Självstudie: Skapa och hantera virtuella Linux-datorer med Azure CLI

Gäller för: ✔️ Flexibla skalningsuppsättningar för virtuella Linux-datorer ✔️

Med virtuella Azure-datorer får du en fullständigt konfigurerbar och flexibel datormiljö. I den här självstudien beskrivs den grundläggande distributionen av virtuella Azure-datorer, till exempel att välja en VM-storlek, välja en VM-avbildning och distribuera en virtuell dator. Lär dig att:

 • Skapa och ansluta till en virtuell dator
 • Välja och använda VM-avbildningar
 • Visa och använda specifika VM-storlekar
 • Ändra storlek på en virtuell dator
 • Visa och förstå tillstånd för virtuella datorer

I den här självstudien används CLI i Azure Cloud Shell, som ständigt uppdateras till den senaste versionen. Öppna Cloud Shell genom att välja Prova längst upp i alla kodblock.

Om du väljer att installera och använda CLI lokalt krävs Azure CLI version 2.0.30 eller senare för att du ska kunna genomföra den här självstudiekursen. Kör az --version för att hitta versionen. Om du behöver installera eller uppgradera kan du läsa Installera Azure CLI.

Skapa resursgrupp

Skapa en resursgrupp med kommandot az group create.

En Azure-resursgrupp är en logisk container där Azure-resurser distribueras och hanteras. En resursgrupp måste skapas före den virtuella datorn. I det här exemplet skapas en resursgrupp med namnet myResourceGroupVM i regionen eastus.

az group create --name myResourceGroupVM --location eastus

Resursgruppen som anges när du skapar eller ändrar en virtuell dator visas i hela den här självstudien.

Skapa en virtuell dator

Skapa en virtuell dator med kommandot az vm create.

När du skapar en virtuell dator finns flera tillgängliga alternativ, som t.ex. avbildning av operativsystemet, bestämning av diskstorlek och administrativa autentiseringsuppgifter. I följande exempel skapas en virtuell dator med namnet myVM som kör en Ubuntu Server. Ett användarkonto med namnet azureuser skapas på den virtuella datorn och om inte SSH-nycklar finns genereras de på standardplatsen för nyckeln (~/.ssh):

az vm create \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --name myVM \
  --image UbuntuLTS \
  --admin-username azureuser \
  --generate-ssh-keys

Det kan ta några minuter att skapa den virtuella datorn. När den virtuella datorn skapats visar Azure CLI information om den virtuella datorn. Skriv upp publicIpAddress eftersom adressen kan användas för att komma åt den virtuella datorn.

{
 "fqdns": "",
 "id": "/subscriptions/d5b9d4b7-6fc1-0000-0000-000000000000/resourceGroups/myResourceGroupVM/providers/Microsoft.Compute/virtualMachines/myVM",
 "location": "eastus",
 "macAddress": "00-0D-3A-23-9A-49",
 "powerState": "VM running",
 "privateIpAddress": "10.0.0.4",
 "publicIpAddress": "52.174.34.95",
 "resourceGroup": "myResourceGroupVM"
}

Ansluta till virtuell dator

Du kan nu ansluta till den virtuella datorn via SSH i Azure Cloud Shell eller från den lokala datorn. Byt ut IP-adressen i exemplet mot den publicIpAddress du skrev upp i föregående steg.

ssh azureuser@52.174.34.95

När du loggat in i den virtuella datorn kan du installera och konfigurera program. När du är klar stänger du SSH-sessionen på vanligt sätt:

exit

Förstå VM-avbildningar

På Azures marknadsplats finns många avbildningar som kan användas för att skapa virtuella datorer. I de föregående stegen skapades en virtuell dator med en Ubuntu-avbildning. I det här steget används Azure CLI för att söka i marknadsplatsen efter en CentOS-avbildning som sedan används för att distribuera en andra virtuella dator.

Du kan lista de vanligaste avbildningarna med kommandot az vm image list.

az vm image list --output table

Kommandot returnerar de populäraste avbildningarna av virtuella datorer på Azure.

Offer     Publisher        Sku         Urn                               UrnAlias       Version
------------- ---------------------- ------------------ -------------------------------------------------------------- ------------------- ---------
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2016-Datacenter   MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2016-Datacenter:latest   Win2016Datacenter  latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2012-R2-Datacenter MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-R2-Datacenter:latest Win2012R2Datacenter latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2008-R2-SP1     MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2008-R2-SP1:latest     Win2008R2SP1     latest
WindowsServer MicrosoftWindowsServer 2012-Datacenter   MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2012-Datacenter:latest   Win2012Datacenter  latest
UbuntuServer  Canonical        16.04-LTS      Canonical:UbuntuServer:16.04-LTS:latest             UbuntuLTS      latest
CentOS     OpenLogic        7.3         OpenLogic:CentOS:7.3:latest                   CentOS        latest
openSUSE-Leap SUSE          42.2        SUSE:openSUSE-Leap:42.2:latest                 openSUSE-Leap    latest
RHEL      RedHat         7.3         RedHat:RHEL:7.3:latest                     RHEL         latest
SLES      SUSE          12-SP2       SUSE:SLES:12-SP2:latest                     SLES         latest
Debian     credativ        8          credativ:Debian:8:latest                    Debian        latest
CoreOS     CoreOS         Stable       CoreOS:CoreOS:Stable:latest                   CoreOS        latest

En fullständig lista kan ses genom att lägga till parametern --all . Listan med avbildningar kan även filtreras efter --publisher eller –-offer. I det här exemplet är listan filtrerad så den visar alla avbildningar som överensstämmer med CentOS.

az vm image list --offer CentOS --all --output table

Delvisa utdata:

Offer       Publisher     Sku  Urn                   Version
---------------- ---------------- ---- -------------------------------------- -----------
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201501     6.5.201501
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201503     6.5.201503
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.201506     6.5.201506
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20150904    6.5.20150904
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20160309    6.5.20160309
CentOS      OpenLogic     6.5  OpenLogic:CentOS:6.5:6.5.20170207    6.5.20170207

Om du vill distribuera en virtuell dator med en specifik avbildning, antecknar du värdet i Urn-kolumnen vilken består av utgivare, erbjudande, SKU och eventuellt ett versionsnummer för att identifiera avbildningen. När du anger avbildningen kan avbildningsversionsnumret ersättas med latest, som väljer den senaste versionen av distributionen. I det här exemplet används parametern --image för att ange den senaste versionen av en CentOS 6.5-avbildning.

az vm create --resource-group myResourceGroupVM --name myVM2 --image OpenLogic:CentOS:6.5:latest --generate-ssh-keys

Förstå VM-storlekar

Storleken på den virtuella datorn avgör hur mycket av beräkningsresurser som CPU, GPU och minne som är tillgängliga för den virtuella datorn. Virtuella datorer måste ha lämplig storlek för förväntad arbetsbelastning. Om arbetsbelastningen ökar kan man ändra storlek på den befintliga virtuella datorn.

VM-storlekar

I följande tabell kategoriseras storlekarna i användningsfall.

Typ Normala storlekar Beskrivning
Generell användning B, Dsv3, Dv3, DSv2, Dv2, Av2, DC Balanserat förhållande mellan processor och minne. Perfekt för utveckling eller test samt små till medelstora lösningar för program och data.
Beräkningsoptimerad Fsv2 Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för program med medelhög trafik, nätverkstillämpningar och batchprocesser.
Minnesoptimerad Esv3, Ev3, M, DSv2, Dv2 Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabaser, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.
Lagringsoptimerad Lsv2, Ls Högt diskgenomflöde och I/O. Perfekt för stordata, SQL- och NoSQL-databaser.
GPU NV, NVv2, NC, NCv2, NCv3, ND Virtuella specialdatorer som är avsedda för tung grafisk rendering och videoredigering.
Höga prestanda H Virtuella datorer med de kraftfullaste processorerna och nätverksgränssnitt för stora dataflöden (RDMA).

Hitta tillgängliga VM-storlekar

Om du vill se en lista med VM-storlekar som är tillgängliga i en viss region kan du använda kommandot az vm list-sizes.

az vm list-sizes --location eastus --output table

Delvisa utdata:

 MaxDataDiskCount  MemoryInMb Name           NumberOfCores  OsDiskSizeInMb  ResourceDiskSizeInMb
------------------ ------------ ---------------------- --------------- ---------------- ----------------------
         2     3584 Standard_DS1             1      1047552          7168
         4     7168 Standard_DS2             2      1047552          14336
         8     14336 Standard_DS3             4      1047552          28672
        16     28672 Standard_DS4             8      1047552          57344
         4     14336 Standard_DS11             2      1047552          28672
         8     28672 Standard_DS12             4      1047552          57344
        16     57344 Standard_DS13             8      1047552         114688
        32    114688 Standard_DS14            16      1047552         229376
         1      768 Standard_A0              1      1047552          20480
         2     1792 Standard_A1              1      1047552          71680
         4     3584 Standard_A2              2      1047552         138240
         8     7168 Standard_A3              4      1047552         291840
         4     14336 Standard_A5              2      1047552         138240
        16     14336 Standard_A4              8      1047552         619520
         8     28672 Standard_A6              4      1047552         291840
        16     57344 Standard_A7              8      1047552         619520

Skapa en virtuell dator med en specifik storlek

I föregående exempel angavs inte en storlek vilket ger en standardstorlek på den virtuella datorn. En VM-storlek kan väljas när du skapar den med hjälp av az vm create och parametern --size .

az vm create \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --name myVM3 \
  --image UbuntuLTS \
  --size Standard_F4s \
  --generate-ssh-keys

Ändra storlek på en virtuell dator

När en virtuell dator har distribuerats kan storleken ändras för att öka eller minska resurstilldelningen. Kommandot az vm show visar den virtuella datorns aktuella storlek:

az vm show --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --query hardwareProfile.vmSize

Kontrollera om önskad storlek är tillgänglig i det aktuella Azure-klustret innan du ändrar storleken på en virtuell dator. Kommandot az vm list-vm-resize-options returnerar en lista med storlekar.

az vm list-vm-resize-options --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --query [].name

Om önskad storlek är tillgänglig kan storleken på den virtuella datorn ändras medan den är igång, men den startas om under åtgärden. Använd kommandot az vm resize för att ändra storleken.

az vm resize --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --size Standard_DS4_v2

Om önskad storlek inte finns i det aktuella klustret måste den virtuella datorn frigöras innan åtgärden för att ändra storlek kan utföras. Använd kommandot az vm deallocate för att stoppa och frigöra den virtuella datorn. När den virtuella datorn startas igen kan alla data på den temporära disken tas bort. Den offentliga IP-adressen ändras också om inte en statisk IP-adress används.

az vm deallocate --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

När datorn är frigjord kan storleksändringen utföras.

az vm resize --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --size Standard_GS1

När storleksändringen utförts kan den virtuella datorn startas.

az vm start --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Energinivåer för VM

En virtuell Azure-dator kan ha en av många energinivåer. Det här tillståndet motsvarar aktuellt tillstånd för den virtuella datorn i hypervisor-programmet.

Energinivåer

Energinivå Description
Startar Anger att den virtuella datorn startas.
Körs Anger att den virtuella datorn körs.
Stoppas Anger att den virtuella datorn stoppas.
Stoppad Anger att den virtuella datorn har stoppats. Virtuella datorer i ett stoppat tillstånd kan fortfarande medföra debitering.
Frigör Anger att den virtuella datorn frigörs.
Frigjord Anger att den virtuella datorn är frånkopplad från hypervisor-programmet, men att den fortfarande är tillgänglig i kontrollplanet. Virtuella datorer med tillståndet Frigjord medför inte några debiteringar.
- Anger att energinivån för den virtuella datorn är okänd.

Hitta energinivån

Om du vill hämta tillståndet för en viss virtuell dator, använder du kommandot az vm get instance-view. Du måste ange ett giltigt namn för en virtuell dator och resursgrupp.

az vm get-instance-view \
  --name myVM \
  --resource-group myResourceGroupVM \
  --query instanceView.statuses[1] --output table

Utdata:

ode        DisplayStatus  Level
------------------ --------------- -------
PowerState/running VM running    Info

Om du vill hämta energitillståndet för alla virtuella datorer i din prenumeration använder du Virtual Machines – Lista alla API:et med parameterstatusEnligt inställd på true.

Hanteringsuppgifter

Under livscykeln för en virtuell dator kan du vilja utföra administrativa uppgifter som att starta, stoppa eller ta bort en virtuell dator. Dessutom kanske du vill skapa skript för att automatisera repetitiva och komplicerade uppgifter. Med Azure CLI kan många vanliga administrativa uppgifter köras från kommandoraden eller i skript.

Hämta IP-adress

Det här kommandot returnerar de privata och offentliga IP-adresserna för en virtuell dator.

az vm list-ip-addresses --resource-group myResourceGroupVM --name myVM --output table

Stoppa en virtuell dator

az vm stop --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Starta en virtuell dator

az vm start --resource-group myResourceGroupVM --name myVM

Ta bort VM-resurser

Du kan ta bort en virtuell dator, men som standard tar detta bara bort den virtuella datorresursen, inte diskarna och nätverksresurserna som den virtuella datorn använder. Du kan ändra standardbeteendet för att ta bort andra resurser när du tar bort den virtuella datorn. Mer information finns i Ta bort en virtuell dator och anslutna resurser.

Om en resursgrupp tas bort, tas även alla resurser som ingår i gruppen bort, som den virtuella datorn, virtuellt nätverk och disken. Parametern --no-wait återför kontrollen till kommandotolken utan att vänta på att uppgiften slutförs. Parametern --yes bekräftar att du vill ta bort resurserna utan att tillfrågas ytterligare en gång.

az group delete --name myResourceGroupVM --no-wait --yes

Nästa steg

I den här självstudien har du lärt dig om grundläggande VM-skapande och hantering, till exempel att:

 • Skapa och ansluta till en virtuell dator
 • Välja och använda VM-avbildningar
 • Visa och använda specifika VM-storlekar
 • Ändra storlek på en virtuell dator
 • Visa och förstå tillstånd för virtuella datorer

Gå vidare till nästa självstudie om du vill lära dig mer om diskar i virtuella dator.