Control.ClearChildViewState Metoda

Definicja

Usuwa informacje o stanie widoku dla wszystkich kontrolek podrzędnych kontrolki serwera.

protected:
 void ClearChildViewState();
protected void ClearChildViewState ();
member this.ClearChildViewState : unit -> unit
Protected Sub ClearChildViewState ()

Uwagi

Ta metoda jest często używana podczas zastępowania DataBind metody podczas tworzenia szablonowych kontrolek serwera powiązanych z danymi. Jeśli nie wywołasz tej metody, informacje o stanie widoku kontroli podrzędnej można zapisać w nadrzędnej kontrolce serwera, tylko wtedy, gdy dane są powiązane.

Podczas ponownego tworzenia kontrolek podrzędnych Controlelementu , użyj ClearChildViewState metody , aby wyczyścić stan widoku podrzędnego, aby nie został zastosowany do nowych kontrolek przypadkowo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej metody, zobacz How to: Create Templated ASP.NET User Controls (Instrukcje: tworzenie szablonowych kontrolek ASP.NET użytkownika).

Dotyczy

Zobacz też