Đặt thuộc tính được quản lý cho cột

Thuộc tính được quản lý chỉ áp dụng khi bạn đưa các cột vào một giải pháp được quản lý và nhập giải pháp này vào một môi trường khác. Các thiết đặt này cho phép người tạo giải pháp có một số kiểm soát với mức độ tuỳ chỉnh mà họ muốn để cho phép người sử dụng cài đặt giải pháp được quản lý của họ khi tùy chỉnh cột này.

Để xem và đặt các thuộc tính được quản lý của cột, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Power Apps và chọn Giải pháp từ ngăn điều hướng bên trái. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.
  2. Mở giải pháp rồi chọn Chuyển sang cổ điển trên thanh lệnh.
  3. Mở rộng phầnThực thể, mở rộng bảng bạn muốn rồi chọn Trường.
  4. Chọn cột mà bạn muốn.
  5. Trên thanh lệnh, chọn Hành động khác rồi chọn Thuộc tính được quản lý.
  6. Chọn các tùy chọn đối với thuộc tính được quản lý mà bạn muốn, sau đó chọn Đặt.

Các tùy chọn đối với thuộc tính được quản lý

Tùy chọn có thể được tùy chỉnh kiểm soát tất cả các tùy chọn khác. Nếu tùy chọn này là False, không thiết đặt nào trong số các thiết đặt khác áp dụng. Khi đó là True, bạn có thể chỉ định các tuỳ chọn tùy chỉnh khác.

Nếu cột có thể tùy chỉnh, bạn hãy đặt các tùy chọn sau thành True hoặc False.

  • Tên hiển thị có thể sửa đổi được

  • Có thể thay đổi mức yêu cầu

  • Có thể Thay đổi Thuộc tính Bổ sung

Các tùy chọn này được tự giải thích. Nếu bạn đặt tất cả các tùy chọn cá nhân thành False, bạn cũng có thể đặt có thể được tùy chỉnh thành False.

Các bước tiếp theo

Tạo và chỉnh sửa cột

Tổng quan các giải pháp

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).