Snabbstart: Skapa en virtuell Linux-dator i Azure Portal

Gäller för: ✔️ Virtuella Linux-datorer

Det går att skapa virtuella Azure-datorer via Azure Portal. Azure Portal är ett webbläsarbaserat användargränssnitt för att skapa Azure-resurser. Den här snabbstarten visar hur du använder Azure Portal för att distribuera en virtuell Linux-dator (VM) som kör Ubuntu 18.04 LTS. För att se hur den virtuella datorn fungerar i praktiken använder du sedan SSH för att ansluta till den virtuella datorn och installerar NGINX-webbservern.

Om du inte har någon Azure-prenumeration kan du skapa ett kostnadsfritt konto innan du börjar.

Logga in på Azure

Logga in på Azure-portalen.

Skapa en virtuell dator

 1. Ange virtuella datorer i sökningen.

 2. Under Tjänster väljer du Virtuella datorer.

 3. På sidan Virtuella datorer väljer du Skapa och sedan Virtuell dator. Sidan Skapa en virtuell dator öppnas.

 4. På fliken Grundläggande inställningar går du till Projektinformation, kontrollerar att korrekt prenumeration har valts och väljer sedan Skapa ny för resursgruppen. Ange myResourceGroup som namn.*.

  Skärmbild av avsnittet Projektinformation som visar var du väljer Azure-prenumerationen och resursgruppen för den virtuella datorn

 5. Under Instansinformation anger du myVM som namn på den virtuella datorn och väljer Ubuntu 18.04 LTS – Gen2 för avbildningen. Låt de övriga standardvärdena vara som de är. Standardstorleken och prissättningen visas bara som ett exempel. Storlekstillgänglighet och priser är beroende av din region och prenumeration.

  Skärmbild av avsnittet Instansinformation där du anger ett namn för den virtuella datorn och väljer dess region, bild och storlek.

  Anteckning

  Vissa användare ser nu alternativet för att skapa virtuella datorer i flera zoner. Mer information om den här nya funktionen finns i Skapa virtuella datorer i en tillgänglighetszon. Skärmbild som visar att du har möjlighet att skapa virtuella datorer i flera tillgänglighetszoner.

 6. Under Administratörskonto väljer du offentlig SSH-nyckel.

 7. I Användarnamn anger du azureuser.

 8. För offentlig SSH-nyckelkälla lämnar du standardvärdet Generera nytt nyckelpar och anger sedan myKey som nyckelparnamn.

  Skärmbild av avsnittet Administratörskonto där du väljer en autentiseringstyp och anger administratörsautentiseringsuppgifterna

 9. Under Regler för inkommande portar>Offentliga inkommande portar väljer du Tillåt valda portar och väljer sedan SSH (22) och HTTP (80) i listrutan.

  Skärmbild av avsnittet med regler för inkommande portar där du väljer vilka portar som inkommande anslutningar tillåts på

 10. Låt de återstående standardinställningarna vara och välj sedan knappen Granska + skapa längst ned på sidan.

 11. På sidan Skapa en virtuell dator kan du se information om den virtuella datorn som du håller på att skapa. När du är klar väljer du Skapa.

 12. När fönstret Generera nytt nyckelpar öppnas väljer du Ladda ned privat nyckel och skapar resurs. Din nyckelfil laddas ned som myKey.pem. Kontrollera att du vet var .pem filen laddades ned. Du behöver sökvägen till den i nästa steg.

 13. När distributionen är klar väljer du Gå till resurs.

 14. På sidan för den nya virtuella datorn väljer du den offentliga IP-adressen och kopierar den till Urklipp.

  Skärmbild som visar hur du kopierar IP-adressen för den virtuella datorn

Ansluta till den virtuella datorn

Skapa en SSH-anslutning med den virtuella datorn.

 1. Om du använder en Mac- eller Linux-dator öppnar du en Bash-prompt och anger skrivskyddad behörighet för .pem-filen med hjälp av chmod 400 ~/Downloads/myKey.pem. Om du använder en Windows-dator öppnar du en PowerShell-prompt.

 2. Öppna en SSH-anslutning till den virtuella datorn i prompten. Ersätt IP-adressen med den från den virtuella datorn och ersätt sökvägen till .pem med sökvägen till där nyckelfilen laddades ned.

ssh -i ~/Downloads/myKey.pem azureuser@10.111.12.123

Tips

SSH-nyckeln som du skapade kan användas nästa gång du skapar en virtuell dator i Azure. Välj bara källan Använd en nyckel som lagras i Azure för offentlig SSH-nyckel nästa gång du skapar en virtuell dator. Du har redan den privata nyckeln på datorn, så du behöver inte ladda ned någonting.

Installera webbservern

Om du vill se hur den virtuella datorn fungerar i praktiken installerar du NGINX-webbservern. Från din SSH-session uppdaterar du dina paketkällor och installera det senaste NGINX-paketet.

sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y install nginx

När du är klar avslutar du SSH-sessionen genom att skriva exit.

Se hur webbservern fungerar i praktiken

Använd valfri webbläsare för att visa välkomstsidan för NGINX. Ange den virtuella datorns offentliga IP-adress som webbadress. Den offentliga IP-adressen kan hittas på översiktssidan för den virtuella datorn eller som en del av SSH-anslutningssträngen du använde tidigare.

Skärmbild som visar NGINX-standardwebbplatsen i en webbläsare

Rensa resurser

Du kan ta bort resursgruppen, den virtuella datorn och alla relaterade resurser när de inte längre behövs. Om du vill göra detta väljer du resursgruppen för den virtuella datorn. Välj sedan Ta bort och kontrollera namnet på resursgruppen som du vill ta bort.

Nästa steg

I den här snabbstarten distribuerade du en enkel virtuell dator, skapade en nätverkssäkerhetsgrupp och en regel och installerade en enkel webbserver. Om du vill veta mer om virtuella Azure-datorer fortsätter du till självstudien för virtuella Linux-datorer.