Distribuera dedikerade Azure-tjänster till virtuella nätverk

När du distribuerar dedikerade Azure-tjänster i ett virtuellt nätverk kan du kommunicera med tjänstresurserna privat via privata IP-adresser.

Diagram över tjänster som distribueras i ett virtuellt nätverk.

Distribution av tjänster i ett virtuellt nätverk ger följande funktioner:

  • Resurser i det virtuella nätverket kan kommunicera med varandra privat via privata IP-adresser. Exempel: direkt överföring av data mellan HDInsight och SQL Server som körs på en virtuell dator i det virtuella nätverket.

  • Lokala resurser kan komma åt resurser i ett virtuellt nätverk med privata IP-adresser via en plats-till-plats-VPN (VPN Gateway) eller ExpressRoute.

  • Virtuella nätverk kan peer-kopplas så att resurser i de virtuella nätverken kan kommunicera med varandra med hjälp av privata IP-adresser.

  • Tjänstinstanser distribueras till ett undernät i ett virtuellt nätverk. Inkommande och utgående nätverksåtkomst för undernätet måste öppnas via nätverkssäkerhetsgrupper, enligt vägledningen från tjänsten.

  • Vissa tjänster tillämpar begränsningar för det undernät som de distribueras till. Den här begränsningen begränsar tillämpningen av principer, vägar eller kombinerar virtuella datorer och tjänstresurser i samma undernät. Kontrollera med varje tjänst om de specifika begränsningarna eftersom de kan ändras över tid. Exempel på tjänster är Azure NetApp Files, dedikerad HSM, Azure Container Instances App Service.

  • Alternativt kan tjänster kräva ett delegerat undernät som en explicit identifierare som ett undernät kan vara värd för en viss tjänst. Med delegering får tjänsterna explicit behörighet att skapa tjänstspecifika resurser i det delegerade undernätet.

  • Se ett exempel på ett REST API-svar i ett virtuellt nätverk med ett delegerat undernät. En omfattande lista över tjänster som använder den delegerade undernätsmodellen kan hämtas via API:et Tillgängliga delegeringar .

Tjänster som kan distribueras till ett virtuellt nätverk

Kategori Tjänst Dedikeratundernät 1
Compute Virtuella datorer: Linux eller Windows
Vm-skalningsuppsättningar
Molntjänst: Endast virtuellt nätverk (klassiskt)
Azure Batch
Nej
Nej
Nej
Nr2
Nätverk Application Gateway – WAF
Azure Bastion
Azure Firewall
Azure Route Server
ExpressRoute-gateway
Virtuella nätverksinstallationer
VPN Gateway
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Data RedisCache

Azure SQL Managed Instance Azure Database for MySQL – flexibel server
Azure Database for PostgreSQL – flexibel server
Ja
Ja
Ja
, ja
Analys Azure HDInsight
Azure Databricks
Nr2
Nr2
Identitet Azure Active Directory Domain Services Nej
Containers Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Container Instance (ACI)
Azure Container Service Engine med Azure Virtual Network CNI-plugin-program
Azure Functions
Nr2
Ja
Nej
Ja
Webben API Management
Web Apps
App Service Environment
Azure Logic Apps
Azure Container Apps-miljöer
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Värdbaserad Azure Dedicated HSM
Azure NetApp Files
Ja
Ja
Azure Spring Apps Distribuera i ett virtuellt Azure-nätverk (VNet-inmatning)
Ja
Infrastruktur för virtuella skrivbord Azure Lab Services
Ja
DevOps Azure Load Testing
Ja

1 "Dedikerad" innebär att endast tjänstspecifika resurser kan distribueras i det här undernätet och inte kan kombineras med kundens virtuella dator/VMSS
2 Det rekommenderas som bästa praxis att ha dessa tjänster i ett dedikerat undernät, men inte ett obligatoriskt krav som tillhandahålls av tjänsten.