Microsoft Learn สําหรับ Azure

Microsoft Azure

ขยายทักษะของคุณเพื่อสร้างและจัดการแอปพลิเคชันในระบบคลาวด์ ภายในองค์กร และที่ขอบ

เรียกดูเส้นทางการเรียนรู้ของ Azure ทั้งหมด

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น