DataKeyArray Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję DataKey obiektów. Klasa ta nie może być dziedziczona.

public ref class DataKeyArray sealed : System::Collections::ICollection, System::Web::UI::IStateManager
public sealed class DataKeyArray : System.Collections.ICollection, System.Web.UI.IStateManager
type DataKeyArray = class
  interface ICollection
  interface IEnumerable
  interface IStateManager
Public NotInheritable Class DataKeyArray
Implements ICollection, IStateManager
Dziedziczenie
DataKeyArray
Implementuje

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak za pomocą indeksatora DataKey pobrać obiekt z DataKeyArray kolekcji.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomerGridView_DataBound(Object sender, EventArgs e)
 {      
  // Use the indexer to retrieve the DataKey object for the 
  // first record.
  DataKey key = CustomerGridView.DataKeys[0];

  // Display the value of the primary key for the first
  // record displayed in the GridView control.
  MessageLabel.Text = "The primary key of the first record displayed is " +
   key.Value.ToString() + ".";
 }

 void CopyArray_Click(Object sender, EventArgs e)
 {
   DataKeyArray theKeys = CustomerGridView.DataKeys;
   DataKey[] myNewArray = new DataKey[theKeys.Count];
   theKeys.CopyTo(myNewArray, 0);
   Label2.Visible = true;

   // Display first page key values from the new array.
   for (int i = 0; i < myNewArray.Length; i++)
   {
     Label2.Text += "<br />" + myNewArray[i].Value;
   }

 }

</script>

<html >

 <head id="Head1" runat="server">
  <title>DataKeyArray Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">

   <h3>DataKeyArray Example</h3>

    <asp:gridview id="CustomerGridView"
     datasourceid="CustomerDataSource"
     autogeneratecolumns="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     allowpaging="true"
     ondatabound="CustomerGridView_DataBound" 
     runat="server">

    </asp:gridview>

    <br/>

    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>

    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the Web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="CustomerDataSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthwindConnectionString %>" 
     runat="server"/>

    <asp:Button ID="CopyArray" 
      runat="server" 
      Text="Copy DataKeyArray to Array" 
      OnClick="CopyArray_Click" />

    <br />

    <asp:label id="Label2"
     runat="server"
     Visible="false" 
     Text="First page of Copied Array Key Values" />


   </form>
 </body>
</html>

<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomerGridView_DataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles CustomerGridView.DataBound
     
  ' Use the indexer to retrieve the DataKey object for the 
  ' first record.
  Dim key As DataKey = CustomerGridView.DataKeys(0)

  ' Display the value of the primary key for the first
  ' record displayed in the GridView control.
  MessageLabel.Text = "The primary key of the first record displayed is " & _
   key.Value.ToString() & "."
 
  End Sub
  
  Sub CopyArray_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
    Dim theKeys As DataKeyArray = CustomerGridView.DataKeys
    Dim myNewArray(theKeys.Count - 1) As DataKey
    theKeys.CopyTo(myNewArray, 0)
    Label2.Visible = True

    ' Display first page key values from the new array. 
    For i As Integer = 0 To myNewArray.Length - 1
      Label2.Text &= "<br />" & myNewArray(i).Value
    Next i

  End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head id="Head1" runat="server">
  <title>DataKeyArray Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DataKeyArray Example</h3>
            
    <asp:gridview id="CustomerGridView"
     datasourceid="CustomerDataSource"
     autogeneratecolumns="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     allowpaging="true"
     runat="server">
      
    </asp:gridview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the Web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="CustomerDataSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>

    <asp:Button ID="CopyArray" 
      runat="server" 
      Text="Copy DataKeyArray to Array" 
      OnClick="CopyArray_Click" />

    <br />

    <asp:label id="Label2"
     runat="server"
     Visible="false" 
     Text="First page of Copied Array Key Values" />
      
   </form>
 </body>
</html>

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak iterować za pośrednictwem DataKeyArray kolekcji.


<%@ Page language="C#" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 void CustomerGridView_DataBound(Object sender, EventArgs e)
 {  
  // Display the value of the primary key for each
  // record in the GridView control.
  MessageLabel.Text = "The primary key of each record displayed are: <br/><br/>";

  foreach (DataKey key in CustomerGridView.DataKeys)
  {
    MessageLabel.Text += key.Value.ToString() + "<br/>";
  }
 }
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DataKeyArray Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DataKeyArray Example</h3>
            
    <asp:gridview id="CustomerGridView"
     datasourceid="CustomerDataSource"
     autogeneratecolumns="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     allowpaging="true"
     ondatabound="CustomerGridView_DataBound" 
     runat="server">
      
    </asp:gridview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the Web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="CustomerDataSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>

<%@ Page language="VB" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">

 Sub CustomerGridView_DataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles CustomerGridView.DataBound
  
  ' Display the value of the primary key for each
  ' record in the GridView control.
  MessageLabel.Text = "The primary key of each record displayed are: <br/><br/>"

  Dim key As DataKey
  For Each key In CustomerGridView.DataKeys
  
   MessageLabel.Text += key.Value.ToString() + "<br/>"
   
  Next
  
 End Sub
 
</script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >

 <head runat="server">
  <title>DataKeyArray Example</title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    
   <h3>DataKeyArray Example</h3>
            
    <asp:gridview id="CustomerGridView"
     datasourceid="CustomerDataSource"
     autogeneratecolumns="true"
     datakeynames="CustomerID" 
     allowpaging="true"
     runat="server">
      
    </asp:gridview>
    
    <br/>
    
    <asp:label id="MessageLabel"
     forecolor="Red"
     runat="server"/>
      
    <!-- This example uses Microsoft SQL Server and connects -->
    <!-- to the Northwind sample database. Use an ASP.NET   -->
    <!-- expression to retrieve the connection string value  -->
    <!-- from the Web.config file.              -->
    <asp:sqldatasource id="CustomerDataSource"
     selectcommand="Select [CustomerID], [CompanyName], [Address], [City], [PostalCode], [Country] From [Customers]"
     connectionstring="<%$ ConnectionStrings:NorthWindConnectionString%>" 
     runat="server"/>
      
   </form>
 </body>
</html>

Uwagi

Klasa DataKeyArray służy do przechowywania kolekcji DataKey obiektów i zarządzania nimi. DataKey Obiekt reprezentuje klucz podstawowy rekordu w kontrolce powiązanej z danymi. Ogólnie rzecz biorąc, kontrolki powiązane z danymi, które wyświetlają wiele rekordów (takich jak GridView kontrolka DataKeyArray ), używają obiektu do przechowywania DataKey obiektów dla rekordów wyświetlanych w kontrolce.

Klasa DataKeyArray obsługuje kilka sposobów uzyskiwania dostępu do elementów w kolekcji:

 • Użyj indeksatora Item[] , aby bezpośrednio pobrać DataKey obiekt z kolekcji w określonym indeksie zerowym.

 • GetEnumerator Użyj metody , aby pobrać moduł wyliczający, który może służyć do iterowania przez kolekcję.

 • CopyTo Użyj metody , aby skopiować elementy w kolekcji do tablicy, która następnie może służyć do uzyskiwania dostępu do elementów w kolekcji.

Aby określić całkowitą liczbę elementów w kolekcji, użyj Count właściwości .

Konstruktory

DataKeyArray(ArrayList)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataKeyArray.

Właściwości

Count

Pobiera liczbę elementów w kolekcji.

IsReadOnly

Pobiera wartość wskazującą, czy elementy w kolekcji można modyfikować.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy DataKeyArray kolekcja jest synchronizowana (bezpieczne wątki).

Item[Int32]

DataKey Pobiera obiekt z kolekcji w określonym indeksie.

SyncRoot

Pobiera obiekt używany do synchronizowania dostępu do kolekcji.

Metody

CopyTo(DataKey[], Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z tej kolekcji do określonej tablicy DataKey obiektów, począwszy od określonego indeksu w tablicy.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający zawierający wszystkie DataKey obiekty w kolekcji.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje wszystkie elementy z tej kolekcji do określonego Array, począwszy od określonego indeksu w obiekcie Array.

IStateManager.IsTrackingViewState

Pobiera wartość wskazującą, czy DataKeyArray obiekt śledzi zmiany stanu widoku.

IStateManager.LoadViewState(Object)

Ładuje wcześniej zapisany stan DataKeyArray widoku obiektu.

IStateManager.SaveViewState()

Zapisuje bieżący stan DataKeyArray widoku obiektu.

IStateManager.TrackViewState()

Oznacza punkt początkowy, w którym należy rozpocząć śledzenie i zapisywanie zmian stanu widoku w DataKeyArray obiekcie.

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable na określony typ.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy elementu IEnumerable na podstawie określonego typu.

AsParallel(IEnumerable)

Umożliwia równoległość zapytania.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje element IEnumerable na .IQueryable

Dotyczy

Zobacz też