Ovládací prvok Hodnotenie v Power Apps

Ovládací prvok, pomocou ktorého môžu používatelia určiť hodnotu od 1 do maximálneho čísla, ktoré určíte.

Popis

V tomto ovládacom prvku môže používateľ určiť napríklad to, ako sa mu niečo páčilo – výberom určitého počtu hviezdičiek.

Základné vlastnosti

Default – počiatočná hodnota ovládacieho prvku skôr, než ju používateľ zmení.

Max – maximálna hodnota, na ktorú môže používateľ nastaviť ovládací prvok Jazdec alebo Hodnotenie.

Ďalšie vlastnosti

AccessibleLabel – označenie pre čítačky obrazovky.

BorderColor – farba orámovania ovládacieho prvku.

BorderStyle – štýl orámovania ovládacieho prvku Solid (Plné), Dashed (Prerušované), Dotted (Bodkované) alebo None (Žiadne).

BorderThickness – hrúbka orámovania ovládacieho prvku.

DisplayMode – údaj o tom, či ovládací prvok umožňuje vstup používateľa (Edit), iba zobrazuje údaje (View) alebo je zakázaný (Disabled).

Fill – farba pozadia ovládacieho prvku.

FocusedBorderColor – farba orámovania zameraného ovládacieho prvku.

FocusedBorderThickness – hrúbka orámovania zameraného ovládacieho prvku.

Height – vzdialenosť medzi horným a dolným okrajom ovládacieho prvku.

OnChange – akcie, ktoré sa majú vykonať, keď používateľ zmení hodnotu ovládacieho prvku (napríklad pri presunutí posúvača).

OnSelect – Akcie, ktoré sa majú vykonať, keď používateľ klepne alebo klikne na ovládací prvok.

RatingFill – farba hviezdičiek v ovládacom prvku Hodnotenie.

ReadOnly – určuje, či používateľ môže meniť hodnotu ovládacieho prvku Jazdec alebo Hodnotenie.

Reset – určuje, či sa ovládací prvok vráti na predvolenú hodnotu.

ShowValue – možnosť zobrazenia hodnoty jazdca alebo hodnotenia pri zmene hodnoty používateľom alebo pri ukázaní myšou na ovládací prvok.

TabIndex – príkaz na navigáciu pomocou klávesnice vo vzťahu k iným ovládacím prvkom.

Tooltip – vysvetľujúci text, ktorý sa zobrazí, keď používateľ prejde myšou na ovládací prvok.

Visible – možnosť zobrazenia alebo skrytia ovládacieho prvku.

Width – vzdialenosť medzi ľavým a pravým okrajom ovládacieho prvku.

X – vzdialenosť medzi ľavým okrajom ovládacieho prvku a ľavým okrajom jeho nadradeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).

Y – vzdialenosť medzi horným okrajom ovládacieho prvku a horným okrajom jeho nadriadeného kontajnera (alebo obrazovky, ak sa nadradený kontajner nepoužíva).

Average( Hodnota1, Hodnota2, ... )

Príklad

 1. Pridajte ovládací prvok Hodnotenie a pomenujte ho Quantitative.

  Pozrite sa, ako pridať, pomenovať a nakonfigurovať ovládací prvok.

 2. Pridajte ovládací prvok Text input, pomenujte ho Qualitative a presuňte ho pod ovládací prvok Hodnotenie.

 3. Nastavte vlastnosť Default ovládacieho prvku Text input na "" a jeho vlastnosť HintText na tento vzorec:
  If(Quantitative.Value > 3, "Čo sa vám páčilo?", "Čo máme vylepšiť?")

  Prečítajte si ďalšie informácie o funkcii If a ďalších funkciách.

 4. Stlačte F5 a potom v ovládacom prvku Hodnotenie kliknite alebo ťuknite buď na štyri, alebo na päť hviezdičiek.

  Text tipu v ovládacom prvku Text input sa zmení, aby odzrkadľoval vysoké hodnotenie.

 5. Kliknite alebo ťuknite v ovládacom prvku Quantitative na menej ako štyri hviezdičky.

  Text tipu v ovládacom prvku Text input sa zmení, aby odzrkadľoval nízke hodnotenie.

 6. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.

Pokyny na zjednodušenie ovládania

Farebný kontrast

Dostatočný farebný kontrast musí byť medzi:

Ide o doplnok k štandardným požiadavkám na farebný kontrast.

Podpora čítača obrazovky

 • Musí byť k dispozícii vlastnosť AccessibleLabel.

  Poznámka

  Čítačky obrazovky považujú ovládacie prvky Hodnotenie za prepínače.

Podpora klávesnice

 • Vlastnosť TabIndex musí mat hodnotu nula alebo väčšiu, aby používatelia klávesnice na ňu mohli prejsť.

 • Indikátory zamerania musia byť jasne viditeľné. Dosiahnete to použitím vlastností FocusedBorderColor a FocusedBorderThickness.

 • Ak je hviezdičiek príliš veľa, zvážte použitie iného ovládacieho prvku. Prechádzanie pomocou klávesnice môže byť náročné a presný výber pomocou dotykovej obrazovky môže byť problematický.

  Poznámka

  Na prvkoch Hodnotenie možno použiť rovnaké interakcie klávesnice ako na prepínače.

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).