Parameter.SetDirty Metoda

Definicja

Oznacza obiekt tak Parameter , aby jego stan był rejestrowany w stanie widoku.

protected public:
 virtual void SetDirty();
protected internal virtual void SetDirty ();
abstract member SetDirty : unit -> unit
override this.SetDirty : unit -> unit
Protected Friend Overridable Sub SetDirty ()

Uwagi

Metoda SetDirty jest wywoływana bezpośrednio przez metodę ParameterCollection.SetDirtyObjectParameter , aby oznaczyć obiekt tak, aby jego stan był rejestrowany w stanie widoku.

Dotyczy

Zobacz też