Control.ClearChildControlState Metoda

Definicja

Usuwa informacje o stanie kontroli dla kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

protected:
 void ClearChildControlState();
protected void ClearChildControlState ();
member this.ClearChildControlState : unit -> unit
Protected Sub ClearChildControlState ()

Uwagi

Metoda ClearChildControlState jest używana, gdy informacje o stanie kontroli podrzędnej zapisywane w stanie kontroli nadrzędnej są zastępowane, ponieważ są tworzone nowe kontrolki podrzędne, takie jak podczas tworzenia kontrolek podrzędnych powiązania danych w szablonie powiązanej z danymi kontroli serwera. ClearChildControlState Wywołanie metody do pustych kontrolek podrzędnych przed wywołaniem SaveControlState metody zmniejsza rozmiar informacji o stanie kontroli, które muszą być przechowywane lub przesyłane.

Podczas ponownego tworzenia kontrolek podrzędnych Control obiektu użyj ClearChildControlState metody , aby wyczyścić stan kontroli podrzędnej, aby nie został zastosowany do nowych kontrolek przypadkowo.

Aby wyczyścić zarówno stan kontroli podrzędnej, jak i stan widoku, użyj ClearChildState metody .

Dotyczy

Zobacz też