Sdílet prostřednictvím


IRequestCookieCollection Rozhraní

Definice

Představuje kolekci souborů cookie HttpRequest.

public interface class IRequestCookieCollection : System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Collections::Generic::KeyValuePair<System::String ^, System::String ^>>
public interface IRequestCookieCollection : System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<string,string>>
type IRequestCookieCollection = interface
    interface seq<KeyValuePair<string, string>>
    interface IEnumerable
Public Interface IRequestCookieCollection
Implements IEnumerable(Of KeyValuePair(Of String, String))
Implementuje

Vlastnosti

Count

Získá počet elementů obsažených v objektu IRequestCookieCollection.

Item[String]

Získá hodnotu se zadaným klíčem.

Keys

Získá obsahující ICollection<T> klíče .IRequestCookieCollection

Metody

ContainsKey(String)

Určuje, zda IRequestCookieCollection obsahuje prvek se zadaným klíčem.

TryGetValue(String, String)

Získá hodnotu přidruženou k zadanému klíči.

Platí pro