Twilio (ไม่สนับสนุน) (เบต้า)

สรุปข้อมูล

Item คำอธิบาย
สถานะการเผยแพร่ ไม่สนับสนุนให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ -
ชนิดการรับรองความถูกต้องที่ได้รับการสนับสนุน -
เอกสารอ้างอิงฟังก์ชัน -

การเลิกใช้

หมายเหตุ

ตัวเชื่อมต่อนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน เราขอแนะนําให้คุณเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อที่มีอยู่โดยใช้ตัวเชื่อมต่อนี้ และอย่าใช้ตัวเชื่อมต่อนี้สําหรับการเชื่อมต่อใหม่