MediaTypeCollection Třída

Definice

Kolekce typů médií.

public ref class MediaTypeCollection : System::Collections::ObjectModel::Collection<System::String ^>
public class MediaTypeCollection : System.Collections.ObjectModel.Collection<string>
type MediaTypeCollection = class
    inherit Collection<string>
Public Class MediaTypeCollection
Inherits Collection(Of String)
Dědičnost
MediaTypeCollection

Konstruktory

MediaTypeCollection()

Inicializuje novou instanci objektu MediaTypeCollection.

Metody

Add(MediaTypeHeaderValue)

Přidá objekt na konec objektu MediaTypeCollection.

Insert(Int32, MediaTypeHeaderValue)

Vloží prvek do zadaného indexu MediaTypeCollection .

Remove(MediaTypeHeaderValue)

Odebere první výskyt určitého typu média z objektu MediaTypeCollection.

Platí pro