Microsoft Learn สำหรับ Microsoft Teams

Microsoft Teams

ฮับสำหรับการทำงานร่วมกันในการ Microsoft 365: การนำบุคคล การสนทนา และเนื้อหาทั้งหมดมารวมกัน

เรียกดูเส้นทางการเรียนรู้ของ Teams ทั้งหมด

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น