Udostępnij za pośrednictwem


Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Data Lake Storage Gen1 przy użyciu witryny Azure Portal

Uwaga

Usługa Azure Data Lake Storage Gen1 została wycofana. Zobacz ogłoszenie o wycofaniu tutaj. Zasoby usługi Data Lake Storage Gen1 nie są już dostępne.

Dowiedz się, jak za pomocą witryny Azure Portal utworzyć konto usługi Data Lake Storage Gen1 i wykonywać podstawowe operacje, takie jak tworzenie folderów, przekazywanie i pobieranie plików danych, usuwanie konta itp. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie usługi Azure Data Lake Storage Gen1.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do wykonywania kroków opisanych w tym samouczku musisz mieć poniższe:

Tworzenie konta usługi Data Lake Storage Gen1

 1. Zaloguj się w nowej witrynie Azure Portal.

 2. Kliknij pozycję Utwórz zasób > Usługi > Data Lake Storage Gen1.

 3. W bloku Nowa usługa Data Lake Storage Gen1 podaj wartości, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

  Tworzenie nowego konta usługi Data Lake Storage Gen1

  • Name. Wprowadź unikatową nazwę konta usługi Data Lake Storage Gen1.

  • Subskrypcja. Wybierz subskrypcję, w ramach której chcesz utworzyć nowe konto usługi Data Lake Storage Gen1.

  • Grupa zasobów. Wybierz istniejącą grupę zasobów lub użyj opcji Utwórz nową, aby utworzyć taką grupę. Grupa zasobów to kontener, który zawiera powiązane zasoby dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy zasobów na platformie Azure.

  • Lokalizacja: wybierz lokalizację, w której chcesz utworzyć konto usługi Data Lake Storage Gen1.

  • Ustawienia szyfrowania. Dostępne są trzy opcje:

   • Nie włączaj szyfrowania.

   • Użyj kluczy zarządzanych przez usługę Data Lake Storage Gen1, jeśli chcesz, aby usługa Data Lake Storage Gen1 zarządzała kluczami szyfrowania.

   • Użyj kluczy z własnej usługi Key Vault. Możesz wybrać istniejącą usługę Azure Key Vault lub utworzyć nową usługę Key Vault. Aby użyć kluczy z usługi Key Vault, musisz przypisać uprawnienia do konta usługi Data Lake Storage Gen1, aby uzyskać dostęp do usługi Azure Key Vault. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Przypisywanie uprawnień do usługi Azure Key Vault.

    Zrzut ekranu przedstawiający blok Nowa usługa Data Lake Storage Gen 1 i blok Ustawienia szyfrowania.

    Kliknij przycisk OK w bloku Ustawienia szyfrowania.

    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szyfrowanie danych w usłudze Azure Data Lake Storage Gen1.

 4. Kliknij pozycję Utwórz. Jeśli zdecydujesz się przypiąć konto do pulpitu nawigacyjnego, wrócisz do pulpitu nawigacyjnego i zobaczysz postęp aprowizacji konta usługi Data Lake Storage Gen1. Po aprowizacji konta usługi Data Lake Storage Gen1 zostanie wyświetlony blok konta.

Przypisywanie uprawnień do usługi Azure Key Vault

Jeśli użyto kluczy z usługi Azure Key Vault do skonfigurowania szyfrowania na koncie usługi Data Lake Storage Gen1, musisz skonfigurować dostęp między kontem usługi Data Lake Storage Gen1 a kontem usługi Azure Key Vault. W tym celu wykonaj poniższe kroki.

 1. Jeśli użyto kluczy z usługi Azure Key Vault, w bloku konta usługi Data Lake Storage Gen1 zostanie wyświetlone ostrzeżenie u góry. Kliknij ostrzeżenie, aby otworzyć obszar Szyfrowanie.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok konta usługi Data Lake Storage Gen1 z wyświetlonym ostrzeżeniem

 2. Blok zawiera dwie opcje umożliwiające skonfigurowanie dostępu.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok Szyfrowanie.

  • W pierwszej opcji kliknij pozycję Udziel uprawnień w celu skonfigurowania dostępu. Pierwsza opcja jest włączona tylko wtedy, gdy użytkownik, który utworzył konto usługi Data Lake Storage Gen1, jest również administratorem usługi Azure Key Vault.
  • Druga opcja polega na uruchomieniu polecenia cmdlet programu PowerShell wyświetlonego w bloku. Musisz być właścicielem usługi Azure Key Vault lub mieć możliwość udzielania uprawnień w usłudze Azure Key Vault. Po uruchomieniu polecenia cmdlet wróć do bloku i kliknij przycisk Włącz, aby skonfigurować dostęp.

Uwaga

Możesz również utworzyć konto usługi Data Lake Storage Gen1 przy użyciu szablonów usługi Azure Resource Manager. Te szablony są dostępne na stronie Szablony szybkiego startu platformy Azure:

Tworzenie folderów

Foldery można tworzyć na koncie usługi Data Lake Storage Gen1, aby zarządzać danymi i przechowywać je.

 1. Otwórz utworzone konto usługi Data Lake Storage Gen1. W okienku po lewej stronie kliknij pozycję Wszystkie zasoby, a następnie w bloku Wszystkie zasoby kliknij nazwę konta, w którym chcesz utworzyć foldery. Jeśli konto jest przypięte do tablicy startowej, kliknij kafelek konta.

 2. W bloku konta usługi Data Lake Storage Gen1 kliknij pozycję Eksplorator danych.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok konta usługi Data Lake Storage Gen 1 z wywołaną opcją Eksplorator danych.

 3. W bloku Eksplorator danych kliknij pozycję Nowy folder, wprowadź nazwę nowego folderu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zrzut ekranu przedstawiający blok Eksplorator danych z opcją Nowy folder i polem tekstowym Utwórz nowy folder.

  Nowo utworzony folder jest widoczny na liście w bloku Eksplorator danych. Foldery zagnieżdżone można tworzyć na dowolnym poziomie.

  Tworzenie folderów na koncie usługi Data Lake

Przekazywanie danych

Dane można przekazać do konta usługi Data Lake Storage Gen1 bezpośrednio na poziomie głównym lub do folderu utworzonego w ramach konta.

 1. W bloku Eksplorator danych kliknij przycisk Przekaż.

 2. W bloku Przekaż pliki przejdź do plików, które chcesz przekazać, a następnie kliknij pozycję Dodaj wybrane pliki. Możesz też wybrać więcej niż jeden plik do przekazania.

  Przekazywanie danych

Jeśli szukasz przykładowych danych do przekazania, możesz pobrać folder Ambulance Data z repozytorium Git usługi Azure Data Lake.

Akcje dostępne dla przechowywanych danych

Kliknij ikonę wielokropka dla pliku, a następnie w menu podręcznym kliknij akcję, którą chcesz wykonać na danych.

Właściwości danych

Zabezpieczanie danych

Dane przechowywane na koncie usługi Data Lake Storage Gen1 można zabezpieczyć przy użyciu identyfikatora Microsoft Entra ID i kontroli dostępu (ACL). Aby uzyskać instrukcje dotyczące tego sposobu, zobacz Zabezpieczanie danych w usłudze Azure Data Lake Storage Gen1.

Usuń konto

Aby usunąć konto usługi Data Lake Storage Gen1, w bloku Data Lake Storage Gen1 kliknij pozycję Usuń. W celu potwierdzenia akcji zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy konta, które chcesz usunąć. Wprowadź nazwę konta, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Usuwanie konta usługi Data Lake Storage Gen1

Następne kroki