład na przeciążenie opisane w tym artykule, zmień treść selector funkcji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podasz funkcję , selectorktóra projektuje elementy członkowskie source w typie liczbowym, w szczególności Int64.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Oblicza sumę sekwencji Int32 wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, int> ^ selector);
public static int Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, int> -> int
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Integer)) As Integer

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Int32>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Suma jest większa niż Int32.MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

Uwaga

W tym przykładzie kodu użyto przeciążenia metody, która różni się od określonego przeciążenia opisanego w tym artykule. Aby rozszerzyć przykład na przeciążenie opisane w tym artykule, zmień treść selector funkcji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podasz funkcję , selectorktóra projektuje elementy członkowskie source w typie liczbowym, w szczególności Int32.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Oblicza sumę sekwencji Double wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, double> ^ selector);
public static double Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, double> -> double
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Double)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Double>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Suma jest większa niż Double.MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podasz funkcję , selectorktóra projektuje elementy członkowskie source w typie liczbowym, w szczególności Double.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Oblicza sumę sekwencji Decimal wartości uzyskanych przez wywołanie funkcji przekształcania dla każdego elementu sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, System::Decimal> ^ selector);
public static decimal Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Decimal)) As Decimal

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Decimal>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Suma jest większa niż Decimal.MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

Uwaga

W tym przykładzie kodu użyto przeciążenia metody, która różni się od określonego przeciążenia opisanego w tym artykule. Aby rozszerzyć przykład na przeciążenie opisane w tym artykule, zmień treść selector funkcji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podasz funkcję , selectorktóra projektuje elementy członkowskie source w typie liczbowym, w szczególności Decimal.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy

Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Oblicza sumę sekwencji wartości null, które są uzyskiwane Decimal przez wywołanie funkcji transform w każdym elemecie sekwencji danych wejściowych.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Sum(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^ selector);
public static decimal? Sum<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal?> selector);
static member Sum : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Sum(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry typu

TSource

Typ elementów elementu source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Sekwencja wartości, które są używane do obliczania sumy.

selector
Func<TSource,Nullable<Decimal>>

Funkcja transformacji do zastosowania do każdego elementu.

Zwraca

Suma przewidywanych wartości.

Wyjątki

source lub selector to null.

Suma jest większa niż Decimal.MaxValue.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak użyć Sum<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) metody sumowania przewidywanych wartości sekwencji.

Uwaga

W tym przykładzie kodu użyto przeciążenia metody, która różni się od określonego przeciążenia opisanego w tym artykule. Aby rozszerzyć przykład na przeciążenie opisane w tym artykule, zmień treść selector funkcji.

class Package
{
  public string Company { get; set; }
  public double Weight { get; set; }
}

public static void SumEx1()
{
  List<Package> packages =
    new List<Package>
      { new Package { Company = "Coho Vineyard", Weight = 25.2 },
       new Package { Company = "Lucerne Publishing", Weight = 18.7 },
       new Package { Company = "Wingtip Toys", Weight = 6.0 },
       new Package { Company = "Adventure Works", Weight = 33.8 } };

  double totalWeight = packages.Sum(pkg => pkg.Weight);

  Console.WriteLine("The total weight of the packages is: {0}", totalWeight);
}

/*
 This code produces the following output:

 The total weight of the packages is: 83.7
*/
Structure Package
  Public Company As String
  Public Weight As Double
End Structure

Sub SumEx1()
  ' Create a list of Package values.
  Dim packages As New List(Of Package)(New Package() _
   {New Package With {.Company = "Coho Vineyard", .Weight = 25.2},
   New Package With {.Company = "Lucerne Publishing", .Weight = 18.7},
   New Package With {.Company = "Wingtip Toys", .Weight = 6.0},
   New Package With {.Company = "Adventure Works", .Weight = 33.8}})

  ' Sum the values from each item's Weight property.
  Dim totalWeight As Double = packages.Sum(Function(pkg) _
                       pkg.Weight)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The total weight of the packages is: {totalWeight}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The total weight of the packages is: 83.7

Uwagi

Elementy, w source których są null wykluczone z obliczeń sumy. Ta metoda zwraca zero, jeśli source nie zawiera żadnych elementów lub wszystkie elementy to null.

Tę metodę można zastosować do sekwencji dowolnych wartości, jeśli podajesz funkcję , selectorktóra projektuje elementy członkowskie source typu liczbowego, w szczególności Nullable<Decimal> w języku C# lub Nullable(Of Decimal) Visual Basic.

W składni wyrażenia zapytania języka Visual Basic klauzula Aggregate Into Sum() tłumaczy się na wywołanie Sumelementu .

Zobacz też

Dotyczy