ออกแบบรายงาน Power BI

ปานกลาง
Business User
Business Analyst
Data Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

เนื่องจาก Power BI มีวิชวลหลักมากกว่า 30 ภาพ จึงเป็นเรื่องท้าทายสําหรับผู้เริ่มต้นในการเลือกวิชวลที่ถูกต้อง โมดูลนี้จะแนะนําคุณเกี่ยวกับการเลือกชนิดของวิชวลที่เหมาะสมที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบและเค้าโครงรายงานของคุณ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของรายงาน Power BI
  • เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุของรายงาน
  • เลือกชนิดวิชวลที่เหมาะสมที่จะใช้

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

สัมผัสประสบการณ์การสร้างรายงานและความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ชมและวัตถุประสงค์ของรายงานการวิเคราะห์