CustomControlName-element för ExpressionBinding för Controls för Configuration

Anger namnet på en gemensam kontroll. Det här elementet används när du definierar en gemensam kontroll som kan användas av alla vyer i formateringsfilen.

Schema

  • Konfigurationselement
  • Controls-element
  • Kontrollelement
  • CustomControl-element
  • CustomEntries-element
  • CustomEntry-element
  • CustomItem-element
  • ExpressionBinding-element
  • CustomControlName-element

Syntax

<CustomControlName>NameofCustomControl</CustomControlName>

Attribut och element

I följande avsnitt beskrivs attribut, underordnade element och det överordnade elementet för CustomControlName elementet.

Attribut

Inga.

Underordnade element

Inga.

Överordnade element

Element Beskrivning
ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för Configuration Definierar de data som visas av kontrollen.

Textvärde

Ange namnet på kontrollen.

Kommentarer

Du kan skapa vanliga kontroller som kan användas av alla vyer i en formateringsfil och du kan skapa vykontroller som kan användas av en viss vy. Följande element anger namnen på dessa kontroller:

Se även

Name-element för Control för Controls för Configuration

Name-element för Control för Controls för View

ExpressionBinding-element för CustomItem för Controls för Configuration

Skriva en PowerShell-formateringsfil