Kontrolka Menu rozwijane w Power Apps

Lista, która wyświetla tylko pierwszy element do momentu jej otwarcia przez użytkownika.

Opis

Kontrolka Menu rozwijane pozwala oszczędzać powierzchnię ekranu, zwłaszcza gdy lista zawiera wiele opcji. Kontrolka zajmuje tylko jeden wiersz, chyba że użytkownik wybierze strzałkę, aby wyświetlić więcej opcji. Kontrolka będzie wyświetlać maksymalnie 500 elementów.

Kluczowe właściwości

Default — początkowa wartość kontrolki przed określeniem innej wartości przez użytkownika.

Items — źródło danych, które zawiera elementy wyświetlane w kontrolce. Jeśli źródło zawiera wiele kolumn, ustaw właściwość Value kontrolki na kolumnę danych do wyświetlenia.

Value — kolumna danych wyświetlana w kontrolce (na przykład jeśli źródło danych zawiera wiele kolumn).

Selected — rekord danych reprezentujący wybrany element.

AllowEmptySelection — umożliwia określenie, czy formant nie może mieć wybranych elementów. W przypadu fałszu zawsze będzie wybrany element, który na początku będzie elementem Domyślny lub pierwszym.

Dodatkowe właściwości

AccessibleLabel – etykieta dla czytników zawartości ekranu.

BorderColor – kolor obramowania kontrolki.

BorderStyle – rodzaj obramowania kontrolki: Ciągłe, Kreskowane, Kropkowane lub Brak.

BorderThickness – grubość obramowania kontrolki.

ChevronBackground — kolor tła strzałki w dół na liście rozwijanej.

ChevronFill — kolor strzałki w dół na liście rozwijanej.

Color – kolor tekstu w kontrolce.

DisplayMode – czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edytuj), czy tylko wyświetla dane (Wyświetl) lub jest wyłączona (Wyłączone).

DisabledBorderColor – kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Wyłączone.

DisabledColor – kolor tekstu w kontrolce, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Wyłączone.

DisabledFill – kolor tła kontrolki, jeśli jej właściwość DisplayMode jest ustawiona na wartość Wyłączone.

Fill – kolor tła kontrolki.

FocusedBorderColor – kolor obramowania kontrolki z fokusem.

FocusedBorderThickness – grubość obramowania kontrolki z fokusem.

Font — nazwa rodziny czcionek używanej do wyświetlania tekstu.

FontWeight — grubość tekstu w kontrolce: Pogrubiony, Półpogrubiony, Normalny lub Cieńszy.

Height – odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.

HoverBorderColor – kolor obramowania kontrolki po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

HoverColor – kolor tekstu w kontrolce po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

HoverFill – kolor tła kontrolki po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

Italic — czy tekst w kontrolce jest pochylony.

OnChange — Akcje do wykonania, gdy użytkownik zmieni wartość kontrolki (na przykład przez dostosowanie suwaka).

OnSelect — akcje do wykonania po naciśnięciu lub kliknięciu formantu przez użytkownika.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

PressedColor— kolor tekstu w kontrolce, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

PressedFill — kolor tła kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

Reset - czy kontrolka wraca do swojej wartości domyślnej.

SelectedText (Deprecated) — wartość ciągu reprezentująca wybrany element. Użyj Dropdown1.SelectedText.Value, zastępując nazwę pola „Dropdown1” nazwą kontrolki rozwijanej w aplikacji.

SelectionColor — kolor tekstu zaznaczonego elementu lub elementów listy albo kolor narzędzia zaznaczania w kontrolce pióra.

SelectionFill — kolor tła wybranego elementu lub elementów listy albo zaznaczonego obszaru kontrolki pióra.

Size — rozmiar czcionki tekstu wyświetlanego w kontrolce.

Strikethrough — czy przez tekst widoczny na kontrolce przebiega linia.

TabIndex — kolejność nawigacji za pomocą klawiatury w odniesieniu do innych kontrolek.

Tooltip – tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.

Underline — czy pod tekstem widocznym na kontrolce przebiega linia.

Visible – czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Width – odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).

Uwaga

Właściwości obramowania wysuwu są kontrolowane przez właściwości FocusedBorder.

Przykłady

Prosta lista

 1. Dodaj kontrolkę Menu rozwijane i ustaw jej właściwość Items na następujące wyrażenie:

  ["Seattle", "Tokyo", "London", "Johannesburg", "Rio de Janeiro"]

  Nie wiesz, jak dodać, nazwać i skonfigurować kontrolkę?

 2. Pokaż elementy na liście, wybierając strzałkę w dół obok kontrolki przy wciśniętym klawiszu Alt.

Lista ze źródła danych

Zasady przedstawione w ramach tej procedury mają zastosowanie dla każdego źródła danych udostępniającego tabele, lecz aby dokładnie wykonać poniższe kroki, musisz otworzyć środowisko z utworzoną bazą danych usługi Microsoft Dataverse, do której dodano przykładowe dane.

 1. Otwórz pustą aplikację, a następnie określ tabelę Accounts.

 2. Dodaj kontrolkę Menu rozwijane i ustaw jej właściwość Items na następującą formułę:

  Distinct(Accounts, 'Address 1: City')

  Ta formuła pokazuje wszystkie miasta w tabeli Accounts. Jeśli więcej niż jeden rekord zawiera to samo miasto, funkcja Distinct ukryje duplikat w kontrolce listy rozwijanej.

 3. Opcjonalnie — zmień nazwę kontrolki Menu rozwijane na Cities, dodaj pionową kontrolkę Galeria i ustaw właściwość Items galerii na następującą formułę:

  Filter(Accounts, address1_city = Cities.Selected.Result)

  Funkcja Filter pokazuje tylko te rekordy w tabeli Accounts, dla których miasto pasuje do wartości wybranej w kontrolce Cities.

Wytyczne dotyczące ułatwień dostępu

Kontrast kolorów

Między poniższymi kolorami musi istnieć odpowiedni kontrast:

 • ChevronFill i ChevronBackground
 • ChevronHoverFill i ChevronHoverBackground
 • SelectionColor i SelectionFill
 • SelectionFill i Fill

Jest to uzupełnienie standardowych wymagań dotyczących kontrastu kolorów.

Obsługa czytników ekranu

Obsługa klawiatury

 • Właściwość TabIndex musi mieć wartość zero lub większą, dzięki czemu użytkownicy korzystający z klawiatury mogą przejść do kontrolki.
 • Wskaźniki fokusu muszą być wyraźnie widoczne. Aby to zapewnić, skorzystaj z właściwości FocusedBorderColor i FocusedBorderThickness.

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).