Xóa ứng dụng canvas

Bài viết này hướng dẫn bạn cách xóa ứng dụng canvas.

Xóa ứng dụng với tư cách là chủ sở hữu

 1. Đăng nhập vào Power Apps.

 2. Chọn Ứng dụng từ ngăn bên trái.

  Ứng dụng.

 3. (tùy chọn) Ở gần góc trên bên phải, hãy lọc danh sách ứng dụng để chỉ hiển thị các ứng dụng mà bạn sở hữu.

  Bộ lọc ứng dụng.

  Lưu ý

  Nếu ứng dụng bạn muốn xóa không xuất hiện, hãy đảm bảo rằng bạn ở trong môi trường phù hợp.

 4. Chọn một ứng dụng.

  Chọn một ứng dụng.

 5. Chọn Xóa từ menu trên cùng. Bạn cũng có thể chọn Lệnh khác (..) rồi chọn Xóa.

  Chọn Xóa.

 6. Chọn Xóa khỏi đám mây.

  Xóa khỏi đám mây.

  Quan trọng

  Hành động này sẽ xóa ứng dụng không chỉ khỏi tài khoản của bạn mà còn các tài khoản của tất cả người dùng mà ứng dụng được chia sẻ.

Xóa ứng dụng với tư cách quản trị viên

Nếu chủ sở hữu ứng dụng không có sẵn thì quản trị viên như Quản trị viên toàn cầu, Microsoft Entra Quản trị viên toàn cầu hoặc quản trị viên Dynamics 365 có thể chỉ định chủ sở hữu của ứng dụng. Sau đó, chủ sở hữu mới có thể xóa ứng dụng.

Để đặt người dùng làm chủ sở hữu ứng dụng, hãy sử dụng Power Apps lệnh ghép ngắn cho quản trị viên.

Mẹo

Bạn cũng có thể khôi phục ứng dụng canvas đã xóa bằng Power Apps cmdlets lệnh ghép ngắn cho quản trị viên miễn là ứng dụng dễ tìm.

Xem thêm

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).