Exchange X12-meddelanden för B2B-företagsintegrering med Hjälp av Azure Logic Apps och Enterprise Integration Pack

Gäller för: Azure Logic Apps (Consumption + Standard)

I Azure Logic Apps kan du skapa arbetsflöden som fungerar med X12-meddelanden med hjälp av X12-åtgärder . Dessa åtgärder omfattar utlösare och åtgärder som du kan använda i arbetsflödet för att hantera X12-kommunikation. Du kan lägga till X12-utlösare och åtgärder på samma sätt som andra utlösare och åtgärder i ett arbetsflöde, men du måste uppfylla extra krav innan du kan använda X12-åtgärder.

Den här artikeln beskriver kraven och inställningarna för att använda X12-utlösare och åtgärder i arbetsflödet. Om du letar efter EDIFACT-meddelanden i stället läser du Exchange EDIFACT-meddelanden. Om du inte har använt logikappar tidigare kan du läsa Vad är Azure Logic Apps och följande dokumentation:

Förutsättningar

 • Ett Azure-konto och prenumeration. Om du inte har någon Azure-prenumeration än kan du registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

 • En logikappsresurs och ett arbetsflöde där du vill använda en X12-utlösare eller åtgärd. Om du vill använda en X12-utlösare behöver du ett tomt arbetsflöde. Om du vill använda en X12-åtgärd behöver du ett arbetsflöde som har en befintlig utlösare.

 • Ett integrationskonto som är länkat till din logikappresurs. Både logikappen och integrationskontot måste använda samma Azure-prenumeration och finnas i samma Azure-region eller -plats.

  Ditt integrationskonto måste också innehålla följande B2B-artefakter:

  • Minst två handelspartner som använder X12-identitetskvalificeraren.

  • Ett X12-avtal definierat mellan dina handelspartner. Information om inställningar som ska användas när du tar emot och skickar meddelanden finns i Ta emot inställningar och Skicka inställningar.

   Viktigt

   Om du arbetar med HIPAA-scheman (Health Insurance Portability and Accountability Act) måste du lägga till ett schemaReferences avsnitt i ditt avtal. Mer information finns i HIPAA-scheman och meddelandetyper.

  • De scheman som ska användas för XML-verifiering.

   Viktigt

   Om du arbetar med HIPAA-scheman (Health Insurance Portability and Accountability Act) bör du granska HIPAA-scheman och meddelandetyper.

Referens för anslutningsapp

Mer teknisk information om den här anslutningsappen, till exempel utlösare, åtgärder och gränser enligt beskrivningen i anslutningsprogrammets Swagger-fil, finns på anslutningsappens referenssida.

Anteckning

För logikappar i en integrationstjänstmiljö (ISE) använder den här anslutningsappens ISE-märkta version B2B-meddelandegränserna för ISE.

Ta emot inställningar

När du har angett egenskaperna i ditt handelspartneravtal kan du konfigurera hur det här avtalet identifierar och hanterar inkommande meddelanden som du får från din partner via det här avtalet.

 1. Under Lägg till väljer du Ta emot inställningar.

 2. Baserat på avtalet med partnern som utbyter meddelanden med dig anger du egenskaperna i fönstret Ta emot inställningar , som är indelat i följande avsnitt:

 3. När du är klar måste du spara inställningarna genom att välja OK.

Ta emot inställningar – identifierare

Identifieraregenskaper för inkommande meddelanden

Egenskap Beskrivning
ISA1 (auktoriseringskvalificerare) Värdet auktoriseringskvalificerare som du vill använda. Standardvärdet är 00 – Ingen auktoriseringsinformation finns.

Obs! Om du väljer andra värden anger du ett värde för ISA2-egenskapen .

ISA2 Värdet auktoriseringsinformation som ska användas när ISA1-egenskapen inte är 00 – det finns ingen auktoriseringsinformation. Det här egenskapsvärdet måste ha minst ett alfanumeriskt tecken och högst 10.
ISA3 (säkerhetskvalificerare) Värdet för Säkerhetskvalificerare som du vill använda. Standardvärdet är 00 – Ingen säkerhetsinformation finns.

Obs! Om du väljer andra värden anger du ett värde för ISA4-egenskapen .

ISA4 Värdet säkerhetsinformation som ska användas när ISA3-egenskapen inte är 00 – ingen säkerhetsinformation finns. Det här egenskapsvärdet måste ha minst ett alfanumeriskt tecken och högst 10.

Ta emot inställningar – bekräftelse

Bekräftelse för inkommande meddelanden

Egenskap Beskrivning
TA1 förväntades Returnera en teknisk bekräftelse (TA1) till utbytessändaren.
FA förväntades Returnera en funktionsbekräftelse (FA) till avsändaren av utbytet.

För egenskapen FA-version , baserat på schemaversionen, väljer du bekräftelser för 997 eller 999.

Om du vill aktivera generering av AK2-loopar i funktionella bekräftelser för godkända transaktionsuppsättningar väljer du Inkludera AK2/IK2-loop.

Ta emot inställningar – scheman

Scheman för inkommande meddelanden

I det här avsnittet väljer du ett schema från ditt integrationskonto för varje transaktionstyp (ST01) och avsändarprogram (GS02). EDI-mottagningspipelinen demonterar det inkommande meddelandet genom att matcha de värden och scheman som du anger i det här avsnittet med värdena för ST01 och GS02 i det inkommande meddelandet och med schemat för det inkommande meddelandet. När du har slutfört varje rad visas automatiskt en ny tom rad.

Egenskap Beskrivning
Version X12-versionen för schemat
Transaktionstyp (ST01) Transaktionstypen
Avsändarprogram (GS02) Avsändarprogrammet
Schema Den schemafil som du vill använda

Inställningar för mottagning – kuvert

Avgränsare som ska användas i transaktionsuppsättningar för inkommande meddelanden

Egenskap Beskrivning
ISA11-användning Avgränsaren som ska användas i en transaktionsuppsättning:

- Standardidentifierare: Använd en punkt (.) för decimalnotation i stället för decimalnotationen för det inkommande dokumentet i EDI-mottagningspipelinen.

- Upprepningsavgränsare: Ange avgränsaren för upprepade förekomster av ett enkelt dataelement eller en upprepad datastruktur. Till exempel används vanligtvis caraten (^) som upprepningsavgränsare. För HIPAA-scheman kan du bara använda karaten.

Ta emot inställningar – kontrollnummer

Hantera dubbletter av kontrollnummer för inkommande meddelanden

Egenskap Beskrivning
Tillåt inte dubbletter av kontrollnummer för interchange Blockera duplicerade utbyten. Kontrollera utbyteskontrollnumret (ISA13) för det mottagna utbyteskontrollnumret. Om en matchning identifieras bearbetar inte EDI-mottagningspipelinen utbytet.

Om du vill ange hur många dagar kontrollen ska utföras anger du ett värde för egenskapen Sök efter dubblett av ISA13 var (dagar).

Tillåt inte dubbletter av gruppkontrollnummer Blockera utbyten som har duplicerade gruppkontrollnummer.
Tillåt inte dubbletter av kontrollnummer för transaktionsuppsättningar Blockera utbyten som har duplicerade transaktionsuppsättningskontrollnummer.

Ta emot inställningar – valideringar

Valideringar för inkommande meddelanden

På raden Standard visas de verifieringsregler som används för en EDI-meddelandetyp. Om du vill definiera olika regler markerar du varje ruta där du vill att regeln ska vara true. När du har slutfört varje rad visas automatiskt en ny tom rad.

Egenskap Beskrivning
Meddelandetyp EDI-meddelandetypen
EDI-validering Utför EDI-validering på datatyper som definieras av schemats EDI-egenskaper, längdbegränsningar, tomma dataelement och avslutande avgränsare.
Utökad validering Om datatypen inte är EDI är valideringen på dataelementskravet och tillåten upprepning, uppräkningar och verifiering av dataelementlängd (min eller max).
Tillåt inledande/avslutande nolla Behåll eventuella ytterligare inledande eller avslutande noll- och blankstegstecken. Ta inte bort dessa tecken.
Trimma inledande/avslutande nolla Ta bort inledande eller avslutande noll- och blankstegstecken.
Avslutande avgränsningsprincip Generera avslutande avgränsare.

- Tillåts inte: Förhindra avslutande avgränsare och avgränsare i det inkommande utbytet. Om utbytet har avslutande avgränsare och avgränsare deklareras utbytet ogiltigt.

- Valfritt: Acceptera utbyten med eller utan avslutande avgränsare och avgränsare.

- Obligatoriskt: Det inkommande utbytet måste ha avslutande avgränsare och avgränsare.

Ta emot inställningar – interna inställningar

Interna inställningar för inkommande meddelanden

Egenskap Beskrivning
Konvertera underförstådda decimalformat Nn till ett numeriskt basvärde på 10 Konvertera ett EDI-nummer som anges med formatet "Nn" till ett numeriskt base-10-värde.
Skapa tomma XML-taggar om avslutande avgränsare tillåts Be avsändaren att inkludera tomma XML-taggar för avslutande avgränsare.
Split Interchange som transaktionsuppsättningar – pausa transaktionsuppsättningar vid fel Parsa varje transaktionsuppsättning som är i ett utbyte till ett separat XML-dokument genom att tillämpa lämpligt kuvert på transaktionsuppsättningen. Pausa endast de transaktioner där verifieringen misslyckas.
Split Interchange som transaktionsuppsättningar – pausa utbyte vid fel Parsa varje transaktionsuppsättning som är i ett utbyte till ett separat XML-dokument genom att tillämpa lämpligt kuvert. Pausa hela utbytet när en eller flera transaktionsuppsättningar i verifieringen av utbytet misslyckas.
Bevara utbyte – pausa transaktionsuppsättningar vid fel Lämna utbytet intakt och skapa ett XML-dokument för hela batchutbytet. Inaktivera endast de transaktionsuppsättningar som misslyckas med valideringen, men fortsätta att bearbeta alla andra transaktionsuppsättningar.
Bevara utbyte – pausa utbyte vid fel Lämnar utbytet intakt, skapar ett XML-dokument för hela batchutbytet. Pausar hela utbytet när en eller flera transaktionsuppsättningar i verifieringen av utbytet misslyckas.

Skicka inställningar

När du har angett avtalsegenskaperna kan du konfigurera hur det här avtalet identifierar och hanterar utgående meddelanden som du skickar till din partner via det här avtalet.

 1. Under Lägg till väljer du Skicka inställningar.

 2. Konfigurera dessa egenskaper baserat på ditt avtal med partnern som utbyter meddelanden med dig. Information om egenskapsbeskrivningar finns i tabellerna i det här avsnittet.

  Sändningsinställningarna är ordnade i följande avsnitt:

 3. När du är klar måste du spara inställningarna genom att välja OK.

Skicka inställningar – identifierare

Identifieraregenskaper för utgående meddelanden

Egenskap Beskrivning
ISA1 (auktoriseringskvalificerare) Värdet auktoriseringskvalificerare som du vill använda. Standardvärdet är 00 – Ingen auktoriseringsinformation finns.

Obs! Om du väljer andra värden anger du ett värde för ISA2-egenskapen .

ISA2 Värdet auktoriseringsinformation som ska användas när ISA1-egenskapen inte är 00 – det finns ingen auktoriseringsinformation. Det här egenskapsvärdet måste ha minst ett alfanumeriskt tecken och högst 10.
ISA3 (säkerhetskvalificerare) Värdet för Säkerhetskvalificerare som du vill använda. Standardvärdet är 00 – Ingen säkerhetsinformation finns.

Obs! Om du väljer andra värden anger du ett värde för ISA4-egenskapen .

ISA4 Värdet säkerhetsinformation som ska användas när ISA3-egenskapen inte är 00 – ingen säkerhetsinformation finns. Det här egenskapsvärdet måste ha minst ett alfanumeriskt tecken och högst 10.

Skicka inställningar – bekräftelse

Bekräftelseegenskaper för utgående meddelanden

Egenskap Beskrivning
TA1 förväntades Returnera en teknisk bekräftelse (TA1) till utbytessändaren.

Den här inställningen anger att värdpartnern, som skickar meddelandet, begär en bekräftelse från gästpartnern i avtalet. Dessa bekräftelser förväntas av värdpartnern baserat på avtalets mottagningsinställningar.

FA förväntades Returnera en funktionsbekräftelse (FA) till avsändaren av utbytet. För egenskapen FA-version , baserat på schemaversionen, väljer du bekräftelser för 997 eller 999.

Den här inställningen anger att värdpartnern, som skickar meddelandet, begär en bekräftelse från gästpartnern i avtalet. Dessa bekräftelser förväntas av värdpartnern baserat på avtalets mottagningsinställningar.

Skicka inställningar – scheman

Scheman för utgående meddelanden

I det här avsnittet väljer du ett schema från ditt integrationskonto för varje transaktionstyp (ST01). När du har slutfört varje rad visas automatiskt en ny tom rad.

Egenskap Beskrivning
Version X12-versionen för schemat
Transaktionstyp (ST01) Transaktionstypen för schemat
Schema Den schemafil som du vill använda. Om du väljer schemat först anges versionen och transaktionstypen automatiskt.

Skicka inställningar – kuvert

Avgränsare i en transaktionsuppsättning som ska användas för utgående meddelanden

Egenskap Beskrivning
ISA11-användning Avgränsaren som ska användas i en transaktionsuppsättning:

- Standardidentifierare: Använd en punkt (.) för decimalnotation i stället för decimalnotationen för det utgående dokumentet i EDI Send Pipeline.

- Upprepningsavgränsare: Ange avgränsaren för upprepade förekomster av ett enkelt dataelement eller en upprepad datastruktur. Till exempel används vanligtvis caraten (^) som upprepningsavgränsare. För HIPAA-scheman kan du bara använda karaten.

Skicka inställningar – Kontrollera versionsnummer

Kontrollera versionsnummer för utgående meddelanden

I det här avsnittet väljer du ett schema från ditt integrationskonto för varje utbyte. När du har slutfört varje rad visas automatiskt en ny tom rad.

Egenskap Beskrivning
Kontrollversionsnummer (ISA12) Versionen av X12-standarden
Användningsindikator (ISA15) Kontexten för ett utbyte, som antingen är testdata, informationsdata eller produktionsdata
Schema Schemat som ska användas för att generera GS- och ST-segmenten för ett X12-kodat utbyte som skickas till EDI Send Pipeline.
GS1 Valfritt, välj funktionskoden.
GS2 Valfritt, ange programsändaren.
GS3 Valfritt, ange programmottagaren.
GS4 Valfritt, välj CCYYMMDD eller YYMMDD.
GS5 Valfritt, välj HHMM, HHMMSS eller HHMMSSdd.
GS7 Valfritt, välj ett värde för den ansvariga byrån.
GS8 Valfritt, ange schemadokumentets version.

Skicka inställningar – kontrollnummer

Styr nummer för utgående meddelanden

Egenskap Beskrivning
Kontrollnummer för utbyte (ISA13) Värdeintervallet för utbyteskontrollnumret, som kan ha minst värdet 1 och ett högsta värde på 999999999
Gruppkontrollnummer (GS06) Värdeintervallet för gruppkontrollnumret, som kan ha ett minsta värde på 1 och ett maxvärde på 999999999
Kontrollnummer för transaktionsuppsättning (ST02) Värdeintervallet för transaktionsuppsättningens kontrollnummer, som kan ha ett minimivärde på 1 och ett maximalt värde på 999999999

- Prefix: Valfritt, ett alfanumeriskt värde
- Suffix: Valfritt, ett alfanumeriskt värde

Skicka inställningar – teckenuppsättningar och avgränsare

Avgränsare för meddelandetyper i utgående meddelanden

På raden Standard visas den teckenuppsättning som används som avgränsare för ett meddelandeschema. Om du inte vill använda standardteckenuppsättningen kan du ange en annan uppsättning avgränsare för varje meddelandetyp. När du har slutfört varje rad visas automatiskt en ny tom rad.

Tips

Om du vill ange specialteckenvärden redigerar du avtalet som JSON och anger ASCII-värdet för specialtecknet.

Egenskap Beskrivning
Teckenuppsättning som ska användas X12-teckenuppsättningen, som antingen är Basic, Extended eller UTF8.
Schema Det schema som du vill använda. När du har valt schemat väljer du den teckenuppsättning som du vill använda, baserat på avgränsningsbeskrivningarna nedan.
Indatatyp Indatatypen för teckenuppsättningen
Komponentavgränsare Ett enda tecken som separerar sammansatta dataelement
Avgränsare för dataelement Ett enda tecken som separerar enkla dataelement i sammansatta data
ersättning Teckenavgränsare Ett ersättningstecken som ersätter alla avgränsartecken i nyttolastdata när det utgående X12-meddelandet genereras
Segmentavgränsare Ett enskilt tecken som anger slutet på ett EDI-segment
Suffix Det tecken som ska användas med segmentidentifieraren. Om du anger ett suffix kan segmentavgränsarens dataelement vara tomt. Om segmentavgränsaren lämnas tom måste du ange ett suffix.

Skicka inställningar – validering

Verifieringsegenskaper för utgående meddelanden

På raden Standard visas de verifieringsregler som används för en EDI-meddelandetyp. Om du vill definiera olika regler markerar du varje ruta där du vill att regeln ska vara true. När du har slutfört varje rad visas automatiskt en ny tom rad.

Egenskap Beskrivning
Meddelandetyp EDI-meddelandetypen
EDI-validering Utför EDI-validering på datatyper som definieras av schemats EDI-egenskaper, längdbegränsningar, tomma dataelement och avslutande avgränsare.
Utökad validering Om datatypen inte är EDI är valideringen på dataelementskravet och tillåten upprepning, uppräkningar och verifiering av dataelementlängd (min eller max).
Tillåt inledande/avslutande nolla Behåll eventuella ytterligare inledande eller avslutande noll- och blankstegstecken. Ta inte bort dessa tecken.
Trimma inledande/avslutande nolla Ta bort inledande eller avslutande noll- och blankstegstecken.
Avslutande avgränsningsprincip Generera avslutande avgränsare.

- Tillåts inte: Förhindra avslutande avgränsare och avgränsare i utgående trafik. Om utbytet har avslutande avgränsare och avgränsare deklareras utbytet ogiltigt.

- Valfritt: Skicka utbyten med eller utan avslutande avgränsare och avgränsare.

- Obligatoriskt: Utgående trafik måste ha avslutande avgränsare och avgränsare.

HIPAA-scheman och meddelandetyper

När du arbetar med HIPAA-scheman och meddelandetyperna 277 eller 837 måste du utföra några extra steg. Dokumentets versionsnummer (GS8) för dessa meddelandetyper har fler än nio tecken, till exempel "005010X222A1". Dessutom mappas vissa dokumentversionsnummer till olika typer av meddelanden. Om du inte refererar till rätt meddelandetyp i schemat och i ditt avtal får du följande felmeddelande:

"The message has an unknown document type and did not resolve to any of the existing schemas configured in the agreement."

Den här tabellen visar de berörda meddelandetyperna, eventuella varianter och de dokumentversionsnummer som mappas till dessa meddelandetyper:

Meddelandetyp eller variant Description Dokumentversionsnummer (GS8)
277 Statusmeddelande för hälso- och sjukvårdsinformation 005010X212
837_I Anspråksinstitution för hälso- och sjukvård 004010X096A1
005010X223A1
005010X223A2
837_D Hälso- och sjukvårdsanspråk Dental 004010X097A1
005010X224A1
005010X224A2
837_P Hälso- och sjukvårdsanspråksproffs 004010X098A1
005010X222
005010X222A1

Du måste också inaktivera EDI-validering när du använder dessa dokumentversionsnummer eftersom de resulterar i ett fel om att teckenlängden är ogiltig.

Följ dessa steg om du vill ange dessa dokumentversionsnummer och meddelandetyper:

 1. I HIPAA-schemat ersätter du den aktuella meddelandetypen med variantmeddelandetypen för det dokumentversionsnummer som du vill använda.

  Anta till exempel att du vill använda dokumentets versionsnummer 005010X222A1 med 837 meddelandetypen. I schemat ersätter du varje "X12_00501_837" värde med värdet "X12_00501_837_P" i stället.

  Följ dessa steg för att uppdatera schemat:

  1. I Azure Portal går du till ditt integrationskonto. Hitta och ladda ned ditt schema. Ersätt meddelandetypen och byt namn på schemafilen och ladda upp det ändrade schemat till ditt integrationskonto. Mer information finns i Redigera ett schema.

  2. I meddelandeinställningarna för ditt avtal väljer du det ändrade schemat.

 2. I ditt avtals objekt lägger du till en annan post som anger den variantmeddelandetyp som matchar dokumentets schemaReferences versionsnummer.

  Anta till exempel att du vill använda dokumentets 837 versionsnummer 005010X222A1 för meddelandetypen. Ditt avtal har ett schemaReferences avsnitt med följande egenskaper och värden:

  "schemaReferences": [
    {
     "messageId": "837",
     "schemaVersion": "00501",
     "schemaName": "X12_00501_837"
    }
  ]
  

  I det här schemaReferences avsnittet lägger du till ytterligare en post med följande värden:

  • "messageId": "837_P"
  • "schemaVersion": "00501"
  • "schemaName": "X12_00501_837_P"

  När du är klar schemaReferences ser avsnittet ut så här:

  "schemaReferences": [
    {
     "messageId": "837",
     "schemaVersion": "00501",
     "schemaName": "X12_00501_837"
    },
    {
     "messageId": "837_P",
     "schemaVersion": "00501",
     "schemaName": "X12_00501_837_P"
    }
  ]
  
 3. I ditt avtals meddelandeinställningar inaktiverar du EDI-validering genom att avmarkera kryssrutan EDI-validering antingen för varje meddelandetyp eller för alla meddelandetyper om du använder standardvärdena .

  Inaktivera validering för alla meddelandetyper eller varje meddelandetyp

Nästa steg