Những nội dung không còn dùng và thay đổi quan trọng sắp tới trong cổng thông tin Power Apps

Lưu ý

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.

Thông báo về các thay đổi và việc ngừng sử dụng mô tả trong bài viết này áp dụng cho các cổng thông tin Power Apps.

Các nhà sản xuất, nhà phát triển và chuyên gia CNTT có thể sử dụng thông tin này để chuẩn bị cho các bản phát hành trong tương lai.

Quan trọng

Không dùng nữa nghĩa là chúng tôi dự định loại bỏ tính năng hoặc khả năng đó khỏi bản phát hành chính trong tương lai. Tính năng hoặc khả năng này sẽ tiếp tục hoạt động và được hỗ trợ đầy đủ cho đến khi chính thức bị loại bỏ. Thông báo về việc không còn dùng này có thể kéo dài vài tháng hoặc năm. Sau khi bị loại bỏ, tính năng hoặc khả năng không còn hoạt động. Thông báo này cho phép bạn có đủ thời gian để lập kế hoạch và cập nhật mã của mình trước khi tính năng hoặc khả năng bị xóa.

Power Apps trung tâm quản trị cổng thông tin

Trung tâm quản trị cổng thông tin Power Apps hiện không được dùng nữa và không còn khả dụng kể từ tháng 6 năm 2023. Sử dụng trung tâm quản trị Power Pages mới trong trung tâm quản trị Power Platform .

Kiểm soát các thay đổi về khả năng hiển thị của trang web trong Power Pages

Kể từ tháng 10 năm 2022, với các trang web phiên bản 9.4.9.xx, mọi trang web được tạo trong cổng thông tin Power Pages hoặc Power Apps đều sẽ ở chế độ riêng tư theo mặc định. Chỉ các nhà sản xuất hoặc những người trong tổ chức được nhà sản xuất cấp quyền mới có quyền truy cập vào trang web, điều này giúp các trang web Power Pages được an toàn. Tính năng này sẽ cung cấp một lớp bảo mật khác bằng xác thực Azure Active Directory để ngăn vô tình bị rò rỉ dữ liệu và thiết kế trang web mới được phát triển một phần. Khi một trang web sẵn sàng hoạt động, chế độ hiển thị của trang web có thể được thay đổi thành công khai, giúp mọi người có thể truy cập ẩn danh trên Internet hoặc được bảo mật bằng các nhà cung cấp danh tính.

Khi khởi chạy, người dùng có vai trò quản trị viên hệ thống cùng với quản trị viên dịch vụ theo mặc định sẽ có đặc quyền thay đổi chế độ hiển thị của trang web (riêng tư sang công khai hoặc ngược lại).

Lưu ý

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, quản trị viên dịch vụ cần chỉ định rõ ràng quản trị viên hệ thống nào được phép thay đổi mức độ hiển thị của trang web; tuy nhiên, quản trị viên có thể cấp hoặc thu hồi đặc quyền thay đổi trạng thái hiển thị trang web cho quản trị viên hệ thống ở cấp đối tượng thuê bằng cách chạy tập lệnh PowerShell. Ngoài ra, để cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết về những người có thể thay đổi trạng thái hiển thị trang web, quản trị viên có thể ủy quyền cho các quản trị viên Hệ thống cụ thể trong các nhóm bảo mật Azure Directory nhất định.

Luồng cấp ẩn OAuth 2.0 trong cổng thông tin của bạn

Điểm cuối ủy quyền, điểm cuối mã thông báo sử dụng yêu cầu GET và sử dụng chứng chỉ mặc định cho luồng cấp ngầm OAuth 2.0 không được dùng nữa. Không cần thực hiện hành động nào đối với các cổng thông tin mới được tạo hoặc các cổng thông tin hiện có không sử dụng tính năng này. Nếu đang sử dụng tính năng này, bạn cần sử dụng yêu cầu POST của điểm cuối mã thông báo để nhận mã thông báo truy cập an toàn để cấp phép cho các API bên ngoài.

Lưu ý

  • Tất cả khách hàng hiện tại đang sử dụng tính năng không dùng nữa này cần phải chuyển sang phương pháp được hỗ trợ trước tháng 10 năm 2022.
  • Để biết thêm thông tin về cách sử dụng chứng chỉ tùy chỉnh, hãy truy cập Sử dụng chứng chỉ tùy chỉnh.
  • Để biết mã mẫu về cách sử dụng lệnh gọi POST trên điểm cuối Mã thông báo, hãy chuyển đến Mẫu điểm cuối mã thông báo.

Nguồn cấp dữ liệu OData danh sách

Kể từ tháng 6 năm 2022, việc sử dụng nguồn cấp dữ liệu OData để tương tác với dữ liệu qua dịch vụ web RESTful sẽ không dùng được nữa. Chúng tôi khuyên bạn nên di chuyển sang cổng API Web.

Lưu ý

  • Kể từ tháng 10 năm 2022, các cổng thông tin mới được cấp phép sẽ không thể sử dụng các tính năng OData trong danh sách.
  • Tính năng danh sách nguồn cấp dữ liệu OData sẽ bị xóa vào ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Trình chỉnh sửa nội dung cổng thông tin

Kể từ tháng 6 năm 2022, công cụ biên tập nội dung cổng thông tin để thiết kế trang web sẽ không được dùng nữa. Bạn nên sử dụng Studio cổng thông tin Power Apps để chỉnh sửa cổng thông tin.

Lưu ý

Tính năng này sẽ bị xóa vào ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Tìm kiếm cổng thông tin bằng tính năng tìm kiếm Lucene.NET

Kể từ phiên bản trang web 9.4.4.xx, tìm kiếm trong cổng thông tin sử dụng tính năng tìm kiếm Dataverse là nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định cho tất cả các cổng thông tin mới. Tìm kiếm Lucene.NET không được dùng nữa; tuy nhiên, các cổng thông tin hiện có sử dụng tìm kiếm Lucene.NET sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyến nghị người dùng chuyển sang dùng chức năng tìm kiếm của Dataverse. Cho phép tìm kiếm Dataverse đối với cổng thông tin hiện có bằng cách đặt thiết đặt trang Tìm kiếm/EnableDataverseSearch thành true.

Lưu ý

Tất cả khách hàng hiện tại sử dụng tính năng tìm kiếm Lucene.NET phải chuyển sang tính năng tìm kiếm Dataverse trước ngày 1 tháng 10 năm 2023.

Mạng phân phối nội dung cho chính phủ Hoa Kỳ

Kể từ tháng 1 năm 2022, các cổng thông tin Power Apps cho chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu sử dụng Mạng phân phối nội dung Azure cho các tệp JavaScript và CSS mặc định. Tùy thuộc vào việc triển khai của chính phủ Hoa Kỳ, hãy đặt cấu hình danh sách cho phép cho các URL Mạng phân phối như sau.

Phiên bản cổng thông tin Power Apps URL mạng phân phối nội dung
Cộng đồng Chính phủ trên đám mây (GCC) https://gov.content.powerapps.us
GCC Cao https://high.content.powerapps.us
Bộ Quốc phòng Power Apps https://content.appsplatform.us

Thay đổi quyền bảng đối với biểu mẫu và danh sách trên các cổng thông tin mới

Kể từ bản phát hành 9.3.7.x, các cổng thông tin mới tạo sẽ có quyền bảng được thực thi cho tất cả các biểu mẫu and lists, bất kể thiết đặt Bật quyền bảng.

Ngoài ra, với cùng một bản phát hành, các danh sách trên tất cả cổng thông tin (mới hay hiện có) có nguồn cấp dữ liệu OData danh sách được bật sẽ yêu cầu thiết lập quyền bảng tương ứng để nguồn cấp dữ liệu trên các danh sách này hoạt động.

Lưu ý

Những thay đổi được mô tả ở trên cũng áp dụng cho cổng thông tin chuyển đổi từ thử nghiệm đến sản xuất.

Để đặt cấu hình mức độ rõ ràng của quyền truy cập ẩn danh, hãy sử dụng quyền bảng phù hợp và thiết lập vai trò web.

Thay đổi chế độ SameSite

Bắt đầu với phiên bản cổng thông tin 9.3.6.x, các nhà sản xuất có thể đánh dấu chế độ SameSiteNghiêm khắc cho tất cả cookie cổng thông tin nếu áp dụng.

Với thay đổi này, chúng tôi đang thêm một thiết đặt trang web mới để kiểm soát chế độ SameSite cho tất cả cookie, có thể đặt cấu hình ở cookie cụ thể.

Tên thiết đặt trang web Phạm vi Giá trị có thể
HTTP/SameSite/Mặc định Toàn cầu, cho tất cả cookie. Không có
Lỏng lẻo
Nghiêm khắc
HTTP/SameSite/{CookieName} Cookie cụ thể. Không có
Lỏng lẻo
Nghiêm khắc

Giá trị mặc định cho tất cả cổng thông tin hiện có và mới được cung cấp là Không có.

Để tìm hiểu cách đặt cấu hình thiết đặt trang cho cổng thông tin, hãy chuyển tới phần Đặt cấu hình thiết đặt trang cho cổng thông tin.

Theo dõi trang web, tệp web và đăng nhập

Bắt đầu với phiên bản cổng thông tin 9.3.4.x, chức năng sau đã bị gỡ bỏ:

Xem thêm

Những thay đổi quan trọng (nội dung không còn dùng) sắp tới trong Power Apps, Power Automate và các ứng dụng tương tác khách hàng

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).