Dela via


Befattningar (formulär)

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Befattningar > Befattningar. I den Åtgärdsfönstret, klickar du på Befattning skapar en ny befattning eller klicka på Redigera att ändra en befintlig position. 

–eller–

Klicka på Payroll > Vanligt > Befattningar > Befattningar. I den Åtgärdsfönstret, klickar du på Befattning skapar en ny befattning eller klicka på Redigera att ändra en befintlig position.

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Använd det här formuläret om du vill skapa och hantera befattningar i företaget.

Anteckning

Du kan inte radera en befattning om en arbetare har tilldelats till den.

Uppgifter där detta formulär används

Nyckeluppgifter: Nya medarbetares befattningar

Worker and position payroll tasks

Befattningsåtgärder

Åtgärdsknapp

Beskrivning

Redigera

Ändra sedan positionsdetaljerna.

Om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 har installerats och Personalåtgärder konfigurationsnyckeln har valts måste du ange ett Personalåtgärdsnummer och välj en Personalåtgärdstyp att flytta.

Befattning

Skapa en ny befattning. Du måste välja inställningen för befattningen och ange och aktiveringsdatumet för befattningen Indragningsdatumet innan du har skapat posten en position.

Om har installerats och Personalåtgärder konfigurationsnyckeln har valts måste du ange ett Personalåtgärdsnummer och välj en Personalåtgärdstyp du skapar en befattning.

Kopiera position

Skapa en eller flera kopior av positionen.

Mer information finns i Nyckeluppgifter: Befintliga medarbetares befattningar.

Den här knappen är inte tillgänglig om har installerats och Personalåtgärder konfigurationsnyckeln har valts.

Anställ

Skapa en ny post i läget för isolerade och tilldela befattningen en arbetare.

Överför arbetare

Öppna den Överför arbetare där du kan överföra en arbetare till en annan plats.

Jobb

Öppna den Jobb formuläret där du kan visa information om det jobb som är kopplade till befattningen.

Visa åtgärder för den valda positionen

Öppna den Befattningsåtgärdsförfrågan där du kan visa positionsåtgärder för den valda befattningen.

Detta är vad du kan göra i frågeformuläret:

 • Välj Fullständiga åtgärder från den Visa listan för att se de åtgärder som har utförts för den här befattningen.

 • Välj Ofullständiga åtgärder från den Visa listan för att se de åtgärder som inte slutförts för befattningen.

 • Visa orsaken till att åtgärden skapades och vem som skapade den.

 • Sortera åtgärderna efter det datum då åtgärderna skapades.

Anteckning

Expandera avsnittet relaterad information i en faktabox för visning av länkar till samma information.

Den här knappen visas bara om har installerats och Personalåtgärder konfigurationsnyckeln har valts.

Underhåll versioner

Öppna den Underhåll befattningsversioner formuläret där du kan underhålla information om giltighetsdatum för befattningen.

Uppdatera

Visa data i formuläret.

Exportera till Microsoft Excel

Exportera informationen.

Bilagor

Öppna den Dokumenthantering för Position formuläret där du kan bifoga ett dokument till posten eller visa en lista över dokument som är kopplade till posten.

Allmänt

Fält

Beskrivning

Befattning

ID-nummer för att kunna ändra.

Position-ID genereras automatiskt av systemet om det anges i nummerserierna i personal. Du kan ställa in nummerserier i den Nummerserie del av den Delade personalparametrar formuläret. Mer information om nummersekvenser hittar du i Nummerserier (sidan).

Beskrivning

Ange en beskrivning av befattningen.

Jobb

Ange eller Välj vilket jobb-ID som är kopplat till befattningen.

Avdelning

Välj den avdelning som befattningen är medlem i.

Rapportera till befattning

Välj den befattning som en person med den här befattningen rapporterar till. Välj till exempel den person som administrerar befattningen eller den person som godkänner frånvaro för medarbetaren som är tilldelad till önskad plats.

Titel

Välj en titel som ska kopplas till den aktuella befattningen, till exempel Chef, Sekreterare eller Konsult.

Om det jobb som du har valt i den Jobb fältet redan har en rubrik angetts visas den befattning.

Befattningstyp

Välj en befattningstyp för befattningen.

Anteckning

Om du använder eller senare muspekaren befattningstypen se om befattningen är på heltid eller deltid.

Heltidslön

Ange en anställningsfaktor mellan 0 och 1. Värdet 1 anger att ett heltidsjobb. Deltidsanställning, ange ett värde som är mindre än 1. Ett halvtidsjobb kan exempelvis ha värdet 5.

Om det jobb som du har valt i den Jobb fältet redan har motsvarande heltid värdet tilldelas den värdet visas.

Kompensationsregion

Den fysiska platsen eller gruppen med platser där den arbetstagare som har tilldelats till den här positionen arbetar.

Läs mer om det här fältet, Ersättning regioner (formulär).

Anteckning

Det här fältet visas bara om den Kompensation konfigurationsnyckeln väljs i den Konfiguration formuläret.

Tillgänglig för tilldelning

Datum och tid då befattningen kan tilldelas till en arbetare. Standardinställning för nya befattningar finns i den Delade personalparametrar formulär

Använd detta datum du vill spärra en aktiv befattning på utan att ta bort så att den inte kan tilldelas en arbetare. Ange ett framtida datum till exempel om en tillfällig anställning frysning implementeras eller om en person tillfälliga ledig så som arbetartilldelningen kan inte ändras.

Befattningstidslängd

Knapp

Beskrivning

Nytt

Skapa en ny tidslängd för befattningen. Befattningens tidslängd är hur lång tid som befattningen ska ingå i ditt företag. Många arbetare kan tilldelas till en plats under en befattning. Dock kan enda arbetare tilldelas positionen samtidigt.

Dra tillbaka

Dra tillbaka befattningen. När du drar tillbaka en befattning, avbryts alla aktuella arbetartilldelningen för befattningen. Om du vill återaktivera en befattning, skapa en ny tidslängd för befattningen.

Fält

Beskrivning

Aktivering

Ange vilket datum befattningen ska aktiveras.

Du kan spärra en aktiv befattning på genom att ändra den Tillgänglig för tilldelning värde i den Allmänt fliken. Befattningen finns fortfarande i systemet och arbetare kan inte tilldelas den till ett framtida datum.

Pension

Ange vilket datum befattningen ska inaktiveras.

Tilldelning för arbetare

Knapp

Beskrivning

Nytt

Koppla en arbetare till önskad plats och tillhandahålla denna information:

 • Arbetare

 • Tilldelningens start

 • Tilldelningens slut

 • Orsakskod

Slut

Avsluta arbetartilldelningen för befattningen.

Fält

Beskrivning

Arbetare

Välj en arbetare tilldelas till önskad plats.

Tilldelningens start

Välj den första dagen när en arbetare kan börja arbeta med den här befattningen.

Anteckning

Ingår den här positionen i den beräknade summan av den Summor bara när du anger en Fr o m datum som infaller senare än aktuellt datum, även om den Tilldelningens start infaller tidigare än idag. För att undvika det här problemet kan du ändra giltighetsdatumet för positionen i den Underhåll befattningsversioner att vara samma som den Tilldelningens start datum.

Tilldelningens slut

Välj det slutdatum som en arbetare kan inneha den här befattningen.

Orsakskod

Ange en orsakskod, till exempel orsaken till att en tilldelning i en befattning avbryts.

Anteckning

Det här fältet visas bara om den Personal I konfigurationsnyckeln väljs i den Konfiguration formuläret.

Relationer

Fält

Beskrivning

Hierarkinamn

Välj hierarkin och lägga till den här positionen.

Rapportera till befattning

Välj den befattning som en anställd eller egenföretagare i den här befattningen rapporterar till för den valda hierarkin. Om en person som har tilldelats till den här positionen i mer än en grupp, kan du exempelvis ange som de rapporterar till på det andra laget.

Lön

Kontroller i den här tabellen är tillgängliga endast om lön för Microsoft Dynamics AX 2012 är installerat.

Fält

Beskrivning

Pay cycle

Den kod som grupperar positioner och arbetstagare vänta lön. Du kan välja när du genererar löneutdrag rutinen lön.

Work cycle

Den kod som definierar en uppsättning arbetsperioderna. Vissa inkomster, t ex de bidrag som övertid som krävs av den verkliga arbete Standards Act (FLSA), baseras på arbetsperioderna och löneperioder inte.

Den här kontrollen är inte tillgänglig före . Mer information finns i Work cycle and work period tasks.

Paid by

Den juridiska person som anställde betalar.

Du måste välja en juridisk person i det här fältet innan du kan välja ett schema för befattningen.

Pay period overtime hours

Det genomsnittliga antalet övertid som förväntas för den här befattningen betalningsperiod. Om ingen övertid förväntas, anger du 0 (noll).

Annual regular hours

Antalet regelbundet betalda timmar som befattningen ska ha årligen. Används för att bestämma lön justeringar. Du kan till exempel ange 2080 för en vanlig avlönade arbetare, vilket är lika med 40 timmar per vecka. Om en arbetare har åtta timmars sjukdom, beräknas skillnaden mellan 32 timmar.

Insurance benefit

Allmän ansvarsförsäkring förmån för befattningen.

Organizational officer

Anger om en tjänsteman innehar befattningen. Detta krävs för skattesyfte vissa tillstånd.

Intäkter

 • Generate salary

 • Generate earnings from schedule

 • Default earning code

 • Schedule

Fälten i den här gruppen kan samverka på olika sätt att fastställa hur inkomster skapas och visas på intäktsutdrag. Intäkter kan genereras från position lönen, från schemat som är kopplad till befattningen eller från en kombination av båda.

 • Om varken Generate salary eller Generate earnings from schedule är markerade, grundläggande inkomstutdragsrader för befattningen inte genereras. De återkommande intäkter som anges som lön, inkomst som finns i den Arbetare formuläret skapas.

 • Om Generate earnings from schedule är markerad och Generate salary inte är markerad:

  • Ett schema måste anges. Du kan välja bland de kalendrar som har skapats för den juridiska personen som väljs i den Paid by fält.

  • En standardinkomstkod krävs.

  • Arbetarens inkomstutdrag visas en dag för dag nedbrytning av inkomster för befattningen.

 • Om Generate salary är markerad och Generate earnings from schedule inte är markerad:

  • En standardinkomstkod krävs.

  • Arbetaren betalas lönebeloppet enhetligt läge för varje betalningsperiod samt en enkelrad inkluderas på inkomstutdraget. Raden har efter den sista dagen i ett löneperioden.

   Anteckning

   Om inkomstutdragsrader angavs manuellt innan intäkter som genererats kan lönen delas i flera rader. Summan av raderna manuellt och genererade rad är alltid enhetlig lönebeloppet.

 • Om både Generate salary och Generate earnings from schedule väljs:

  • Ett schema måste anges. Du kan välja bland de kalendrar som har skapats för den juridiska personen som väljs i den Paid by fält.

  • En standardinkomstkod krävs.

  • Arbetaren betalas lönebeloppet enhetligt läge för varje betalningsperiod.

  • Arbetarens inkomstutdrag visas en dag för dag nedbrytning av inkomster för befattningen.

Viktigt

När en anställd aktiveras en betald ledighet, måste du tilldela arbetarens möjlighet att föra in inställningarna lämnar ett schema. Detta krävs även om du skapar intäkter av lön för detta läge och inte från ett schema. Om tjänstledighetstypen i lämna posten tilldelas en inkomst kod, ha inkomster rader som har genererats för befattningen när lämna en daglig utvalda. Om typen har tilldelats någon inkomst kod, representerar lämna Obetald ledighet. Inga rader inkomster genereras under hela ledighet och lönebeloppet justeras, men du kan ändra inkomstutdraget om du vill lägga till inkomstutdragsrader manuellt.

Läs mer om scheman, Work schedule and leave tasks.

Workers' compensation

 • Lägg till

 • Ta bort

 • Compensation state

 • Compensation code

Klicka på Lägg till lägger till en ny post för arbetstagares kompensation i rutnätet.

Välj om befattningen är tillgänglig för arbetarkompensation och välj sedan lämplig ersättning koden som programmet använder för att bestämma kostnaden för principen kompensation.

Koderna kompensation som visas är begränsade till dem som är tillgängliga i det tillstånd som har valts.

Anteckning

Avmarkerar en kompensationskod som är tilldelad till önskad plats, markera raden kompensation i rutnätet och välj Ta bort. Kompensation koden tas bara bort från den valda befattningen.

Medlem i fackföreningen

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Fält

Beskrivning

Fackföreningsavtal

Namnet på fackföreningsavtalet som styr befattningen.

Fackförening

Den organisation som har anställningskontraktet för befattningen.

Avtalsbeskrivning

En detaljerad beskrivning av fackföreningsavtalet.

Legal entity

Den juridiska person som juridiskt sett är tvungen att fackföreningsavtalet.

Ekonomiska dimensioner

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgänglig om Microsoft Dynamics AX 2012 R2 är installerat.

Fältgrupp

Beskrivning

Juridiska personer

Juridiska personer från vars bankkonton lön medlen har utbetalats för den här befattningen.

Fördelningsmall

Den mall som används för att bestämma de standarddimensionsvärden och procentsatser för fördelningar. Du kan ändra informationen i en inkomst rad.

Anteckning

Om du väljer en mall i fältet och antalet inkomst, används kod inkomst mallen när du skapar löneutdrag med rader.

Ekonomiska standarddimensioner

Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Anteckning

Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Anteckning

Dimensionsvärdena från inkomst koden och där lägger till raden inkomst och kan ändras. Dimensionsvärdet för den inkomst som används när ett värde för samma dimension anges för både inkomstkoden och positionen.

Var dimensionen %1 används

Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Anteckning

Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Totalt kompensation för årlig redovisning

Uppskattad brutto årsinkomst befattningen. Detta används endast prognoser budget. Om budgetsyftestypen baseras på en procentsats, multipliceras total kompensation årligt belopp med procentsatsen som ska bestämma radens nettobelopp belopp.

Valuta

Den valuta som har tilldelats rutnätsvärdena. Standardvärdet är från den valda juridiska personen.

Budgetstandardvärden

Informationen används för att identifiera utgifterna för befattningen så att beloppen kan användas i delredovisningar. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Prognostisera befattningar.

Se även

Jobb (formulär)

Operativa enheter (formulär)

Placera hierarkiska typer (formulär)

Underhåll versioner position (formulär)

Dokumenthantering (formulär)

Licens-konfiguration (formulär)

Summa (formulär)

Underhåll versioner position (formulär)

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).