MediaTypeCollection Třída

Definice

Kolekce typů médií.

public ref class MediaTypeCollection : System::Collections::ObjectModel::Collection<System::String ^>
public class MediaTypeCollection : System.Collections.ObjectModel.Collection<string>
type MediaTypeCollection = class
    inherit Collection<string>
Public Class MediaTypeCollection
Inherits Collection(Of String)
Dědičnost
MediaTypeCollection

Konstruktory

MediaTypeCollection()

Inicializuje novou instanci .MediaTypeCollection

Metody

Add(MediaTypeHeaderValue)

Přidá objekt na konec objektu MediaTypeCollection.

Insert(Int32, MediaTypeHeaderValue)

Vloží prvek do zadaného indexu MediaTypeCollection .

Remove(MediaTypeHeaderValue)

Odebere první výskyt konkrétního typu média ze MediaTypeCollectionsouboru .

Platí pro