Control.OnMouseEnter(EventArgs) Metoda

Definicja

MouseEnter Zgłasza zdarzenie.

protected:
 virtual void OnMouseEnter(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseEnter (EventArgs e);
abstract member OnMouseEnter : EventArgs -> unit
override this.OnMouseEnter : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseEnter (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

Element EventArgs zawierający dane zdarzenia.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa i podnoszenie zdarzeń.

Metoda OnMouseEnter umożliwia również klasom pochodnym obsługę zdarzenia bez dołączania delegata. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseEnter(EventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy OnMouseEnter(EventArgs) bazowej, aby zarejestrowani delegaci odbierali zdarzenie.

Dotyczy

Zobacz też