DispatcherOperation.Abort Metoda

Definicja

Przerywa operację.

public:
 bool Abort();
public bool Abort ();
member this.Abort : unit -> bool
Public Function Abort () As Boolean

Zwraca

true jeśli operacja została przerwana; w przeciwnym razie , false.

Uwagi

Jeśli operacja jest już w toku, ta metoda zwróci falsewartość .

Po przerwaniu Status operacji parametr jest DispatcherOperation ustawiony na Aborted , a Aborted zdarzenie jest wywoływane.

Dotyczy

Zobacz też