Cách tạo và chỉnh sửa cột

Trong cột Microsoft Dataverse, xác định các mục dữ liệu riêng lẻ có thể được dùng để lưu trữ dữ liệu trong một bảng. Đôi khi cột được các nhà phát triển gọi là thuộc tính.

Xem video này để biết thông tin tổng quan nhanh về các cột:

Trước khi bạn tạo một cột tùy chỉnh, hãy đánh giá xem liệu sử dụng một cột hiện tại sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hay không. Thông tin thêm: Tạo siêu dữ liệu mới hay sử dụng siêu dữ liệu hiện có?

Có hai công cụ thiết kế bạn có thể dùng để tạo hoặc sửa các cột:

Trình thiết kế Nội dung mô tả
Cổng thông tin Power Apps Cung cấp trải nghiệm dễ dàng, được hợp lý hóa, nhưng không sẵn có một số thiết đặt đặc biệt.
Thông tin thêm: Tạo và chỉnh sửa các cột cho Dataverse bằng cổng thông tin Power Apps
Trình khám phá giải pháp Không dễ dàng bằng cổng thông tin, nhưng giúp bạn có thể sự linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu ít phổ biến hơn.
Thông tin thêm: Tạo và chỉnh sửa các cột cho Dataverse bằng trình khám phá giải pháp Power Apps

Lưu ý

Bạn cũng có thể tạo các cột trong môi trường của mình bằng cách sử dụng như sau:

  • Trong các ứng dụng dựa trên mô hình, chọn Cột mới từ công cụ biên tập biểu mẫu.
  • Nhập một giải pháp có chứa định nghĩa của các cột.
  • Sử dụng Power Query để tạo bảng mới và điền dữ liệu vào các bảng đó.
    Thông tin thêm: Thêm dữ liệu vào bảng trong Dataverse bằng Power Query.
  • Một nhà phát triển có thể dùng Dịch vụ siêu dữ liệu viết chương trình để tạo và cập nhật các cột.

Thông tin trong chủ đề này sẽ giúp bạn chọn công cụ thiết kế mình có thể sử dụng.

Bạn nên sử dụng cổng thông tin Power Apps để tạo và chỉnh sửa các cột cho Dataverse trừ khi bạn cần giải quyết bất kỳ yêu cầu nào sau đây:

Lưu ý

Bạn có thể tạo một cột Tra cứu trong cổng thông tin Power Apps hoặc trong trình khám phá giải pháp bằng cách tạo mối quan hệ một-tới-nhiều trên bảng. Nhưng chỉ trình khám phá giải pháp đưa ra tùy chọn tạo mối quan hệ này khi tạo cột.

Các công cụ dành cho cộng đồng

Trình quản lý Thuộc tính là công cụ mà cộng đồng XrmToolbox đã phát triển cho Dataverse. Vui lòng xem chủ đề Công cụ Nhà phát triển để biết thêm nhiều công cụ được cộng đồng phát triển.

Lưu ý

Các công cụ cộng đồng không phải là sản phẩm của Microsoft và không mở rộng hỗ trợ đối với các công cụ cộng đồng. Nếu bạn có các câu hỏi liên quan đến công cụ, vui lòng liên hệ với nhà xuất bản. Thông tin Khác: XrmToolBox.

Xem thêm

Tạo và chỉnh sửa cột cho Dataverse bằng cổng thông tin Power Apps
Tạo và chỉnh sửa cột cho Dataverse bằng trình khám phá giải pháp Power Apps
Loại cột và loại dữ liệu cột
Tài liệu Nhà phát triển: Làm việc với siêu dữ liệu thuộc tính

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).