Application.CommonAppDataPath Właściwość

Definicja

Pobiera ścieżkę dla danych aplikacji, które są współużytkowane przez wszystkich użytkowników.

public:
 static property System::String ^ CommonAppDataPath { System::String ^ get(); };
public static string CommonAppDataPath { get; }
static member CommonAppDataPath : string
Public Shared ReadOnly Property CommonAppDataPath As String

Wartość właściwości

Ścieżka danych aplikacji, które są współużytkowane przez wszystkich użytkowników.

Uwagi

Jeśli ścieżka nie istnieje, zostanie utworzona w następującym formacie:

Ścieżka podstawowa\CompanyName\ProductName\ProductVersion

ProductVersion najpierw wygląda na to, czy zestaw zawierający główny plik wykonywalny ma AssemblyInformationalVersion na nim atrybut. Jeśli ten atrybut istnieje, jest używany zarówno dla parametrów , jak ProductVersion i CommonAppDataPath. Jeśli ten atrybut nie istnieje, obie właściwości używają wersji pliku wykonywalnego.

Ścieżka będzie inna w zależności od tego, czy aplikacja Windows Forms jest wdrażana przy użyciu technologii ClickOnce. Aplikacje ClickOnce są przechowywane w pamięci podręcznej aplikacji dla użytkownika w katalogu C:\Documents and Settings\username . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie dostępu do danych lokalnych i zdalnych w aplikacjach ClickOnce.

Dotyczy

Zobacz też