Wyświetlanie danych, podstawowy [SELECT *] i wybór kolumn  Udostępnij na: Facebook

Autor: Paweł Wilkosz

Opublikowano: 2012-01-17

Prostota wykorzystania języka SQL, do tworzenia zapytań na bazie danych, ogranicza się zaledwie do kilku instrukcji wyciągania, wstawiania, modyfikowania i usuwania danych. W pierwszej części cyklu Encyklopedia SQL dowiesz się, w jaki sposób wykorzystać zapytanie SELECT do odczytywania danych, które znajdują się w dowolnej bazie.

Po wykonaniu zadań nauczysz się:

  • jak poprawnie skorzystać z zapytania SELECT,
  • w jaki sposób ograniczyć wynik działania zapytania do konkretnych kolumn,
  • jak efektywnie tworzyć instrukcje ekstrakcji danych z bazy.

Instrukcja SELECT

Instrukcja SELECT, w każdej bazie danych, jest składniowo bardzo prosta i jednocześnie wyjątkowo łatwa w użyciu. W podstawowym zastosowaniu wymaga jedynie wskazania danego zbioru informacji, który ma zostać zaprezentowany użytkownikowi. Dla przykładu, najkrótszym sposobem do napisania programu typu Hello World w języku SQL jest wykonanie następującego polecenia na bazie danych:

SELECT ‘Hello World’

Wykonując wyżej wymienioną instrukcję w środowisku SQL Server 2008 Express Edition, wraz z SQL Server Management Studio, jako wynik zostanie zaprezentowany zbiór informacji zgodny z Rys. 1.

Rys. 1. Wynik działania zapytania typu 'Hello World' w SQL Server 2008 Express Edition.

Podobną technikę będziesz stosował w przypadku prezentowania informacji, znajdujących się w bazie danych. Musisz jedynie wskazać serwerowi SQL, jakie informacje powinny zostać wyświetlone i skąd serwer ma je pobrać. Postać zapytania SELECT w pseudokodzie języka SQL przyjmie następującą formę:

SELECT [co?] FROM [skąd?]

Zakładając, iż zakres Twoich zainteresowań oscyluje wokół danych, znajdujących się w tabeli HumanResources.Department, bazy AdventureWorks, postać zapytania będzie wyglądać następująco:

SELECT * FROM HumanResources.Department

Jako wynik działania zapytania otrzymasz zbiór danych zgodny z Rys. 2.

Rys. 2. Wynik działania zapytania SELECT na bazie danych Adventure Works.

Ograniczanie zbioru kolumn

Niejednokrotnie, otrzymanie pełnego zbioru informacji z danej tabeli, nie będzie potrzebne. Przykładowo, w Person.Address znajduje się kolumna AddressLine1 oraz City, które zawierają informację o miejscu zamieszkania pracowników firmy AdventureWorks. Przyjmując założenie, iż dział Human Resources chciałby przygotować karty świąteczne z życzeniami dla swoich pracowników, będziesz chciał otrzymać wyłącznie adres do korespondencji, na który owe karty zostaną przesłane. Takie dane jak: rowguid, ModifiedDate czy AddressID są zupełnie zbyteczne. Zatem, odpowiednio przygotowane zapytanie będzie miało następującą postać:

SELECT AddressLine1, City
FROM Person.Address

co w wyniku zaowocuje otrzymaniem następującego zbioru informacji (Rys. 3.):

Rys. 3. Wynik działania zapytania SELECT z ograniczoną liczbą kolumn.

Informacja

Czytelnik powinien pamiętać, że:

  1. W najprostszej formie zapytanie SELECT przyjmuje następującą składnię:
  2. SELECT kolumna1, kolumna2, …, kolumnaN FROM nazwa_tabeli.
  3. Stosowanie ‘*’ w zapytaniu SELECT jest niewątpliwie wygodne, znacząco wpływa na wydajność przetwarzania zapytania. Zawsze należy wymieniać kolumny, które mają podlegać prezentacji.
  4. Porządek rekordów, otrzymanych w wyniku zapytania SELECT, odpowiada kolejności wpisywania ich do bazy danych.

Podsumowanie

W niniejszej części Encyklopedii dowiedziałeś się, w jaki sposób wydobywać informacje z bazy danych za pomocą instrukcji SELECT oraz sposobu ograniczania prezentacji kolumn w zbiorze wynikowym.

W kolejnej części nauczysz się ograniczać liczbę wyświetlanych wierszy - WHERE.

Dodatkowo zobacz: