Search - Post Search Fuzzy Batch

Interfejs API rozmytego wyszukiwania w usłudze Batch

Dotyczy: zobacz warstwy cenowe.

Interfejs API usługi Batch adresów wyszukiwania wysyła partie zapytań do interfejsu API wyszukiwania rozmytego przy użyciu tylko jednego wywołania interfejsu API. Możesz wywołać interfejs API usługi Batch rozmytego adresu wyszukiwania, aby uruchomić asynchronicznie (asynchronicznie) lub synchronicznie (synchronizacja). Interfejs API asynchroniczny umożliwia obiektowi wywołującego dzielenie na partie do 10 000 zapytań i synchronizowanie interfejsu API do 100 zapytań.

Przesyłanie synchronicznego żądania usługi Batch

Interfejs API synchroniczny jest zalecany w przypadku lekkich żądań wsadowych. Gdy usługa otrzyma żądanie, odpowie natychmiast po obliczeniu elementów wsadowych i nie będzie możliwości późniejszego pobrania wyników. Interfejs API synchroniczny zwróci błąd limitu czasu (odpowiedź 408), jeśli żądanie trwa dłużej niż 60 sekund. Liczba elementów wsadowych jest ograniczona do 100 dla tego interfejsu API.

POST https://atlas.microsoft.com/search/fuzzy/batch/sync/json?api-version=1.0&subscription-key={subscription-key}

Przesyłanie asynchronicznego żądania usługi Batch

Interfejs API asynchroniczny jest odpowiedni do przetwarzania dużych woluminów stosunkowo złożonych żądań wyszukiwania

 • Umożliwia pobieranie wyników w osobnym wywołaniu (możliwe jest wiele pobrań).
 • Interfejs API asynchroniczny jest zoptymalizowany pod kątem niezawodności i nie oczekuje się przekroczenia limitu czasu.
 • Liczba elementów wsadowych jest ograniczona do 10 000 dla tego interfejsu API.

Gdy wysyłasz żądanie przy użyciu żądania asynchronicznego, domyślnie usługa zwraca kod odpowiedzi 202 wraz z adresem URL przekierowania w polu Lokalizacja nagłówka odpowiedzi. Ten adres URL powinien być okresowo sprawdzany do momentu udostępnienia danych odpowiedzi lub informacji o błędzie. Odpowiedzi asynchroniczne są przechowywane przez 14 dni. Adres URL przekierowania zwraca odpowiedź 404, jeśli zostanie użyta po upływie okresu ważności.

Należy pamiętać, że asynchroniczne żądanie wsadowe jest długotrwałym żądaniem. Oto typowa sekwencja operacji:

 1. Klient wysyła żądanie usługi Batch POST adresu wyszukiwania do Azure Maps

 2. Serwer odpowie jednym z następujących elementów:

  HTTP 202 Accepted — żądanie usługi Batch zostało zaakceptowane.

  HTTP Error — wystąpił błąd podczas przetwarzania żądania usługi Batch. Może to być 400 Bad Request inny kod stanu lub .Error

 3. Jeśli żądanie wsadowe zostało zaakceptowane pomyślnie, Location nagłówek w odpowiedzi zawiera adres URL umożliwiający pobranie wyników żądania wsadowego. Ten identyfikator URI stanu wygląda następująco:

  GET https://atlas.microsoft.com/search/fuzzy/batch/{batch-id}?api-version=1.0&subscription-key={subscription-key}
 1. Klient wystawia GET żądanie w adresie URL pobierania uzyskanym w kroku 3 w celu pobrania wyników wsadowych.

Treść POST dla żądania wsadowego

Aby wysłać zapytania rozmyte wyszukiwania , użyj POST żądania, w którym treść żądania będzie zawierać batchItems tablicę w json formacie, a Content-Type nagłówek zostanie ustawiony na application/jsonwartość . Oto przykładowa treść żądania zawierająca 5 zapytań rozmytych wyszukiwania :

{
  "batchItems": [
    {"query": "?query=atm&lat=47.639769&lon=-122.128362&radius=5000&limit=5"},
    {"query": "?query=Statue Of Liberty&limit=2"},
    {"query": "?query=Starbucks&lat=47.639769&lon=-122.128362&radius=5000"},
    {"query": "?query=Space Needle"},
    {"query": "?query=pizza&limit=10"}
  ]
}

Zapytanie rozmyte wyszukiwania w partii to tylko częściowy adres URL bez protokołu, podstawowego adresu URL, ścieżki, wersji interfejsu API i klucza subskrypcji. Może zaakceptować dowolny z obsługiwanych parametrów identyfikatora URI wyszukiwania rozmytego. Wartości ciągu w kwerendzie rozmytej wyszukiwania muszą być poprawnie uniknięte (np. znak powinien zostać uniknięty znakiem \ ), a także powinien być poprawnie zakodowany pod adresem URL.

Interfejs API asynchroniczny umożliwia obiektowi wywołującego dzielenie na partie do 10 000 zapytań i synchronizowanie interfejsu API do 100 zapytań, a partia powinna zawierać co najmniej 1 zapytanie.

Pobieranie asynchronicznych wyników usługi Batch

Aby pobrać wyniki asynchronicznego pobierania wsadowego GET , należy wysłać żądanie do punktu końcowego pobierania wsadowego. Ten adres URL pobierania można uzyskać z Location nagłówka pomyślnego POST żądania wsadowego i wygląda następująco:

https://atlas.microsoft.com/search/fuzzy/batch/{batch-id}?api-version=1.0&subscription-key={subscription-key}

Oto typowa sekwencja operacji pobierania wyników wsadowych:

 1. Klient wysyła GET żądanie przy użyciu adresu URL pobierania.

 2. Serwer odpowie jednym z następujących elementów:

  HTTP 202 Accepted — żądanie usługi Batch zostało zaakceptowane, ale nadal jest przetwarzane. Spróbuj ponownie za jakiś czas.

  HTTP 200 OK — pomyślnie przetworzone żądanie usługi Batch. Treść odpowiedzi zawiera wszystkie wyniki wsadowe.

Model odpowiedzi wsadowej

Zwrócona zawartość danych jest podobna dla żądań asynchronicznych i synchronizacji. Podczas pobierania wyników asynchronicznego żądania wsadowego, jeśli partia zakończyła przetwarzanie, treść odpowiedzi zawiera odpowiedź wsadową. Ta odpowiedź wsadowa summary zawiera składnik wskazujący, które były częścią oryginalnego żądania wsadowego totalRequests i successfulRequestszapytania, które zostały wykonane pomyślnie. Odpowiedź wsadowa zawiera również tablicę zawierającą batchItems odpowiedź dla każdego zapytania w żądaniu wsadowym. Element batchItems będzie zawierać wyniki w dokładnie takiej samej kolejności, w jaki oryginalne zapytania zostały wysłane w żądaniu wsadowym. Każdy element w pliku batchItems zawiera statusCode pola i response . Każdy response element w batchItems jest jednym z następujących typów:

 • SearchAddressResponse — Jeśli zapytanie zostało ukończone pomyślnie.

 • Error — Jeśli zapytanie nie powiodło się. Odpowiedź będzie zawierać element code i message w tym przypadku.

Oto przykładowa odpowiedź wsadowa z wynikiem 2 pomyślnym i 1 niepowodzeniem :

{
  "summary": {
    "successfulRequests": 2,
    "totalRequests": 3
  },
  "batchItems": [
    {
      "statusCode": 200,
      "response":
      {
        "summary": {
          "query": "atm"
        },
        "results": [
          {
            "type": "POI",
            "poi": {
              "name": "ATM at Wells Fargo"
            },
            "address": {
              "country": "United States Of America",
              "freeformAddress": "3240 157th Ave NE, Redmond, WA 98052"
            }
          }
        ]
      }
    },
    {
      "statusCode": 200,
      "response":
      {
        "summary": {
          "query": "statue of liberty"
        },
        "results": [
          {
            "type": "POI",
            "poi": {
              "name": "Statue of Liberty"
            },
            "address": {
              "country": "United States Of America",
              "freeformAddress": "New York, NY 10004"
            }
          }
        ]
      }
    },
    {
      "statusCode": 400,
      "response":
      {
        "error":
        {
          "code": "400 BadRequest",
          "message": "Bad request: one or more parameters were incorrectly specified or are mutually exclusive."
        }
      }
    }
  ]
}
POST https://atlas.microsoft.com/search/fuzzy/batch/json?api-version=1.0

Parametry identyfikatora URI

Name In Required Type Description
format
path True

Żądany format odpowiedzi. Obsługiwany jest tylko json format.

api-version
query True
 • string

Numer wersji interfejsu API Azure Maps.

Nagłówek żądania

Name Required Type Description
x-ms-client-id
 • string

Określa, które konto jest przeznaczone do użycia w połączeniu z modelem zabezpieczeń Azure AD. Reprezentuje unikatowy identyfikator konta Azure Maps i można go pobrać z interfejsu API konta płaszczyzny zarządzania Azure Maps. Aby użyć zabezpieczeń Azure AD w Azure Maps, zobacz następujące artykuły, aby uzyskać wskazówki.

Treść żądania

Name Type Description
batchItems

Lista zapytań do przetworzenia.

Odpowiedzi

Name Type Description
200 OK

OK

202 Accepted

Obsługiwane tylko w przypadku żądania asynchronicznego. Zaakceptowano żądanie: żądanie zostało zaakceptowane do przetwarzania. Użyj adresu URL w nagłówku lokalizacji, aby ponowić próbę lub uzyskać dostęp do wyników.

Headers

 • Location: string
Other Status Codes

Wystąpił nieoczekiwany błąd.

Zabezpieczenia

AADToken

Są to przepływy OAuth2 usługi Azure Active Directory . Po połączeniu z kontrolą dostępu opartą na rolach platformy Azure może służyć do kontrolowania dostępu do interfejsów API REST Azure Maps. Mechanizmy kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure służą do wyznaczania dostępu do co najmniej jednego Azure Maps konta zasobu lub zasobów podrzędnych. Każdy użytkownik, grupa lub jednostka usługi może mieć dostęp za pośrednictwem wbudowanej roli lub roli niestandardowej składającej się z co najmniej jednego uprawnienia do Azure Maps interfejsów API REST.

Aby zaimplementować scenariusze, zalecamy wyświetlenie pojęć związanych z uwierzytelnianiem. Podsumowując, ta definicja zabezpieczeń stanowi rozwiązanie do modelowania aplikacji za pośrednictwem obiektów, które mogą kontrolować dostęp do określonych interfejsów API i zakresów.

Uwagi

 • Ta definicja zabezpieczeń wymaga użycia nagłówka x-ms-client-id w celu wskazania, do którego zasobu Azure Maps aplikacja żąda dostępu. Można to uzyskać z poziomu interfejsu API zarządzania usługami Maps.

Element Authorization URL jest specyficzny dla wystąpienia chmury publicznej platformy Azure. Suwerenne chmury mają unikatowe adresy URL autoryzacji i konfiguracje usługi Azure Active Directory. * Kontrola dostępu oparta na rolach platformy Azure jest konfigurowana z poziomu płaszczyzny zarządzania platformy Azure za pośrednictwem Azure Portal, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia, zestawów AZURE SDK lub interfejsów API REST. * Użycie zestawu AZURE MAPS Web SDK umożliwia skonfigurowanie aplikacji na podstawie konfiguracji dla wielu przypadków użycia.

 • Obecnie usługa Azure Active Directory w wersji 1.0 lub 2.0 obsługuje konta służbowe, szkolne i gości, ale nie obsługuje kont osobistych.

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
https://atlas.microsoft.com/.default https://atlas.microsoft.com/.default

subscription-key

Jest to klucz współużytkowany podczas tworzenia konta Azure Maps w Azure Portal lub przy użyciu programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia, zestawów AZURE SDK lub interfejsu API REST.

Za pomocą tego klucza każda aplikacja może uzyskać dostęp do wszystkich interfejsów API REST. Innymi słowy, ten klucz może służyć jako klucz główny na koncie, w którym są wystawiane.

W przypadku publicznie uwidocznionych aplikacji zalecamy użycie podejścia do poufnych aplikacji klienckich w celu uzyskania dostępu do interfejsów API REST Azure Maps, aby klucz mógł być bezpiecznie przechowywany.

Type: apiKey
In: query

SAS Token

Jest to token sygnatury dostępu współdzielonego tworzony na podstawie operacji list SYGNATUR dostępu współdzielonego na zasobie Azure Maps za pośrednictwem płaszczyzny zarządzania platformy Azure za pośrednictwem Azure Portal, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia, zestawów AZURE SDK lub interfejsów API REST.

Dzięki temu tokenowi każda aplikacja jest autoryzowana do uzyskiwania dostępu za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach platformy Azure oraz szczegółowej kontroli wygaśnięcia, szybkości i regionów użycia dla określonego tokenu. Innymi słowy, token SAS może służyć do umożliwienia aplikacjom kontrolowania dostępu w sposób bardziej bezpieczny niż klucz wspólny.

W przypadku publicznie uwidocznionych aplikacji zalecamy skonfigurowanie określonej listy dozwolonych źródeł w zasobie konta mapy w celu ograniczenia nadużyć renderowania i regularnego odnawiania tokenu SAS.

Type: apiKey
In: header

Przykłady

A Search Fuzzy Batch API call containing 5 Search Fuzzy API queries

Sample Request

POST https://atlas.microsoft.com/search/fuzzy/batch/json?api-version=1.0

{
 "batchItems": [
  {
   "query": "?query=atm&lat=47.639769&lon=-122.128362&radius=5000&limit=5"
  },
  {
   "query": "?query=Statue Of Liberty&limit=2"
  },
  {
   "query": "?query=Starbucks&lat=47.639769&lon=-122.128362&radius=5000"
  }
 ]
}

Sample Response

{
 "batchItems": [
  {
   "statusCode": 200,
   "response": {
    "summary": {
     "query": "atm",
     "queryType": "NON_NEAR",
     "queryTime": 5,
     "numResults": 5,
     "offset": 0,
     "totalResults": 262,
     "fuzzyLevel": 1,
     "geoBias": {
      "lat": 47.639769,
      "lon": -122.128362
     }
    },
    "results": [
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p0/3656546",
      "score": 2.671,
      "dist": 1336.1815386162032,
      "info": "search:ta:840539002005905-US",
      "poi": {
       "name": "US Bank ATM-MONEYPASS",
       "brands": [
        {
         "name": "US Bank ATM"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 7397
        }
       ],
       "classifications": [
        {
         "code": "CASH_DISPENSER",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "cash dispenser"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "14808",
       "streetName": "NE 24th St",
       "municipalitySubdivision": "Redmond",
       "municipality": "Redmond",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98052",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "14808 NE 24th St, Redmond, WA 98052",
       "localName": "Redmond",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.63229,
       "lon": -122.14232
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.63319,
        "lon": -122.14365
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.63139,
        "lon": -122.14099
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.63154,
         "lon": -122.1423
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p0/8673325",
      "score": 2.671,
      "dist": 1206.8488178244172,
      "info": "search:ta:840539002022072-US",
      "poi": {
       "name": "US Bank ATM NATIONAL ASSOCIATION",
       "brands": [
        {
         "name": "US Bank ATM"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 7397
        }
       ],
       "classifications": [
        {
         "code": "CASH_DISPENSER",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "cash dispenser"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "15000",
       "streetName": "Northeast 24Th Street",
       "municipalitySubdivision": "Redmond",
       "municipality": "Redmond",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98052",
       "extendedPostalCode": "980525522",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "15000 Northeast 24Th Street, Redmond, WA 98052",
       "localName": "Redmond",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.63265,
       "lon": -122.14052
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.63355,
        "lon": -122.14185
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.63175,
        "lon": -122.13919
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "minor",
        "position": {
         "lat": 47.63156,
         "lon": -122.14056
        }
       },
       {
        "type": "minor",
        "position": {
         "lat": 47.63156,
         "lon": -122.14058
        }
       },
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.63156,
         "lon": -122.14048
        }
       },
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.6324,
         "lon": -122.13938
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p1/2736315",
      "score": 2.671,
      "dist": 864.7591776519859,
      "info": "search:ta:840539002187855-US",
      "poi": {
       "name": "US Bank ATM-MONEYPASS",
       "brands": [
        {
         "name": "US Bank ATM"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 7397
        }
       ],
       "classifications": [
        {
         "code": "CASH_DISPENSER",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "cash dispenser"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "15521",
       "streetName": "Bel Red Rd",
       "municipalitySubdivision": "Redmond, Northeast Bellevue, Bellevue",
       "municipality": "Redmond, Bellevue",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98052",
       "extendedPostalCode": "980525501",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "15521 Bel Red Rd, Redmond, WA 98052",
       "localName": "Redmond",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.63259,
       "lon": -122.1328
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.63349,
        "lon": -122.13413
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.63169,
        "lon": -122.13147
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.63255,
         "lon": -122.13275
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p0/3656412",
      "score": 2.67,
      "dist": 2140.198538580941,
      "info": "search:ta:840539001998867-US",
      "poi": {
       "name": "US Bank ATM NATIONAL ASSOCIATION",
       "brands": [
        {
         "name": "US Bank ATM"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 7397
        }
       ],
       "classifications": [
        {
         "code": "CASH_DISPENSER",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "cash dispenser"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "1128",
       "streetName": "156th Ave NE",
       "municipalitySubdivision": "Crossroads, Bellevue",
       "municipality": "Bellevue",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98007",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "1128 156th Ave NE, Bellevue, WA 98007",
       "localName": "Bellevue",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.62069,
       "lon": -122.13213
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.62159,
        "lon": -122.13346
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.61979,
        "lon": -122.1308
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.62069,
         "lon": -122.13236
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p1/2736876",
      "score": 2.67,
      "dist": 2140.198538580941,
      "info": "search:ta:840539001396789-US",
      "poi": {
       "name": "US Bank ATM",
       "phone": "+(1)-(800)-8722657",
       "brands": [
        {
         "name": "US Bank ATM"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 7397
        }
       ],
       "url": "www.usbank.com",
       "classifications": [
        {
         "code": "CASH_DISPENSER",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "cash dispenser"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "1128",
       "streetName": "156th Ave NE",
       "municipalitySubdivision": "Crossroads, Bellevue",
       "municipality": "Bellevue",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98007",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "1128 156th Ave NE, Bellevue, WA 98007",
       "localName": "Bellevue",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.62069,
       "lon": -122.13213
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.62159,
        "lon": -122.13346
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.61979,
        "lon": -122.1308
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.62069,
         "lon": -122.13236
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  },
  {
   "statusCode": 200,
   "response": {
    "summary": {
     "query": "statue of liberty",
     "queryType": "NON_NEAR",
     "queryTime": 37,
     "numResults": 2,
     "offset": 0,
     "totalResults": 18,
     "fuzzyLevel": 1
    },
    "results": [
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p0/9189660",
      "score": 6.942,
      "info": "search:ta:840369001174316-US",
      "poi": {
       "name": "Statue of Liberty",
       "categorySet": [
        {
         "id": 7376003
        }
       ],
       "classifications": [
        {
         "code": "IMPORTANT_TOURIST_ATTRACTION",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "monument"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "important tourist attraction"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "municipalitySubdivision": "New York",
       "municipality": "New York",
       "countrySecondarySubdivision": "New York",
       "countryTertiarySubdivision": "Manhattan",
       "countrySubdivision": "NY",
       "postalCode": "10004",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "New York, NY 10004",
       "localName": "New York",
       "countrySubdivisionName": "New York"
      },
      "position": {
       "lat": 40.68955,
       "lon": -74.04483
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 40.69045,
        "lon": -74.04602
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 40.68865,
        "lon": -74.04364
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 40.69001,
         "lon": -74.04683
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p1/3264566",
      "score": 6.942,
      "info": "search:ta:840019000670588-US",
      "poi": {
       "name": "Statue of Liberty",
       "phone": "+(1)-(205)-9700251",
       "categorySet": [
        {
         "id": 7376003
        }
       ],
       "url": "www.1bsa.org",
       "classifications": [
        {
         "code": "IMPORTANT_TOURIST_ATTRACTION",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "important tourist attraction"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "516",
       "streetName": "Liberty Pkwy",
       "municipalitySubdivision": "Vestavia Hills",
       "municipality": "Vestavia Hills, Birmingham",
       "countrySecondarySubdivision": "Jefferson",
       "countryTertiarySubdivision": "Leeds",
       "countrySubdivision": "AL",
       "postalCode": "35242",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "516 Liberty Pkwy, Vestavia Hills, AL 35242",
       "localName": "Vestavia Hills",
       "countrySubdivisionName": "Alabama"
      },
      "position": {
       "lat": 33.48234,
       "lon": -86.70719
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 33.48324,
        "lon": -86.70827
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 33.48144,
        "lon": -86.70611
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 33.48129,
         "lon": -86.7065
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  },
  {
   "statusCode": 200,
   "response": {
    "summary": {
     "query": "starbucks",
     "queryType": "NON_NEAR",
     "queryTime": 35,
     "numResults": 10,
     "offset": 0,
     "totalResults": 17,
     "fuzzyLevel": 1,
     "geoBias": {
      "lat": 47.639769,
      "lon": -122.128362
     }
    },
    "results": [
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p0/153678",
      "score": 2.671,
      "dist": 1206.8488178244172,
      "info": "search:ta:840531000006554-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-8695816",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "www.starbucks.com/site-selector",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "15000",
       "streetName": "NE 24th St",
       "municipalitySubdivision": "Redmond",
       "municipality": "Redmond",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98052",
       "extendedPostalCode": "980525522",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "15000 NE 24th St, Redmond, WA 98052",
       "localName": "Redmond",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.63265,
       "lon": -122.14052
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.63355,
        "lon": -122.14185
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.63175,
        "lon": -122.13919
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "minor",
        "position": {
         "lat": 47.63156,
         "lon": -122.14056
        }
       },
       {
        "type": "minor",
        "position": {
         "lat": 47.63156,
         "lon": -122.14058
        }
       },
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.63156,
         "lon": -122.14048
        }
       },
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.6324,
         "lon": -122.13938
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p0/152316",
      "score": 2.67,
      "dist": 2315.294397491255,
      "info": "search:ta:840539000484552-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-6436471",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "www.starbucks.com/store/15097",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "15600",
       "streetName": "NE 8th St",
       "municipalitySubdivision": "Crossroads, Bellevue",
       "municipality": "Bellevue",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98008",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "15600 NE 8th St, Bellevue, WA 98008",
       "localName": "Bellevue",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.61896,
       "lon": -122.12945
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.61986,
        "lon": -122.13078
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.61806,
        "lon": -122.12812
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.619,
         "lon": -122.12945
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p1/167545",
      "score": 2.67,
      "dist": 1979.2222952267998,
      "info": "search:ta:840539001950429-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-7470690",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "www.starbucks.com/site-selector",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "1350",
       "streetName": "156th Ave NE",
       "municipalitySubdivision": "Crossroads, Bellevue",
       "municipality": "Bellevue",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98007",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "1350 156th Ave NE, Bellevue, WA 98007",
       "localName": "Bellevue",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.62212,
       "lon": -122.13179
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.62302,
        "lon": -122.13312
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.62122,
        "lon": -122.13046
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.62213,
         "lon": -122.13236
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p1/168519",
      "score": 2.67,
      "dist": 2490.3337046455963,
      "info": "search:ta:840539001015090-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-4556500",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "https://www.starbucks.com/store-locator/store/15901",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "1645",
       "streetName": "140th Ave NE",
       "municipalitySubdivision": "Crossroads, Bellevue",
       "municipality": "Bellevue",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98005",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "1645 140th Ave NE, Bellevue, WA 98005",
       "localName": "Bellevue",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.62626,
       "lon": -122.15487
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.62716,
        "lon": -122.1562
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.62536,
        "lon": -122.15354
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.62645,
         "lon": -122.15446
        }
       },
       {
        "type": "minor",
        "position": {
         "lat": 47.62579,
         "lon": -122.15377
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p0/152428",
      "score": 2.668,
      "dist": 3529.7080738812224,
      "info": "search:ta:840539001033722-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-3789496",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "www.starbucks.com/site-selector",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "180",
       "streetName": "148th Ave SE",
       "municipalitySubdivision": "West Lake Hills, Bellevue",
       "municipality": "Bellevue",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98007",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "180 148th Ave SE, Bellevue, WA 98007",
       "localName": "Bellevue",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.60901,
       "lon": -122.14
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.60991,
        "lon": -122.14133
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.60811,
        "lon": -122.13867
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.60901,
         "lon": -122.14008
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p1/167147",
      "score": 2.668,
      "dist": 3479.393294615887,
      "info": "search:ta:840539000326896-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-8619198",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "www.starbucks.com/site-selector",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "7425",
       "streetName": "166th Ave NE",
       "municipalitySubdivision": "Redmond",
       "municipality": "Redmond",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98052",
       "extendedPostalCode": "980526288",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "7425 166th Ave NE, Redmond, WA 98052",
       "localName": "Redmond",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.67055,
       "lon": -122.12001
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.67145,
        "lon": -122.12135
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.66965,
        "lon": -122.11867
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.67069,
         "lon": -122.11889
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p0/153695",
      "score": 2.667,
      "dist": 3622.441074618729,
      "info": "search:ta:840531000006551-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-8822881",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "www.starbucks.com/store/15022",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "7625",
       "streetName": "170th Ave NE",
       "municipalitySubdivision": "Redmond",
       "municipality": "Redmond",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98052",
       "extendedPostalCode": "980520910",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "7625 170th Ave NE, Redmond, WA 98052",
       "localName": "Redmond",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.67086,
       "lon": -122.11392
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.67176,
        "lon": -122.11526
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.66996,
        "lon": -122.11258
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.67073,
         "lon": -122.1135
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p1/167420",
      "score": 2.667,
      "dist": 3818.293513029088,
      "info": "search:ta:840539000640782-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-8853323",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "www.starbucks.com/site-selector",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "17246",
       "streetName": "Redmond Way",
       "municipalitySubdivision": "Redmond",
       "municipality": "Redmond",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98052",
       "extendedPostalCode": "980524403",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "17246 Redmond Way, Redmond, WA 98052",
       "localName": "Redmond",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.67174,
       "lon": -122.10976
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.67264,
        "lon": -122.1111
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.67084,
        "lon": -122.10842
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.6706,
         "lon": -122.11026
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p0/153686",
      "score": 2.666,
      "dist": 4009.922205147074,
      "info": "search:ta:840531000006548-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-8859590",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "www.starbucks.com/site-selector",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "15738",
       "streetName": "Redmond Way Pad 3 Redmond Center",
       "municipalitySubdivision": "Redmond",
       "municipality": "Redmond",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98052",
       "extendedPostalCode": "980523873",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "15738 Redmond Way Pad 3 Redmond Center, Redmond, WA 98052",
       "localName": "Redmond",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.67583,
       "lon": -122.12877
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.67673,
        "lon": -122.13011
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.67493,
        "lon": -122.12743
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "minor",
        "position": {
         "lat": 47.67456,
         "lon": -122.12887
        }
       },
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.67668,
         "lon": -122.12829
        }
       }
      ]
     },
     {
      "type": "POI",
      "id": "US/POI/p1/168511",
      "score": 2.666,
      "dist": 3987.80992387863,
      "info": "search:ta:840531000006669-US",
      "poi": {
       "name": "Starbucks",
       "phone": "+(1)-(425)-8818265",
       "brands": [
        {
         "name": "Starbucks"
        }
       ],
       "categorySet": [
        {
         "id": 9376006
        }
       ],
       "url": "www.starbucks.com/site-selector",
       "classifications": [
        {
         "code": "CAFE_PUB",
         "names": [
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "coffee shop"
          },
          {
           "nameLocale": "en-US",
           "name": "café/pub"
          }
         ]
        }
       ]
      },
      "address": {
       "streetNumber": "6617",
       "streetName": "132Nd Ave Ne Bridle Trails Shopping Center",
       "municipalitySubdivision": "Kirkland, Bridle Trails",
       "municipality": "Kirkland",
       "countrySecondarySubdivision": "King",
       "countryTertiarySubdivision": "Seattle East",
       "countrySubdivision": "WA",
       "postalCode": "98033",
       "extendedPostalCode": "980338234",
       "countryCode": "US",
       "country": "United States",
       "countryCodeISO3": "USA",
       "freeformAddress": "6617 132Nd Ave Ne Bridle Trails Shopping Center, Kirkland, WA 98033",
       "localName": "Kirkland",
       "countrySubdivisionName": "Washington"
      },
      "position": {
       "lat": 47.66514,
       "lon": -122.16599
      },
      "viewport": {
       "topLeftPoint": {
        "lat": 47.66604,
        "lon": -122.16733
       },
       "btmRightPoint": {
        "lat": 47.66424,
        "lon": -122.16465
       }
      },
      "entryPoints": [
       {
        "type": "main",
        "position": {
         "lat": 47.666,
         "lon": -122.16669
        }
       },
       {
        "type": "minor",
        "position": {
         "lat": 47.66553,
         "lon": -122.16405
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ],
 "summary": {
  "successfulRequests": 3,
  "totalRequests": 3
 }
}
Location: URL to download the results of the long-running batch request.

Definicje

Address

Adres wyniku

AddressRanges

Opisuje zakres adresów po obu stronach ulicy dla wyniku wyszukiwania. Uwzględniane są współrzędne dla lokalizacji początkowych i końcowych zakresu adresów.

BatchRequest

Ten typ reprezentuje treść żądania dla usługi Batch.

BatchRequestItem

Obiekt żądania usługi Batch

BoundingBox

Widokport, który obejmuje wynik reprezentowany przez współrzędne w lewym górnym i prawym dolnym rogu portu widoku.

BoundingBoxCompassNotation

Pole ograniczenia lokalizacji.

Brand

Marka skojarzona z interfejsem POI

Classification

Klasyfikacja zwracanego interfejsu poi

ClassificationName

Nazwa klasyfikacji

DataSources

Sekcja opcjonalna. Identyfikatory odwołań do użycia z interfejsem API pobierania wielokąta wyszukiwania .

Entity

Źródło typu jednostki pola ograniczenia. W przypadku odwrotnego geokodowania jest to zawsze równe położenie.

EntryPoint

Punkt wejścia zwracanego interfejsu poI.

EntryPointType

Typ punktu wejścia. Wartość może być główna lub pomocnicza.

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

GeographicEntityType

Typ jednostki Geografia. Występuje tylko wtedy, gdy zażądano parametru entityType i jest dostępny.

Geometry

Informacje o kształcie geometrycznym wyniku. Występuje tylko wtedy, gdy typ == Geografia.

JsonFormat

Żądany format odpowiedzi. Obsługiwany jest tylko json format.

LatLongPairAbbreviated

Lokalizacja reprezentowana jako szerokość geograficzna i długość geograficzna przy użyciu krótkich nazw "lat" & "lon".

MatchType

Typy dopasowania dla operacji wyszukiwania odwrotnego adresu.

OperatingHours

Godziny otwarcia punktu zakupu (punkty orientacyjne).

OperatingHoursTime

Reprezentuje datę i godzinę

OperatingHoursTimeRange

Otwarty zakres czasu dla dnia

PointOfInterest

Szczegóły zwróconego interfejsu poI, w tym informacje, takie jak nazwa, telefon, adres URL i klasyfikacje.

PointOfInterestCategorySet

Kategoria poi

QueryType

Zwracany typ zapytania: NEARBY lub NON_NEAR.

Response

Wynik zapytania. SearchAddressResponse, jeśli zapytanie zostało ukończone pomyślnie, błądResponse w przeciwnym razie.

SearchAddressBatchItem

Element zwrócony z wywołania usługi Batch adresu wyszukiwania.

SearchAddressBatchProcessResult

Ten obiekt jest zwracany z pomyślnego wywołania usługi Batch adresu wyszukiwania.

SearchAddressResultItem

Wynik obiektu odpowiedzi interfejsu API wyszukiwania.

SearchAddressResultType

Jeden z:

 • Um
 • Ulica
 • Lokalizacja geograficzna
 • Adres punktu
 • Zakres adresów
 • Ulica krzyżowa
SearchSummary

Obiekt podsumowania odpowiedzi interfejsu API wyszukiwania.

Summary

Podsumowanie wyników żądania wsadowego

Address

Adres wyniku

Name Type Description
boundingBox

Pole ograniczenia lokalizacji.

buildingNumber
 • string

Numer budynku na ulicy. PRZESTARZAŁE użyj streetNumber zamiast tego.

country
 • string

Nazwa kraju

countryCode
 • string

Kraj (Uwaga: jest to dwuliterowy kod, a nie nazwa kraju).

countryCodeISO3
 • string

Kod kraju ISO alfa-3

countrySecondarySubdivision
 • string

Powiat

countrySubdivision
 • string

Stan lub prowincja

countrySubdivisionName
 • string

Pełna nazwa pierwszej hierarchii administracyjnej kraju. To pole jest wyświetlane tylko w przypadku, gdy countrySubdivision jest prezentowana w skróconej formie. Obsługiwane tylko dla Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii.

countryTertiarySubdivision
 • string

Nazwany obszar

crossStreet
 • string

Nazwa ulicy, która jest skrzyżowana.

extendedPostalCode
 • string

Rozszerzony kod pocztowy (dostępność jest zależna od regionu).

freeformAddress
 • string

Wiersz adresu sformatowany zgodnie z regułami formatowania kraju pochodzenia wynikowego lub w przypadku kraju jego pełnej nazwy kraju.

localName
 • string

Składnik adresu, który reprezentuje nazwę obszaru geograficznego lub lokalizacji, który grupuje wiele obiektów adresowalnych na potrzeby adresowania, bez jednostki administracyjnej. To pole służy do kompilowania freeformAddress właściwości.

municipality
 • string

Miasto /Miasto

municipalitySubdivision
 • string

Sub / Super City

postalCode
 • string

Kod pocztowy/kod pocztowy

routeNumbers
 • string[]

Kody używane do jednoznacznej identyfikacji ulicy

street
 • string

Nazwa ulicy. PRZESTARZAŁE zamiast tego użyj streetName.

streetName
 • string

Nazwa ulicy.

streetNameAndNumber
 • string

Nazwa ulicy i numer.

streetNumber
 • string

Numer budynku na ulicy.

AddressRanges

Opisuje zakres adresów po obu stronach ulicy dla wyniku wyszukiwania. Uwzględniane są współrzędne dla lokalizacji początkowych i końcowych zakresu adresów.

Name Type Description
from

Lokalizacja reprezentowana jako szerokość geograficzna i długość geograficzna przy użyciu krótkich nazw "lat" & "lon".

rangeLeft
 • string

Zakres adresów po lewej stronie ulicy.

rangeRight
 • string

Zakres adresów po prawej stronie ulicy.

to

Lokalizacja reprezentowana jako szerokość geograficzna i długość geograficzna przy użyciu krótkich nazw "lat" & "lon".

BatchRequest

Ten typ reprezentuje treść żądania dla usługi Batch.

Name Type Description
batchItems

Lista zapytań do przetworzenia.

BatchRequestItem

Obiekt żądania usługi Batch

Name Type Description
query
 • string

Ten parametr zawiera ciąg zapytania używany do wykonywania operacji geokodowania bez struktury. Ciąg zapytania zostanie przekazany dosłownie do interfejsu API wyszukiwania na potrzeby przetwarzania.

BoundingBox

Widokport, który obejmuje wynik reprezentowany przez współrzędne w lewym górnym i prawym dolnym rogu portu widoku.

Name Type Description
btmRightPoint

Lokalizacja reprezentowana jako szerokość geograficzna i długość geograficzna przy użyciu krótkich nazw "lat" & "lon".

topLeftPoint

Lokalizacja reprezentowana jako szerokość geograficzna i długość geograficzna przy użyciu krótkich nazw "lat" & "lon".

BoundingBoxCompassNotation

Pole ograniczenia lokalizacji.

Name Type Description
entity

Źródło typu jednostki pola ograniczenia. W przypadku odwrotnego geokodowania jest to zawsze równe położenie.

northEast
 • string

Szerokość geograficzna północno-wschodnia,współrzędna geograficzna pola ograniczenia jako rozdzielane przecinkami zmiennoprzecinkowe

southWest
 • string

Szerokość geograficzna południowo-zachodnia,współrzędna geograficzna pola ograniczenia jako rozdzielane przecinkami zmiennoprzecinkowe

Brand

Marka skojarzona z interfejsem POI

Name Type Description
name
 • string

Nazwa marki

Classification

Klasyfikacja zwracanego interfejsu poi

Name Type Description
code
 • string

Właściwość Code

names

Tablica nazw

ClassificationName

Nazwa klasyfikacji

Name Type Description
name
 • string

Name — Właściwość

nameLocale
 • string

Nazwa właściwości Ustawienia regionalne

DataSources

Sekcja opcjonalna. Identyfikatory odwołań do użycia z interfejsem API pobierania wielokąta wyszukiwania .

Name Type Description
geometry

Informacje o kształcie geometrycznym wyniku. Występuje tylko wtedy, gdy typ == Geografia.

Entity

Źródło typu jednostki pola ograniczenia. W przypadku odwrotnego geokodowania jest to zawsze równe położenie.

Name Type Description
position
 • string

Pozycja jednostki

EntryPoint

Punkt wejścia zwracanego interfejsu poI.

Name Type Description
position

Lokalizacja reprezentowana jako szerokość geograficzna i długość geograficzna przy użyciu krótkich nazw "lat" & "lon".

type

Typ punktu wejścia. Wartość może być główna lub pomocnicza.

EntryPointType

Typ punktu wejścia. Wartość może być główna lub pomocnicza.

Name Type Description
main
 • string
minor
 • string

ErrorAdditionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie zarządzania zasobami.

Name Type Description
info
 • object

Dodatkowe informacje.

type
 • string

Dodatkowy typ informacji.

ErrorDetail

Szczegóły błędu.

Name Type Description
additionalInfo

Dodatkowe informacje o błędzie.

code
 • string

Kod błędu.

details

Szczegóły błędu.

message
 • string

Komunikat o błędzie.

target
 • string

Element docelowy błędu.

ErrorResponse

Odpowiedź na błąd

Name Type Description
error

Obiekt error.

GeographicEntityType

Typ jednostki Geografia. Występuje tylko wtedy, gdy zażądano parametru entityType i jest dostępny.

Name Type Description
Country
 • string

Nazwa kraju

CountrySecondarySubdivision
 • string

Powiat

CountrySubdivision
 • string

Stan lub prowincja

CountryTertiarySubdivision
 • string

Nazwany obszar

Municipality
 • string

Miasto /Miasto

MunicipalitySubdivision
 • string

Sub / Super City

Neighbourhood
 • string

Sąsiedztwa

PostalCodeArea
 • string

Kod pocztowy/kod pocztowy

Geometry

Informacje o kształcie geometrycznym wyniku. Występuje tylko wtedy, gdy typ == Geografia.

Name Type Description
id
 • string

Przekaż ten identyfikator geometryId do interfejsu API pobierania wielokąta wyszukiwania , aby pobrać informacje o geometrii dla tego wyniku.

JsonFormat

Żądany format odpowiedzi. Obsługiwany jest tylko json format.

Name Type Description
json
 • string

Format wymiany danych notacji obiektów JavaScript

LatLongPairAbbreviated

Lokalizacja reprezentowana jako szerokość geograficzna i długość geograficzna przy użyciu krótkich nazw "lat" & "lon".

Name Type Description
lat
 • number

Właściwość Szerokość geograficzna

lon
 • number

Właściwość Długość geograficzna

MatchType

Typy dopasowania dla operacji wyszukiwania odwrotnego adresu.

Name Type Description
AddressPoint
 • string
HouseNumberRange
 • string
Street
 • string

OperatingHours

Godziny otwarcia punktu zakupu (punkty orientacyjne).

Name Type Description
mode
 • string

Wartość używana w żądaniu: none lub "nextSevenDays"

timeRanges

Lista zakresów czasu dla następnych 7 dni

OperatingHoursTime

Reprezentuje datę i godzinę

Name Type Description
date
 • string

Reprezentuje bieżącą datę kalendarza w strefie czasowej poi, np. "2019-02-07".

hour
 • integer

Godziny są w formacie 24 godziny w czasie lokalnym poi; możliwe wartości to 0–23.

minute
 • integer

Minuty są w czasie lokalnym interfejsu użytkownika; możliwe wartości to 0–59.

OperatingHoursTimeRange

Otwarty zakres czasu dla dnia

Name Type Description
endTime

Punkt w ciągu najbliższych 7 dni, gdy dany poi jest zamykany, lub początek zakresu, jeśli został zamknięty przed zakresem.

startTime

Punkt w ciągu najbliższych 7 dni od otwarcia danego punktu zakupu lub początku zakresu, jeśli został otwarty przed zakresem.

PointOfInterest

Szczegóły zwróconego interfejsu poI, w tym informacje, takie jak nazwa, telefon, adres URL i klasyfikacje.

Name Type Description
brands

Tablica marek. Nazwa marki dla zwracanego interfejsu POI.

categories
 • string[]

Tablica kategorii

categorySet

Lista najbardziej specyficznych kategorii poI

classifications

Tablica klasyfikacji

name
 • string

Nazwa właściwości POI

openingHours

Godziny otwarcia punktu zakupu (punkty orientacyjne).

phone
 • string

Właściwość numeru telefonu

url
 • string

Właściwość adresu URL witryny internetowej

PointOfInterestCategorySet

Kategoria poi

Name Type Description
id
 • integer

Identyfikator kategorii

QueryType

Zwracany typ zapytania: NEARBY lub NON_NEAR.

Name Type Description
NEARBY
 • string

Wyszukiwanie zostało przeprowadzone wokół określonej szerokości i długości geograficznej ze zdefiniowanym promieniem

NON_NEAR
 • string

Wyszukiwanie zostało przeprowadzone globalnie bez odchyleń do określonej szerokości i długości geograficznej oraz bez zdefiniowanego promienia

Response

Wynik zapytania. SearchAddressResponse, jeśli zapytanie zostało ukończone pomyślnie, błądResponse w przeciwnym razie.

Name Type Description
error

Obiekt error.

results

Lista wyników interfejsu API wyszukiwania.

summary

Obiekt podsumowania odpowiedzi interfejsu API wyszukiwania

SearchAddressBatchItem

Element zwrócony z wywołania usługi Batch adresu wyszukiwania.

Name Type Description
response

Wynik zapytania. SearchAddressResponse, jeśli zapytanie zostało ukończone pomyślnie, błądResponse w przeciwnym razie.

statusCode
 • integer

Kod stanu żądania HTTP.

SearchAddressBatchProcessResult

Ten obiekt jest zwracany z pomyślnego wywołania usługi Batch adresu wyszukiwania.

Name Type Description
batchItems

Tablica zawierająca wyniki wsadowe.

summary

Podsumowanie wyników żądania wsadowego

SearchAddressResultItem

Wynik obiektu odpowiedzi interfejsu API wyszukiwania.

Name Type Description
address

Adres wyniku

addressRanges

Opisuje zakres adresów po obu stronach ulicy dla wyniku wyszukiwania. Uwzględniane są współrzędne dla lokalizacji początkowej i końcowej zakresu adresów.

dataSources

Sekcja opcjonalna. Dokumentacja identyfikatora geometrii do użycia z interfejsem API uzyskiwania wielokąta wyszukiwania .

detourTime
 • integer

Czas objazdu w sekundach. Zwracane tylko dla wywołań interfejsu API wyszukiwania wzdłuż trasy.

dist
 • number

Odległość linii prostej między wynikiem a lokalizacją geobiazy w metrach.

entityType

Typ jednostki Geografia. Występuje tylko wtedy, gdy zażądano parametru entityType i jest dostępny.

entryPoints

Tablica punktów wejścia. Opisują one typy wejść dostępnych w lokalizacji. Typ może być "główny" dla głównych wejść, takich jak drzwi wejściowe, lub hol, i "drobne", dla drzwi bocznych i tylnych.

id
 • string

Właściwość Id

info
 • string

Informacje o oryginalnym źródle danych wyniku. Służy do obsługi żądań pomocy technicznej.

matchType

Informacje o typie dopasowania.

Jeden z:

 • Punkt adresu
 • HouseNumberRange
 • Ulica
poi

Szczegóły zwróconego interfejsu użytkownika, w tym informacje, takie jak nazwa, telefon, adres URL i klasyfikacje.

position

Lokalizacja reprezentowana jako szerokość geograficzna i długość geograficzna przy użyciu krótkich nazw "lat" & "lon".

score
 • number

Wartość w zestawie wyników wskazująca względny wynik dopasowania między wynikami. Można użyć tej funkcji, aby określić, że wynik x jest dwa razy bardziej prawdopodobny w wyniku y, jeśli wartość x jest 2x wartością y. Wartości różnią się między zapytaniami i są przeznaczone tylko jako wartość względna dla jednego zestawu wyników.

type

Jeden z:

 • Um
 • Ulica
 • Lokalizacja geograficzna
 • Adres punktu
 • Zakres adresów
 • Ulica krzyżowa
viewport

Port widoków, który obejmuje wynik reprezentowany przez współrzędne w lewym górnym i prawym dolnym rogu panelu widoków.

SearchAddressResultType

Jeden z:

 • Um
 • Ulica
 • Lokalizacja geograficzna
 • Adres punktu
 • Zakres adresów
 • Ulica krzyżowa
Name Type Description
Address Range
 • string
Cross Street
 • string
Geography
 • string
POI
 • string
Point Address
 • string
Street
 • string

SearchSummary

Obiekt podsumowania odpowiedzi interfejsu API wyszukiwania.

Name Type Description
fuzzyLevel
 • integer

Maksymalny poziom rozmyty wymagany do dostarczenia wyników.

geoBias

Wskazanie, kiedy wewnętrzna wyszukiwarka zastosowała stronniczość geoprzestrzenną, aby poprawić klasyfikację wyników. W niektórych metodach może to mieć wpływ na ustawienie parametrów lat i lon, jeśli są dostępne. W innych przypadkach jest to wyłącznie wewnętrzne.

limit
 • integer

Maksymalna liczba odpowiedzi, które zostaną zwrócone

numResults
 • integer

Liczba wyników w odpowiedzi.

offset
 • integer

Przesunięcie początkowe zwróconych wyników w pełnym zestawie wyników.

query
 • string

Parametr zapytania, który został użyty do wygenerowania tych wyników wyszukiwania.

queryTime
 • integer

Czas spędzony na rozpoznawaniu zapytania w milisekundach.

queryType

Zwracany typ zapytania: NEARBY lub NON_NEAR.

totalResults
 • integer

Łączna liczba znalezionych wyników.

Summary

Podsumowanie wyników żądania wsadowego

Name Type Description
successfulRequests
 • integer

Liczba żądań zakończonych powodzeniem w partii

totalRequests
 • integer

Łączna liczba żądań w partii