TextBox.Text Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zawartość tekstowa pola tekstowego.

public:
 property System::String ^ Text { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Text)]
public string Text { get; set; }
[<System.Windows.Localizability(System.Windows.LocalizationCategory.Text)>]
member this.Text : string with get, set
Public Property Text As String

Wartość właściwości

String

Ciąg zawierający zawartość tekstową pola tekstowego. Wartością domyślną jest ciąg pusty ("").

Atrybuty

Uwagi

Pobranie tej właściwości zwraca kopię ciągu zawartości pola tekstowego. Ustawienie tej właściwości powoduje zastąpienie zawartości pola tekstowego określonym ciągiem.

Ta właściwość nie obsługuje animacji.

W przypadku użycia w scenariuszach powiązania danych ta właściwość używa domyślnego zachowania aktualizacji elementu UpdateSourceTrigger.LostFocus.

Użycie elementu właściwości języka XAML

<object>  
  String  
</object>  

Informacje dotyczące właściwości zależności

Pole identyfikatora TextProperty
Właściwości metadanych ustawione na true BindsTwoWayByDefault, Journal

Dotyczy

Zobacz też