DataKey Klasa

Definicja

Reprezentuje pole klucza podstawowego lub pola rekordu w kontrolce powiązanej z danymi.

public ref class DataKey : System::Web::UI::IStateManager
public ref class DataKey : IEquatable<System::Web::UI::WebControls::DataKey ^>, System::Web::UI::IStateManager
public class DataKey : System.Web.UI.IStateManager
public class DataKey : IEquatable<System.Web.UI.WebControls.DataKey>, System.Web.UI.IStateManager
type DataKey = class
  interface IStateManager
type DataKey = class
  interface IStateManager
  interface IEquatable<DataKey>
Public Class DataKey
Implements IStateManager
Public Class DataKey
Implements IEquatable(Of DataKey), IStateManager
Dziedziczenie
DataKey
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak określić wartość klucza podstawowego rekordu w kontrolce DetailsView przy użyciu Value właściwości DataKey obiektu.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomerDetailsView_DataBound(Object sender, EventArgs e)
 {
  // Get the DataKey object for the current record.
  DataKey key = CustomerDetailsView.DataKey;
  
  // Display the value of the key field.
  MessageLabel.Text = "The key field value for the displayed record is " + 
   key.Value.ToString() + ".";
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DataKey Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DataKey Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     allowpaging="true"
     ondatabound="CustomerDetailsView_DataBound" 
     runat="server">
      
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the Web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>

<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomerDetailsView_DataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles CustomerDetailsView.DataBound

  ' Get the DataKey object for the current record.
  Dim key As DataKey = CustomerDetailsView.DataKey
  
  ' Display the value of the key field.
  MessageLabel.Text = "The key field value for the displayed record is " & _
   key.Value.ToString() & "."
  
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DataKey Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DataKey Example</h3>
            
    <asp:detailsview id="CustomerDetailsView"
     datasourceid="DetailsViewSource"
     autogeneraterows="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     allowpaging="true"
     runat="server">
      
    </asp:detailsview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the Web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="DetailsViewSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Klasa DataKey służy do reprezentowania klucza podstawowego dla rekordu w kontrolce powiązanej z danymi. Klucz podstawowy rekordu może składać się z jednego z większej liczby pól ze źródła danych. DataKey Chociaż klasa nie jest kolekcją, może przechowywać wiele wartości pól klucza. Wartości pól klucza są wypełniane, gdy jest wywoływany jeden z konstruktorów klasy DataKey . Wartość pola klucza można pobrać z DataKey obiektu w następujący sposób:

 • DataKey.Item[Int32] Użyj właściwości , aby pobrać wartość pola klucza dla określonego indeksu DataKey w obiekcie.

 • DataKey.Item[String] Użyj właściwości , aby pobrać wartość pola klucza określonego pola.

 • Value Użyj właściwości , aby pobrać wartość pola klucza w indeksie DataKey 0 w obiekcie. Ta właściwość jest często używana jako skrót do pobierania wartości klucza rekordu, gdy klucz podstawowy zawiera tylko jedno pole.

 • Values Użyj właściwości , aby utworzyć IOrderedDictionary obiekt, który może służyć do iterowania wartości pól klucza.

Ogólnie rzecz biorąc, DataKey obiekty są automatycznie generowane przez kontrolki powiązane z danymi, gdy właściwość kontrolki jest ustawiona DataKeyNames . Obiekty DataKey zawierają wartości pola klucza lub pól określonych we DataKeyNames właściwości . Kontrolki powiązane z danymi, które wyświetlają jeden rekord w danym momencie (np DetailsView . lub FormView) zwykle przechowują DataKey obiekt dla bieżącego rekordu wyświetlanego we DataKey właściwości kontrolki. Kontrolki powiązane z danymi, które wyświetlają wiele rekordów w danym momencie (np GridView. ) zwykle przechowują DataKey obiekty dla każdego rekordu w kontrolce DataKeyArray w kolekcji. Kolekcja DataKeyArray jest następnie przechowywana we DataKeys właściwości kontrolki.

Konstruktory

DataKey(IOrderedDictionary)

Inicjuje DataKey nowe wystąpienie klasy przy użyciu określonego słownika wartości pól klucza.

DataKey(IOrderedDictionary, String[])

Inicjuje DataKey nowe wystąpienie klasy przy użyciu określonego słownika wartości pól klucza i tablicy nazw pól.

Właściwości

IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataKey obiekt śledzi zmiany stanu widoku.

Item[Int32]

Pobiera wartość pola klucza w określonym indeksie DataKey z obiektu.

Item[String]

Pobiera wartość pola klucza z określoną nazwą pola z DataKey obiektu.

Value

Pobiera wartość pola klucza w indeksie DataKey 0 w obiekcie .

Values

IOrderedDictionary Pobiera obiekt zawierający każde pole klucza w DataKey obiekcie .

Metody

Equals(DataKey)

Określa, czy określona DataKey tablica jest równa bieżącemu kluczowi danych.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera wartość bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Object)
LoadViewState(Object)

Ładuje wcześniej zapisany stan DataKey widoku obiektu.

MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
SaveViewState()

Zapisuje bieżący stan DataKey widoku obiektu.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
TrackViewState()

Oznacza punkt początkowy, w którym należy rozpocząć śledzenie i zapisywanie zmian stanu widoku w DataKey obiekcie.

Jawne implementacje interfejsu

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataKey obiekt śledzi zmiany stanu widoku.

IStateManager.LoadViewState(Object)

Ładuje wcześniej zapisany stan DataKey widoku obiektu.

IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje bieżący stan DataKey widoku obiektu.

IStateManager.TrackViewState()

Oznacza punkt początkowy, w którym należy rozpocząć śledzenie i zapisywanie zmian stanu widoku w DataKey obiekcie.

Dotyczy

Zobacz też