Kontrolka Przeglądarka PDF (eksperymentalna) w Power Apps

Eksperymentalna kontrolka, która pokazuje zawartość pliku PDF.

Opis

Pokaż tekst, grafikę i inne treści zawarte w pliku PDF, dodając ten typ kontrolki i ustawiając jej właściwość Document na, ujęty w znaki podwójnego cudzysłowu adres URL pliku, który chcesz wyświetlić.

Ograniczenia

 1. Kontrolka przeglądarki PDF obsługuje tylko pliki PDF zgodne ze specyfikacją PDF32000.

 2. Architektura zabezpieczeń Power Apps wymaga, aby przeglądarka plików PDF obsługiwała tylko łącza https, a nie http.

 3. Właściwość Document musi łączyć się bezpośrednio z plikiem PDF. Przekierowania serwera lub widoki języka HTML dokumentu nie są obsługiwane.

 4. Plik musi być dostępny anonimowo bez żadnego uwierzytelniania.

 5. Jeśli dokument znajduje się na serwerze z restrykcyjnymi ustawieniami udostępniania zasobów (CORS), może się okazać, że dokument PDF nie jest dostępny w aplikacji. Aby rozwiązać ten problem, serwer hostujący dokumenty PDF musi zezwalać na żądania między źródłami pochodzące z witryny powerapps.com.

 6. Osadzone obiekty, takie jak skrypty i przyciski, nie będą działać.

Użytkownicy aplikacji mogą obejść te ograniczenia, otwierając dokumenty PDF w przeglądarce zewnętrznej, stosownie do monitu, jeśli formant nie może otworzyć dokumentu. Ta opcja jest również dostępna w menu sterowania dla wszystkich dokumentów zewnętrznych.

Kluczowe właściwości

Document — adres URL pliku PDF ujęty w znaki podwójnego cudzysłowu.

Dodatkowe właściwości

ActualZoom — rzeczywiste powiększenie kontrolki, które może różnić się od powiększenia żądanego przy użyciu właściwości Zoom.

BorderColor – kolor obramowania kontrolki.

BorderStyle – rodzaj obramowania kontrolki: Ciągłe, Kreskowane, Kropkowane lub Brak.

BorderThickness – grubość obramowania kontrolki.

CurrentFindText — bieżący wyszukiwany termin, który jest używany.

CurrentPage — numer strony w pliku PDF, która aktualnie jest wyświetlana.

DisplayMode – czy kontrolka zezwala na wprowadzanie danych wejściowych przez użytkownika (Edytuj), czy tylko wyświetla dane (Wyświetl) lub jest wyłączona (Wyłączone).

DisabledBorderColor – kolor obramowania kontrolki, jeśli właściwość DisplayMode kontrolki jest ustawiona na wartość Wyłączone.

Fill – kolor tła kontrolki.

FindNext — znajduje następne wystąpienie ciągu FindText w dokumencie.

FindPrevious — znajduje poprzednie wystąpienie ciągu FindText w dokumencie.

FindText – termin do wyszukania w dokumencie.

Height – odległość między górną i dolną krawędzią kontrolki.

HoverBorderColor – kolor obramowania kontrolki po umieszczeniu na niej wskaźnika myszy.

OnSelect — akcje do wykonania po naciśnięciu lub kliknięciu formantu przez użytkownika.

OnStateChange — akcje do wykonania w momencie zmiany stanu kontrolki.

PaddingBottom — odległość między tekstem w kontrolce a dolną krawędzią tej kontrolki.

PaddingLeft — odległość między tekstem w kontrolce a lewą krawędzią tej kontrolki.

PaddingRight — odległość między tekstem w kontrolce a prawą krawędzią tej kontrolki.

PaddingTop — odległość między tekstem w kontrolce a górną krawędzią tej kontrolki.

Page — numer strony, którą chcesz wyświetlić.

PageCount — liczba stron w dokumencie.

PressedBorderColor — kolor krawędzi kontrolki, gdy użytkownik naciśnie lub kliknie tę kontrolkę.

ShowControls — czy odtwarzacz audio lub wideo pokazuje, na przykład, przycisk odtwarzania i suwak głośności, a kontrolka pióra pokazuje, na przykład, ikony rysowania, usuwania i czyszczenia.

Tooltip – tekst objaśnienia wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na kontrolce.

Visible – czy kontrolka jest widoczna, czy ukryta.

Width – odległość między lewą i prawą krawędzią kontrolki.

X — odległość między lewą krawędzią kontrolki a lewą krawędzią jej kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).

Y — odległość między górną krawędzią kontrolki a górną krawędzią kontenera nadrzędnego (ekranu, jeśli brak kontenera nadrzędnego).

Zoom — wartość procentowa, o którą jest powiększany obraz z aparatu lub widok pliku w przeglądarce PDF.

Skróty klawiaturowe

 • J - Strona w dół
 • K - Strona w górę
 • N - Strona w dół
 • R - Obrót wszystkich stron o 90° w prawo

Przykład

Dodaj kontrolkę Przeglądarka PDF i ustaw jej właściwość Document na, ujęty w znaki podwójnego cudzysłowu adres URL pliku PDF jak w poniższym przykładzie:

"https://blog.mozilla.org/security/files/2015/05/HTTPS-FAQ.pdf"

Kontrolka wyświetla plik PDF.

Nie wiesz, jak dodać i skonfigurować kontrolkę?

Wytyczne dotyczące ułatwień dostępu

Nie wszystkie funkcje ułatwień dostępu do dokumentów PDF są obsługiwane, ponieważ Przeglądarka PDF jest nadal w fazie eksperymentalnej. W związku z tym właściwość ShowControls należy ustawić na prawda, aby użytkownicy mogli otworzyć dokument w aplikacji zewnętrznej.

Dowiedz się, jak tworzyć pliki PDF z możliwością dostępu zgodnie ze standardami WCAG 2.0 i PDF/UA.

Obsługa czytników ekranu

 • Rozważ dodanie nagłówka przy użyciu Etykieta, jeśli dokument PDF nie ma tytułu. Nagłówek można umieścić bezpośrednio przed Przeglądarka PDF.

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).