/ Operator (snedstreck)

Gäller för:check markerad ja Databricks SQL-kontroll markerad ja Databricks Runtime

Returnerar dividend dividerat med divisor.

Syntax

dividend / divisor

Argument

  • dividend: Ett numeriskt uttryck eller ETT INTERVAL-uttryck.
  • divisor: Ett numeriskt uttryck.

Returer

Om både dividend och divisor är DECIMAL är resultatet DECIMAL.

Om dividend är ett årsmånadsintervall är resultatet ett INTERVAL YEAR TO MONTH.

Om divident är ett dagsintervall är resultatet ett INTERVAL DAY TO SECOND.

I alla andra fall en DOUBLE.

divisor Om är 0 returnerar operatorn ett DIVIDE_BY_ZERO fel.

Använd try_divide för att återgå NULL till division-vid-noll.

Anteckning

Om spark.sql.ansi.enabled är falsei Databricks Runtime returneras NULL funktionen i stället för ett divide-by-zero-fel.

Exempel

> SELECT 3 / 2;
 1.5

> SELECT 2L / 2L;
 1.0

> SELECT INTERVAL '3:15' HOUR TO MINUTE / 3
 0 01:05:00.000000

> SELECT 3 / 0;
 Error: DIVIDE_BY_ZERO