Share via


Nyckeluppgifter: Nya medarbetares befattningar

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Innan du kan skapa befattningar måste du ställa in en del referensinformation som kan användas för befattningarna. Procedurerna i det här avsnittet visas i den ordning som du ska fylla i dem.

Du måste ställa in jobb innan du kan ställa in befattningar. Mer information finns i Nyckeluppgifter: Jobb.

Vad vill du göra?

Läs mer om...

Ställ in befattningstyper

Ställ in befattningshierarkityper

Ställ in kompensationsregioner för befattningar

Ställa in personalåtgärder i

Skapa en ny befattning

Skapa en ny befattning i

Skapa en eller flera nya befattningar från en befintlig befattning i

Skapa en eller flera nya befattningar från en befintlig position i när personalåtgärder har aktiverats

Sök formulärhjälp

Sök närliggande uppgifter

Läs mer om...

Klicka på de här länkarna om du vill söka efter mer information om begreppen som beskrivs i det här avsnittet.

Om avdelningar, jobb och befattningar

Ställ in befattningstyper

Befattningstyper används när du kategoriserar befattningarna som du har i hela organisationen. Du kan till exempel skapa följande befattningstyper: Permanent, Säsongsbetonad och Dagarbete.

 1. Klicka på Personal > Inställningar > Organisation > Befattningstyper.

 2. Klicka på Ny.

 3. Ange ett namn på en befattningstyp och en kort beskrivning av en befattningstyp.

 4. Om du använder eller en senare version går du till fältet Klassificering av befattningstyp och väljer Heltid eller Deltid.

 5. Upprepa steg 2 till och med 4 för ytterligare befattningstyper.

Överst på sidan

Ställ in befattningshierarkityper

Skapa en befattningshierarkityp för varje organisationshierarki som organisation använder. Om till exempel din organisation använder en matrisstruktur kan du skapa en hierarkityp för varje produkt som din organisation tillverkar.

 1. Klicka på Personal > Inställningar > Organisation > Befattningshierarkityper.

 2. Klicka på Ny.

 3. Ange ett namn på hierarkitypen.

 4. Upprepa steg 2 och 3 för eventuella ytterligare hierarkityper.

Överst på sidan

Ställ in kompensationsregioner för befattningar

Om du tänker använda kompensationsregioner i berättiganderegler för kompensationshantering bör du ställa in kompensationsregioner innan du skapar befattningar.

 1. Klicka på Personal > Inställningar > Kompensation > Kompensationsregioner.

 2. Klicka på Ny.

 3. Ange ett namn för kompensationsregionen och en kort beskrivning av regionen.

 4. Upprepa steg 2 och 3 för eventuella ytterligare kompensationsregioner.

Överst på sidan

Ställa in personalåtgärder i

Om din organisation använder personalåtgärder slutför du följande inställningsuppgifter.

Anteckning

Mer information om personalåtgärdstyper och varför din organisation kan vilja använda dem finns i Om avdelningar, jobb och befattningar.

 1. Skapa personalåtgärder.

  • Klicka på Personal > Inställningar > Åtgärder > Personalåtgärdstyper.

  • Klicka på Ny.

  • Ange ett namn på en personalåtgärdstyp och en kort beskrivning av en åtgärden.

  • Välj en åtgärd i listan.

  • Upprepa de tidigare stegen för att skapa ytterligare personalåtgärdstyper.

  Det här formuläret är tillgängligt bara om finns installerat och Personalåtgärder konfigurationsnyckel har valts.

 2. Om din organisation använder personalåtgärder kan du tilldela en nummerserie för personalåtgärder.

  • Klicka på Personal > Inställningar > Parametrar > Delade personalparametrar.

  • Klicka på Nummerserier.

  • Välj en nummerseriekod för den valda referensen till Personalåtgärd.

 3. Om din organisation använder personalåtgärder kan du skapa orsakskoder som användarna kan välja när de skapar och ändrar befattningar.

  • Klicka på Personal > Inställningar > Parametrar > Orsakskoder.

  • Klicka på Ny.

  • Ange en orsakskod och beskrivning.

  • Välj Personalåtgärd i kolumnen Typ.

  • Upprepa föregående steg om du vill skapa fler orsakskoder.

 4. Om din organisation använder arbetsflöde för en eller flera personalåtgärdstyper ska du skapa arbetsflöden för personalresursåtgärder i formuläret Personalarbetsflöden. (Klicka på Personal > Inställningar > Personalarbetsflöden.)

Överst på sidan

Skapa en ny befattning

Anteckning

Procedur för att slutföra den här aktiviteten har ändrats för Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Information som är specifik för Microsoft Dynamics AX 2012 R2 finns senare i det här avsnittet.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Befattningar > Befattningar.

 2. Klicka på Befattning i åtgärdsrutan.

 3. Ange ett befattnings-ID.

  Anteckning

  Ett standardvärde kan genereras automatiskt om en nummerseriekod har tilldelats referensen Befattning i formuläret Delade personalparametrar.

 4. Välj det jobb som är kopplat till den här befattningen.

  Följande information från jobbet som du väljer kopieras till den nya befattningen:

  • Jobbeskrivning

  • Jobbtitel

  • Anställningsfaktor med heltidslön

 5. Ange eller acceptera standardaktiveringsdatumet för befattningen.

 6. Du kan även: Ange datum för avveckling av befattningen, om du känner till detta. När befattningen dras in, och har en anställd tilldelad, ändras tilldelningens slutdatum för medarbetaren till indragningsdatumet.

 7. Klicka på Skapa befattningar.

 8. Du kan behöva klicka på Redigera i åtgärdsfönstret innan du kan slutföra en eller flera av de återstående stegen i den här proceduren.

  Anteckning

  De återstående stegen i den här proceduren är valfria.

 9. Ändra beskrivning av befattningen. Standardbeskrivningen är beskrivningen av jobbet som hör till befattningen. Även om du ändrar befattningsbeskrivningen ändras inte beskrivningen av jobbet.

 10. Välj ett annat jobb ska associeras med den här befattningen.

 11. Välj den avdelning som hör till befattningen.

 12. Lägg till information om relation till överordnad för befattningen. Mer information finns i ”Ändra relation till överordnad för en befattning” i avsnittet Nyckeluppgifter: Befintliga medarbetares befattningar.

 13. Acceptera titeln som kopierades från jobbet som hör till befattningen eller välj en annan titel för befattningen.

 14. Välj en befattningstyp för befattningen.

 15. Acceptera anställningsfaktorn med heltidslön som kopierades från jobbet som hör till befattningen eller ange en annan anställningsfaktor för befattningen.

  Även om du ändrar anställningsfaktorn för befattningen ändras inte anställningsfaktorn för jobbet som hör till befattningen.

 16. Välj en kompensationsregion som ska associeras med den här befattningen.

 17. Ange befattningens varaktighet på snabbfliken Befattningstidslängd.

  Anteckning

  Om avvecklingsdatumet inte är känt, väljer du Aldrig.

 18. Tilldela en annan anställd till befattningen, ändra den befintliga medarbetartilldelningen eller avsluta den aktuella medarbetartilldelningen på snabbfliken Tilldelning för arbetare.

 19. Välj en juridisk person och välj sedan dimensioner för den juridiska personen som ska fördelas till befattningen på snabbfliken Ekonomiska dimensioner. Mer information finns i Skapa en ekonomisk dimension.

Överst på sidan

Skapa en ny befattning i

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Befattningar > Befattningar.

  Anteckning

  Du kan också skapa befattningar i formuläret Befattningsåtgärder.

 2. Klicka på Befattning i åtgärdsrutan.

  Om personalåtgärder inte är aktiverade i din organisation anger du följande:

  • Befattnings-ID – Ett standardvärde kan genereras automatiskt om en nummerseriekod har tilldelats referensen Befattning i formuläret Delade personalparametrar.

  • Jobb – Välj det jobb som är kopplat till den här befattningen. Jobbeskrivningen, titeln och heltidsanställningsfaktorn kopieras automatiskt från jobbet.

  • Aktivering – Ange eller acceptera standardaktiveringsdatumet för befattningen.

  • Pension – Du kan även: Ange datum för avveckling av befattningen, om du känner till detta. När befattningen dras in, och har en anställd tilldelad, ändras tilldelningens slutdatum för medarbetaren till indragningsdatumet.

  Om personalåtgärder är aktiverade i din organisation anger du följande:

  • Personalåtgärdsnummer – Unik identifierare som har tilldelats åtgärden. Om din organisation inte har ställt in personalåtgärdsnummerserier, anger du det här numret.

  • Personalåtgärdstyp – Värdena för detta fält anges i Personalåtgärdstyper-formuläret. Åtgärdstyper som Skapa befattningar visas. Mer information finns i Konfigurera personalåtgärder.

  • Orsakskod – Orsaken till att du utför åtgärden.

 3. Klicka på Skapa befattningar eller Fortsätt.

 4. Ange en beskrivning av befattningen.

 5. Välj ett jobb ska associeras med den här befattningen.

 6. Välj den avdelning som hör till befattningen.

 7. Lägg till information om relation till överordnad för befattningen. Mer information finns i ”Ändra relation till överordnad för en befattning” i avsnittet Nyckeluppgifter: Befintliga medarbetares befattningar.

 8. Acceptera titeln som kopierades från jobbet som hör till befattningen eller välj en annan titel för befattningen.

 9. Välj en befattningstyp för befattningen.

 10. Acceptera anställningsfaktorn med heltidslön som kopierades från jobbet som hör till befattningen eller ange en annan anställningsfaktor för befattningen.

  Även om du ändrar anställningsfaktorn för befattningen ändras inte anställningsfaktorn för jobbet som hör till befattningen.

 11. Välj en kompensationsregion som ska associeras med den här befattningen.

 12. I fältet Tillgänglig för tilldelning anger du datum då medarbetare kan tilldelas befattningen. Ange ett framtida datum i det här fältet om du vill förhindra anställda från att tilldelas befattningen. Ange dagens datum om du vill tillåta att medarbetare tilldelas på en gång.

 13. Ange befattningens varaktighet på snabbfliken Befattningstidslängd.

  Anteckning

  Om avvecklingsdatumet inte är känt, väljer du Aldrig.

 14. Tilldela en lönecykel, välj den juridiska person som ska betala befattningen och ange eventuell information som krävs för att beräkna inkomster på snabbfliken Lön.

Anteckning

Den här kontrollen är endast tillgängligt om lön för Microsoft Dynamics AX 2012 är installerat.

 1. Välj en juridisk person och välj sedan dimensioner för den juridiska personen som ska fördelas till befattningen på snabbfliken Ekonomiska dimensioner. Mer information finns i Skapa en ekonomisk dimension.

 2. Klicka på Slutför eller Fortsätt.

  Anteckning

  Om din organisation använder arbetsflöden måste du skicka befattningen för granskning innan den är klar.

Överst på sidan

Skapa en eller flera nya befattningar från en befintlig befattning i

Använd listsidan Befattningar om du vill skapa nya befattningar genom att kopiera en befintlig befattning med liknande egenskaper.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Befattningar > Befattningar.

 2. Välj den befattning som ska kopieras.

 3. Använd åtgärdsrutan i gruppen Nytt och klicka på Kopiera position.

 4. Ange antalet nya befattningar som du vill skapa, utöver den som redan finns.

 5. Ange befattningens varaktighet, som ska tilldelas till varje ny befattning.

 6. Välj befattningsdetaljflikar som du vill kopiera:

  • Relationer – Kopiera hierarkinamn och den person som befattningarna ska rapportera till från den valda befattningen.

  • Ekonomiska dimensioner – Kopiera den juridiska personen, ekonomiska standarddimensioner och budgetstandardvärden från den valda befattningen.

  • Lön – Kopiera all information om lön och anställdas kompensation från den valda befattningen.

  • Fackförening – Kopiera fackföreningsavtal och detaljer från den valda befattningen.

 7. Klicka på Kopiera. Varje ny befattning visas på listsidan Befattningar.

  Anteckning

  När du kopierar en befintlig befattning kopieras inte fältet Tillgänglig för tilldelning, utan anges som standardvärdet på fliken Befattningar i formuläret Delade personalparametrar.

Överst på sidan

Skapa en eller flera nya befattningar från en befintlig position i när personalåtgärder har aktiverats

Skapa en eller flera nya befattningar genom att kopiera en befintlig befattning som har liknande egenskaper.

 1. Klicka på Personal > Vanligt > Organisation > Befattningar > Befattningar.

 2. Klicka på Befattning i åtgärdsrutan.

  Ange följande:

  • Personalåtgärdsnummer – Unik identifierare som har tilldelats åtgärden. Om din organisation inte har ställt in personalåtgärdsnummerserier, anger du det här numret.

  • Personalåtgärdstyp – Värdena för detta fält anges i Personalåtgärdstyper-formuläret. Åtgärdstyper som Skapa befattningar visas. Mer information finns i Konfigurera personalåtgärder.

  • Orsakskod – Orsaken till åtgärden.

 3. Klicka på Fortsätt.

 4. Använd åtgärdsrutan i gruppen Underhåll och klicka på Kopiera värden från position.

 5. Välj den befattning som ska kopieras.

 6. Klicka på Kopiera värden.

 7. Ange antalet nya befattningar som ska skapas i formuläret Befattningsåtgärd. När du har slutfört åtgärden är samma antal nya befattningar tillgängliga i formuläret Befattning och alla har samma fältvärden som du anger i det här formuläret för Befattningsåtgärd.

 8. Gör eventuella ändringar av befattningen.

 9. Klicka på Slutför. Ett bekräftelsemeddelande visas med nya antalet befattningar som har skapats och de nya befattningar visas på fliken Nyss skapade positioner. Klicka på en ny position för att öppna formuläret Befattningar.

  Om det uppstår några fel skapas inga nya befattningar och du kan antingen återaktivera eller ta bort befattningsåtgärden. Om det inte finns några fel är befattningsåtgärden tillgänglig på listsidan Befattningsåtgärder för historisk referens.

  Anteckning

  Om din organisation använder arbetsflöden måste du skicka befattningen för granskning innan den är klar.

Överst på sidan

Sök formulärhjälp

Placera hierarkiska typer (formulär)

Befattningstyp (formulär)

Befattningar (formulär)

Sök närliggande uppgifter

Nyckeluppgifter: Avdelningar

Nyckeluppgifter: Jobb