Ovládací prvok Prepínač v Power Apps

Ovládací prvok vstupu, ktorý zobrazuje viaceré možnosti, z ktorých si používatelia môžu naraz vybrať iba jednu.

Popis

Ovládací prvok Prepínač je štandardným ovládacím prvkom vstupu HTML, ktorý je najlepšie používať s len niekoľkými, vzájomne sa vylučujúcimi možnosťami.

Ovládací prvok môže mať horizontálne alebo vertikálne rozloženie.

Základné vlastnosti

Default – hodnota ovládacieho prvku skôr, ako ju používateľ zmení.

Items – zdroj údajov zobrazený v ovládacích prvkoch ako je galéria, zoznam alebo graf.

Layout – vertikálne alebo horizontálne rozloženie možností.

Value – hodnota vstupného ovládacieho prvku.

Selected – údajový záznam, ktorý predstavuje vybratú položku.

Všetky vlastnosti

Align – umiestnenie textu vo vzťahu k vodorovnému stredu ovládacieho prvku.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.

Color – farba textu v ovládacom prvku.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).

DisabledBorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na možnosť Disabled.

DisabledColor – farba textu ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled.

DisabledFill – farba pozadia ovládacieho prvku v prípade, že je vlastnosť DisplayMode nastavená na Disabled.

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.

Font – názov skupiny písiem na zobrazenie textu.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Bold (Tučné), Semibold (Polotučné), Normal (Normálne) alebo Lighter (Tenšie).

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.

HoverColor – farba textu v ovládacom prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.

HoverFill – farba pozadia ovládacieho prvku pri umiestnení ukazovateľa myši na ovládací prvok.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.

LineHeight – vzdialenosť napríklad medzi riadkami textu alebo položkami v zozname.

OnChange – akcie, ktoré sa majú vykonať, keď používateľ zmení hodnotu ovládacieho prvku (napríklad pri presunutí posúvača).

OnSelect – Akcie, ktoré sa majú vykonať, keď používateľ klepne alebo klikne na ovládací prvok.

PaddingBottom – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a dolným okrajom rovnakého prvku.

PaddingLeft – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a ľavým okrajom rovnakého prvku.

PaddingRight – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a pravým okrajom rovnakého prvku.

PaddingTop – vzdialenosť medzi textom v ovládacom prvku a horným okrajom rovnakého prvku.

PressedColor – farba textu v ovládacom prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.

PressedFill – farba pozadia ovládacieho prvku po ťuknutí alebo kliknutí používateľa na ovládací prvok.

RadioBackgroundFill – farba pozadia kruhov ovládacom prvku Prepínač.

RadioBorderColor – farba kruhu pre jednotlivé možnosti v ovládacom prvku Prepínač.

RadioSelectionFill – farba, ktorá sa zobrazuje v kruhu vybranej možnosti v ovládacom prvku Prepínač.

RadioSize – priemer kruhov v ovládacom prvku Prepínač.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.

SelectedText (zastarané) – reťazcová hodnota, ktorá predstavuje vybratú položku.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ prejde myšou na ovládací prvok.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutia textu v ovládacom prvku.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadriadeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).

Distinct( DataSource, ColumnName )

Príklad

 1. Pridajte si ovládací prvok Prepínač, premenujte na Pricing a jeho vlastnosť Items nastavte na tento vzorec:

  ["Standard", "Premium"]

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.

 2. Pridajte ovládací prvok Label, presuňte ho pod ovládací prvok Prepínač a vlastnosť Text ovládacieho prvku Label nastavte na tento vzorec:

  If("Premium" in Pricing.Selected.Value, "$200 per day", "$150 per day")

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii If a ďalších funkciách.

 3. Podržte stlačený kláves Alt a vyberte jednu z možností v ovládacom prvku Prepínač.

  Ovládací prvok Label zobrazuje náležitý text zodpovedajúci vášmu výberu.

 4. (voliteľné) Podržte stlačený kláves Alt a vyberte druhú možnosť, aby ste potvrdili, že sa zobrazí náležitý text.

Pokyny na zjednodušenie ovládania

Farebný kontrast

Okrem štandardných požiadaviek na farebný kontrast zabezpečte adekvátny farebný kontrast medzi položkami:

 • RadioSelectionFill a RadioBackgroundFill
 • RadioBackgroundFill a Fill

Podpora čítačky obrazovky

 • Skontrolujte, či každá možnosť má vlastnosť Value.
 • Bezprostredne pred ovládací prvok Prepínač môžete pridať vlastnosť Label, ktorá bude slúžiť ako nadpis.

Podpora klávesnice

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).