Nullable<T> Struktura

Definicja

Reprezentuje typ wartości, który można przypisać null.

generic <typename T>
 where T : value classpublic value class Nullable
public struct Nullable<T> where T : struct
[System.Serializable]
public struct Nullable<T> where T : struct
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
[<System.Serializable>]
type Nullable<'T (requires 'T : struct)> = struct
Public Structure Nullable(Of T)

Parametry typu

T

Typ wartości bazowej Nullable<T> typu ogólnego.

Dziedziczenie
Nullable<T>
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład kodu definiuje trzy wiersze tabeli w przykładowej bazie danych usługi Microsoft Pubs. Tabela zawiera dwie kolumny, które nie mogą być dopuszczające wartości null, i dwie kolumny, które są dopuszczające wartość null.

using namespace System;

// Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
value struct titleAuthor
{
  public:
    // Author ID; format ###-##-####
    String^ au_id;
    // Title ID; format AA####
    String^ title_id;
    // Author ORD is nullable.
    Nullable<short> au_ord;
    // Royalty Percent is nullable.
    Nullable<int> royaltyper;

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  static void Display(String^ dspTitle,
            array<titleAuthor>^ dspAllTitleAuthors)
  {
    Console::WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
    for each (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console::WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console::WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console::WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.HasValue ?
               dspTA.au_ord.Value : -1);
     Console::WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.HasValue ?
               dspTA.royaltyper.Value : 0);
     Console::WriteLine();
    }
  }
};

void main()
{
  // Declare and initialize the titleAuthor array.
  array<titleAuthor>^ ta = gcnew array<titleAuthor>(3);
  ta[0].au_id = "712-32-1176";
  ta[0].title_id = "PS3333";
  ta[0].au_ord = 1;
  ta[0].royaltyper = 100;

  ta[1].au_id = "213-46-8915";
  ta[1].title_id = "BU1032";
//  ta[1].au_ord = nullptr;
//  ta[1].royaltyper = nullptr;

  ta[2].au_id = "672-71-3249";
  ta[2].title_id = "TC7777";
//  ta[2].au_ord = nullptr;
  ta[2].royaltyper = 40;

  // Display the values of the array elements, and
  // display a legend.
  titleAuthor::Display("Title Authors Table", ta);
  Console::WriteLine("Legend:");
  Console::WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
  Console::WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
}
// The example displays the following output:
//    *** Title Authors Table ***
//    Author ID ... 712-32-1176
//    Title ID .... PS3333
//    Author ORD .. 1
//    Royalty % ... 100
//
//    Author ID ... 213-46-8915
//    Title ID .... BU1032
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 0
//
//    Author ID ... 672-71-3249
//    Title ID .... TC7777
//    Author ORD .. -1
//    Royalty % ... 40
//
//    Legend:
//    An Author ORD of -1 means no value is defined.
//    A Royalty % of 0 means no value is defined.
using System;

class Sample
{
  // Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.
  public struct titleAuthor
  {
   // Author ID; format ###-##-####
   public string au_id;
   // Title ID; format AA####
   public string title_id;
   // Author ORD is nullable.
   public short? au_ord;
   // Royalty Percent is nullable.
   public int? royaltyper;
  }

  public static void Main()
  {
   // Declare and initialize the titleAuthor array.
   titleAuthor[] ta = new titleAuthor[3];
   ta[0].au_id = "712-32-1176";
   ta[0].title_id = "PS3333";
   ta[0].au_ord = 1;
   ta[0].royaltyper = 100;

   ta[1].au_id = "213-46-8915";
   ta[1].title_id = "BU1032";
   ta[1].au_ord = null;
   ta[1].royaltyper = null;

   ta[2].au_id = "672-71-3249";
   ta[2].title_id = "TC7777";
   ta[2].au_ord = null;
   ta[2].royaltyper = 40;

   // Display the values of the titleAuthor array elements, and
   // display a legend.
   Display("Title Authors Table", ta);
   Console.WriteLine("Legend:");
   Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.");
   Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.");
  }

  // Display the values of the titleAuthor array elements.
  public static void Display(string dspTitle,
                titleAuthor[] dspAllTitleAuthors)
  {
   Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle);
   foreach (titleAuthor dspTA in dspAllTitleAuthors) {
     Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id);
     Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id);
     Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord ?? -1);
     Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper ?? 0);
     Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//   *** Title Authors Table ***
//   Author ID ... 712-32-1176
//   Title ID .... PS3333
//   Author ORD .. 1
//   Royalty % ... 100
//
//   Author ID ... 213-46-8915
//   Title ID .... BU1032
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 0
//
//   Author ID ... 672-71-3249
//   Title ID .... TC7777
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 40
//
//   Legend:
//   An Author ORD of -1 means no value is defined.
//   A Royalty % of 0 means no value is defined.
open System

// Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database.

type titleAuthor =
 struct
  // Author ID format ###-##-####
  val mutable au_id: string
  // Title ID format AA####
  val mutable title_id: string
  // Author ORD is nullable.
  val mutable au_ord: Nullable<int16>
  // Royalty Percent is nullable.
  val mutable royaltyper: Nullable<int>
 end

// Display the values of the titleAuthor array elements.
let display dspTitle (dspAllTitleAuthors: #seq<titleAuthor>) =
  printfn $"*** {dspTitle} ***"
  for dspTA in dspAllTitleAuthors do
    printfn $"Author ID ... {dspTA.au_id}"
    printfn $"Title ID .... {dspTA.title_id}"
    printfn $"Author ORD .. {dspTA.au_ord.GetValueOrDefault -1s}"
    printfn $"Royalty %% ... {dspTA.royaltyper.GetValueOrDefault -1}\n"

// Declare and initialize the titleAuthor array.
let ta = Array.zeroCreate<titleAuthor> 3
ta[0].au_id <- "712-32-1176"
ta[0].title_id <- "PS3333"
ta[0].au_ord <- Nullable 1s
ta[0].royaltyper <- Nullable 100

ta[1].au_id <- "213-46-8915"
ta[1].title_id <- "BU1032"
ta[1].au_ord <- Nullable()
ta[1].royaltyper <- Nullable()

ta[2].au_id <- "672-71-3249"
ta[2].title_id <- "TC7777"
ta[2].au_ord <- Nullable()
ta[2].royaltyper <- Nullable 40

// Display the values of the titleAuthor array elements, and
// display a legend.
display "Title Authors Table" ta
printfn "Legend:"
printfn "An Author ORD of -1 means no value is defined."
printfn "A Royalty %% of 0 means no value is defined."

// The example displays the following output:
//   *** Title Authors Table ***
//   Author ID ... 712-32-1176
//   Title ID .... PS3333
//   Author ORD .. 1
//   Royalty % ... 100
//
//   Author ID ... 213-46-8915
//   Title ID .... BU1032
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 0
//
//   Author ID ... 672-71-3249
//   Title ID .... TC7777
//   Author ORD .. -1
//   Royalty % ... 40
//
//   Legend:
//   An Author ORD of -1 means no value is defined.
//   A Royalty % of 0 means no value is defined.
Class Sample
  ' Define the "titleAuthor" table of the Microsoft "pubs" database. 
  Public Structure titleAuthor
    ' Author ID; format ###-##-####
    Public au_id As String
    ' Title ID; format AA####
    Public title_id As String
    ' Author ORD is nullable.
    Public au_ord As Nullable(Of Short)
    ' Royalty Percent is nullable.
    Public royaltyper As Nullable(Of Integer)
  End Structure 
  
  Public Shared Sub Main() 
    ' Declare and initialize the titleAuthor array.
    Dim ta(2) As titleAuthor
    ta(0).au_id = "712-32-1176"
    ta(0).title_id = "PS3333"
    ta(0).au_ord = 1
    ta(0).royaltyper = 100
    
    ta(1).au_id = "213-46-8915"
    ta(1).title_id = "BU1032"
    ta(1).au_ord = Nothing
    ta(1).royaltyper = Nothing
    
    ta(2).au_id = "672-71-3249"
    ta(2).title_id = "TC7777"
    ta(2).au_ord = Nothing
    ta(2).royaltyper = 40
    
    ' Display the values of the titleAuthor array elements, and 
    ' display a legend.
    Display("Title Authors Table", ta)
    Console.WriteLine("Legend:")
    Console.WriteLine("An Author ORD of -1 means no value is defined.")
    Console.WriteLine("A Royalty % of 0 means no value is defined.")
  End Sub
  
  ' Display the values of the titleAuthor array elements.
  Public Shared Sub Display(ByVal dspTitle As String, _
               ByVal dspAllTitleAuthors() As titleAuthor) 
    Console.WriteLine("*** {0} ***", dspTitle)
    Dim dspTA As titleAuthor
    For Each dspTA In dspAllTitleAuthors
      Console.WriteLine("Author ID ... {0}", dspTA.au_id)
      Console.WriteLine("Title ID .... {0}", dspTA.title_id)
      Console.WriteLine("Author ORD .. {0}", dspTA.au_ord.GetValueOrDefault(-1))
      Console.WriteLine("Royalty % ... {0}", dspTA.royaltyper.GetValueOrDefault(0))
      Console.WriteLine()
    Next 
  End Sub
End Class 
'This example displays the following output:
'   *** Title Authors Table ***
'   Author ID ... 712-32-1176
'   Title ID .... PS3333
'   Author ORD .. 1
'   Royalty % ... 100
'   
'   Author ID ... 213-46-8915
'   Title ID .... BU1032
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 0
'   
'   Author ID ... 672-71-3249
'   Title ID .... TC7777
'   Author ORD .. -1
'   Royalty % ... 40
'   
'   Legend:
'   An Author ORD of -1 means no value is defined.
'   A Royalty % of 0 means no value is defined.

Uwagi

Mówi się, że typ może mieć wartość null, jeśli można przypisać wartość lub może być przypisany null, co oznacza, że typ nie ma żadnej wartości. Domyślnie wszystkie typy odwołań, takie jak String, mają wartość null, ale wszystkie typy wartości, takie jak Int32, nie są.

W językach C# i Visual Basic należy oznaczyć typ wartości jako dopuszczaną wartość null przy użyciu ? notacji po typie wartości. Na przykład int? w języku C# lub Integer? Visual Basic deklaruje typ wartości całkowitej, którą można przypisać null.

Struktura Nullable<T> obsługuje używanie tylko typu wartości jako typu dopuszczanego do wartości null, ponieważ typy referencyjne są domyślnie dopuszczane do wartości null.

Klasa Nullable zapewnia uzupełniające wsparcie dla Nullable<T> struktury. Klasa Nullable obsługuje uzyskiwanie bazowego typu typu dopuszczanego do wartości null oraz operacje porównania i równości dla par typów dopuszczalnych wartości null, których typ wartości bazowej nie obsługuje ogólnych operacji porównywania i równości.

Podstawowe właściwości

Dwa podstawowe elementy Nullable<T> struktury to HasValue właściwości i Value . HasValue Jeśli właściwość obiektu Nullable<T> to true, można uzyskać dostęp do wartości obiektu za Value pomocą właściwości . HasValue Jeśli właściwość ma falsewartość , wartość obiektu jest niezdefiniowana i próba uzyskania dostępu do Value właściwości zgłasza błąd InvalidOperationException.

Opakowywanie i rozpakowywanie

W przypadku pola typu dopuszczalnego do wartości null środowisko uruchomieniowe języka wspólnego automatycznie pole wyboru wartości bazowej Nullable<T> obiektu, a nie Nullable<T> samego obiektu. Oznacza to, że jeśli HasValue właściwość ma truewartość , zawartość Value właściwości jest w polu. Gdy wartość bazowa typu dopuszczalnego wartości null jest rozpaszczone, środowisko uruchomieniowe języka wspólnego tworzy nową Nullable<T> strukturę zainicjowaną dla bazowej wartości.

HasValue Jeśli właściwość typu dopuszczającego wartość null to false, wynikiem operacji boxing jest null. W związku z tym, jeśli typ dopuszczający wartość null jest przekazywany do metody, która oczekuje argumentu obiektu, ta metoda musi być przygotowana do obsługi przypadku, w którym argumentem jest null. Gdy null środowisko uruchomieniowe języka wspólnego tworzy nową Nullable<T> strukturę i inicjuje jej HasValue właściwość na falsewartość null.

składniki .NET Framework 4.5.1 i środowisko wykonawcze systemu Windows

Począwszy od .NET Framework 4.5.1, można dołączyć Nullable<T> typ jako element członkowski struktury wyeksportowanej w bibliotece WinMD. Wcześniej nie było to obsługiwane.

Konstruktory

Nullable<T>(T)

Inicjuje Nullable<T> nowe wystąpienie struktury do określonej wartości.

Właściwości

HasValue

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący Nullable<T> obiekt ma prawidłową wartość jego typu bazowego.

Value

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu, jeśli przypisano mu prawidłową wartość bazową.

Metody

Equals(Object)

Wskazuje, czy bieżący Nullable<T> obiekt jest równy określonemu obiektowi.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu obiektu zwróconego Value przez właściwość .

GetValueOrDefault()

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub wartość domyślną typu bazowego.

GetValueOrDefault(T)

Pobiera wartość bieżącego Nullable<T> obiektu lub określoną wartość domyślną.

ToString()

Zwraca tekstowa reprezentacja wartości bieżącego Nullable<T> obiektu.

Operatory

Explicit(Nullable<T> to T)

Definiuje jawną konwersję Nullable<T> wystąpienia na jego wartość bazową.

Implicit(T to Nullable<T>)

Tworzy nowy Nullable<T> obiekt zainicjowany do określonej wartości.

Dotyczy

Zobacz też