Sdílet prostřednictvím


DateTime.ToString Metoda

Definice

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci.

Přetížení

ToString(IFormatProvider)

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadané informace o formátu specifické pro jazykovou verzi.

ToString(String)

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu a konvencí formátování aktuální jazykové verze.

ToString()

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí konvencí formátování aktuální jazykové verze.

ToString(String, IFormatProvider)

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu a informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi.

ToString(IFormatProvider)

Zdroj:
DateTime.cs
Zdroj:
DateTime.cs
Zdroj:
DateTime.cs

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadané informace o formátu specifické pro jazykovou verzi.

public:
 virtual System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
override this.ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

Řetězcová reprezentace hodnoty aktuálního DateTime objektu podle .provider

Implementuje

Výjimky

Datum a čas jsou mimo rozsah kalendářních dat podporovaných kalendářem používaným providernástrojem .

Příklady

Následující příklad zobrazuje řetězcovou reprezentaci data a času pomocí CultureInfo objektů, které představují pět různých jazykových verzí.

using System;
using System.Globalization;

public class ToStringExample3
{
  public static void Main2()
  {
   CultureInfo[] cultures = new CultureInfo[] {CultureInfo.InvariantCulture,
                         new CultureInfo("en-us"),
                         new CultureInfo("fr-fr"),
                         new CultureInfo("de-DE"),
                         new CultureInfo("es-ES"),
                         new CultureInfo("ja-JP")};

   DateTime thisDate = new DateTime(2009, 5, 1, 9, 0, 0);

   foreach (CultureInfo culture in cultures)
   {
     string cultureName;
     if (string.IsNullOrEmpty(culture.Name))
      cultureName = culture.NativeName;
     else
      cultureName = culture.Name;

     Console.WriteLine("In {0}, {1}",
              cultureName, thisDate.ToString(culture));
   }
   }
}
// The example produces the following output:
//  In Invariant Language (Invariant Country), 05/01/2009 09:00:00
//  In en-US, 5/1/2009 9:00:00 AM
//  In fr-FR, 01/05/2009 09:00:00
//  In de-DE, 01.05.2009 09:00:00
//  In es-ES, 01/05/2009 9:00:00
//  In ja-JP, 2009/05/01 9:00:00
open System
open System.Globalization

let cultures = 
  [ CultureInfo.InvariantCulture
   CultureInfo "en-us"
   CultureInfo "fr-fr"
   CultureInfo "de-DE"
   CultureInfo "es-ES"
   CultureInfo "ja-JP" ]

let thisDate = DateTime(2009, 5, 1, 9, 0, 0)

for culture in cultures do
  let cultureName =
    if String.IsNullOrEmpty culture.Name then
      culture.NativeName
    else
      culture.Name

  printfn $"In {cultureName}, {thisDate.ToString culture}"


// The example produces the following output:
//  In Invariant Language (Invariant Country), 05/01/2009 09:00:00
//  In en-US, 5/1/2009 9:00:00 AM
//  In fr-FR, 01/05/2009 09:00:00
//  In de-DE, 01.05.2009 09:00:00
//  In es-ES, 01/05/2009 9:00:00
//  In ja-JP, 2009/05/01 9:00:00
Imports System.Globalization

Module Example4
  Public Sub Main4()
    Dim cultures() As CultureInfo = {CultureInfo.InvariantCulture,
                    New CultureInfo("en-us"),
                    New CultureInfo("fr-fr"),
                    New CultureInfo("de-DE"),
                    New CultureInfo("es-ES"),
                    New CultureInfo("ja-JP")}

    Dim thisDate As Date = #5/1/2009 9:00AM#

    For Each culture As CultureInfo In cultures
      Dim cultureName As String
      If String.IsNullOrEmpty(culture.Name) Then
        cultureName = culture.NativeName
      Else
        cultureName = culture.Name
      End If

      Console.WriteLine("In {0}, {1}",
              cultureName, thisDate.ToString(culture))
    Next
  End Sub
End Module
' The example produces the following output:
'  In Invariant Language (Invariant Country), 05/01/2009 09:00:00
'  In en-US, 5/1/2009 9:00:00 AM
'  In fr-FR, 01/05/2009 09:00:00
'  In de-DE, 01.05.2009 09:00:00
'  In es-ES, 01/05/2009 9:00:00
'  In ja-JP, 2009/05/01 9:00:00

Poznámky

Hodnota aktuálního DateTime objektu je formátována pomocí obecného specifikátoru formátu data a času ("G"), který formátuje výstup pomocí vzoru krátkého data a dlouhého časového vzoru.

Formát vzoru krátkého data a dlouhého času je definován parametrem provider . Parametr provider může být některý z následujících parametrů:

Pokud provider je null, použije se DateTimeFormatInfo objekt přidružený k aktuální jazykové verzi. Další informace naleznete v tématu CultureInfo.CurrentCulture.

Poznámky pro volající

Metoda ToString(IFormatProvider) vrátí řetězcovou reprezentaci data a času v kalendáři používané jazykovou verzí reprezentovanou parametrem provider . Jeho kalendář je definován vlastností Calendar . Pokud je hodnota aktuální DateTime instance starší nebo novější než MinSupportedDateTimeMaxSupportedDateTime, metoda vyvolá ArgumentOutOfRangeException. V následujícím příkladu je uvedena ukázka. Pokusí se naformátovat datum, které je mimo rozsah JapaneseCalendar třídy.

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   CultureInfo jaJP = new CultureInfo("ja-JP");
   jaJP.DateTimeFormat.Calendar = new JapaneseCalendar();
   DateTime date1 = new DateTime(1867, 1, 1);

   try {
     Console.WriteLine(date1.ToString(jaJP));
   }
   catch (ArgumentOutOfRangeException) {
     Console.WriteLine("{0:d} is earlier than {1:d} or later than {2:d}",
              date1,
              jaJP.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime,
              jaJP.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  1/1/1867 is earlier than 9/8/1868 or later than 12/31/9999  }
open System
open System.Globalization

let jaJP = CultureInfo "ja-JP"
jaJP.DateTimeFormat.Calendar <- JapaneseCalendar()
let date1 = DateTime(1867, 1, 1)

try
  printfn $"{date1.ToString jaJP}"
with :? ArgumentOutOfRangeException ->
  printfn $"{date1:d} is earlier than {jaJP.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime:d} or later than {jaJP.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime:d}"

// The example displays the following output:
//  1/1/1867 is earlier than 9/8/1868 or later than 12/31/9999  }
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim jaJP As New CultureInfo("ja-JP")
   jaJP.DateTimeFormat.Calendar = New JapaneseCalendar() 
   Dim date1 As Date = #01/01/1867#

   Try
     Console.WriteLine(date1.ToString(jaJP))
   Catch e As ArgumentOutOfRangeException
     Console.WriteLine("{0:d} is earlier than {1:d} or later than {2:d}", _
              date1, _
              jaJP.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime, _ 
              jaJP.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime) 
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  1/1/1867 is earlier than 9/8/1868 or later than 12/31/9999

Viz také

Platí pro

ToString(String)

Zdroj:
DateTime.cs
Zdroj:
DateTime.cs
Zdroj:
DateTime.cs

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu a konvencí formátování aktuální jazykové verze.

public:
 System::String ^ ToString(System::String ^ format);
public string ToString (string format);
public string ToString (string? format);
override this.ToString : string -> string
Public Function ToString (format As String) As String

Parametry

format
String

Standardní nebo vlastní řetězec formátu data a času.

Návraty

Řetězcová reprezentace hodnoty aktuálního DateTime objektu podle .format

Výjimky

Délka format je 1 a nejedná se o jeden ze specifikátorů formátu definovaných pro DateTimeFormatInfo.

-nebo-

format neobsahuje platný vzor vlastního formátu.

Datum a čas je mimo rozsah dat podporovaných kalendářem, který používá aktuální jazyková verze.

Příklady

Následující příklad používá každý ze standardních řetězců formátu data a času a výběr vlastních řetězců formátu data a času k zobrazení řetězcové DateTime reprezentace hodnoty. Aktuální jazyková verze vlákna pro příklad je en-US.

using System;

public class DateToStringExample2
{
  public static void Main()
  {
   DateTime dateValue = new DateTime(2008, 6, 15, 21, 15, 07);
   // Create an array of standard format strings.
   string[] standardFmts = {"d", "D", "f", "F", "g", "G", "m", "o",
                "R", "s", "t", "T", "u", "U", "y"};
   // Output date and time using each standard format string.
   foreach (string standardFmt in standardFmts)
     Console.WriteLine("{0}: {1}", standardFmt,
              dateValue.ToString(standardFmt));
   Console.WriteLine();

   // Create an array of some custom format strings.
   string[] customFmts = {"h:mm:ss.ff t", "d MMM yyyy", "HH:mm:ss.f",
               "dd MMM HH:mm:ss", @"\Mon\t\h\: M", "HH:mm:ss.ffffzzz" };
   // Output date and time using each custom format string.
   foreach (string customFmt in customFmts)
     Console.WriteLine("'{0}': {1}", customFmt,
              dateValue.ToString(customFmt));
  }
}
// This example displays the following output to the console:
//    d: 6/15/2008
//    D: Sunday, June 15, 2008
//    f: Sunday, June 15, 2008 9:15 PM
//    F: Sunday, June 15, 2008 9:15:07 PM
//    g: 6/15/2008 9:15 PM
//    G: 6/15/2008 9:15:07 PM
//    m: June 15
//    o: 2008-06-15T21:15:07.0000000
//    R: Sun, 15 Jun 2008 21:15:07 GMT
//    s: 2008-06-15T21:15:07
//    t: 9:15 PM
//    T: 9:15:07 PM
//    u: 2008-06-15 21:15:07Z
//    U: Monday, June 16, 2008 4:15:07 AM
//    y: June, 2008
//
//    'h:mm:ss.ff t': 9:15:07.00 P
//    'd MMM yyyy': 15 Jun 2008
//    'HH:mm:ss.f': 21:15:07.0
//    'dd MMM HH:mm:ss': 15 Jun 21:15:07
//    '\Mon\t\h\: M': Month: 6
//    'HH:mm:ss.ffffzzz': 21:15:07.0000-07:00
open System

let dateValue = DateTime(2008, 6, 15, 21, 15, 07)
// Create a list of standard format strings.
let standardFmts = 
  [ "d"; "D"; "f"; "F"; "g"; "G"; "m"; "o"
   "R"; "s"; "t"; "T"; "u"; "U"; "y" ]

// Output date and time using each standard format string.
for standardFmt in standardFmts do
  printfn $"{standardFmt}: {dateValue.ToString standardFmt}"
printfn ""

// Create a list of some custom format strings.
let customFmts = 
  [ "h:mm:ss.ff t"; "d MMM yyyy"; "HH:mm:ss.f"; "dd MMM HH:mm:ss"; @"\Mon\t\h\: M"; "HH:mm:ss.ffffzzz" ]

// Output date and time using each custom format string.
for customFmt in customFmts do
  printfn $"'{customFmt}': {dateValue.ToString customFmt}"

// This example displays the following output to the console:
//    d: 6/15/2008
//    D: Sunday, June 15, 2008
//    f: Sunday, June 15, 2008 9:15 PM
//    F: Sunday, June 15, 2008 9:15:07 PM
//    g: 6/15/2008 9:15 PM
//    G: 6/15/2008 9:15:07 PM
//    m: June 15
//    o: 2008-06-15T21:15:07.0000000
//    R: Sun, 15 Jun 2008 21:15:07 GMT
//    s: 2008-06-15T21:15:07
//    t: 9:15 PM
//    T: 9:15:07 PM
//    u: 2008-06-15 21:15:07Z
//    U: Monday, June 16, 2008 4:15:07 AM
//    y: June, 2008
//
//    'h:mm:ss.ff t': 9:15:07.00 P
//    'd MMM yyyy': 15 Jun 2008
//    'HH:mm:ss.f': 21:15:07.0
//    'dd MMM HH:mm:ss': 15 Jun 21:15:07
//    '\Mon\t\h\: M': Month: 6
//    'HH:mm:ss.ffffzzz': 21:15:07.0000-07:00
Module DateToStringExample2
  Public Sub Main2()
    Dim dateValue As Date = #6/15/2008 9:15:07PM#
    ' Create an array of standard format strings.
    Dim standardFmts() As String = {"d", "D", "f", "F", "g", "G",
                   "m", "o", "R", "s", "t", "T",
                   "u", "U", "y"}
    ' Output date and time using each standard format string.
    For Each standardFmt As String In standardFmts
      Console.WriteLine("{0}: {1}", standardFmt,
              dateValue.ToString(standardFmt))
    Next
    Console.WriteLine()

    ' Create an array of some custom format strings.
    Dim customFmts() As String = {"h:mm:ss.ff t", "d MMM yyyy", "HH:mm:ss.f",
                  "dd MMM HH:mm:ss", "\Mon\t\h\: M", "HH:mm:ss.ffffzzz"}
    ' Output date and time using each custom format string.
    For Each customFmt As String In customFmts
      Console.WriteLine("'{0}': {1}", customFmt,
              dateValue.ToString(customFmt))
    Next
  End Sub
End Module
' This example displays the following output to the console:
'    d: 6/15/2008
'    D: Sunday, June 15, 2008
'    f: Sunday, June 15, 2008 9:15 PM
'    F: Sunday, June 15, 2008 9:15:07 PM
'    g: 6/15/2008 9:15 PM
'    G: 6/15/2008 9:15:07 PM
'    m: June 15
'    o: 2008-06-15T21:15:07.0000000
'    R: Sun, 15 Jun 2008 21:15:07 GMT
'    s: 2008-06-15T21:15:07
'    t: 9:15 PM
'    T: 9:15:07 PM
'    u: 2008-06-15 21:15:07Z
'    U: Monday, June 16, 2008 4:15:07 AM
'    y: June, 2008
'    
'    'h:mm:ss.ff t': 9:15:07.00 P
'    'd MMM yyyy': 15 Jun 2008
'    'HH:mm:ss.f': 21:15:07.0
'    'dd MMM HH:mm:ss': 15 Jun 21:15:07
'    '\Mon\t\h\: M': Month: 6
'    'HH:mm:ss.ffffzzz': 21:15:07.0000-07:00

Poznámky

Metoda ToString(String) vrátí řetězcovou reprezentaci hodnoty data a času v konkrétním formátu, který používá konvence formátování aktuální jazykové verze. Další informace najdete v tématu CultureInfo.CurrentCulture.

Parametr format by měl obsahovat buď jeden znak specifikátoru formátu (viz Standardní řetězce formátu data a času) nebo vlastní formátový vzor (viz Vlastní formátovací řetězce data a času), který definuje formát vráceného řetězce. Pokud format je null nebo prázdný řetězec, použije se obecný specifikátor formátu "G".

Mezi použití této metody patří:

 • Získání řetězce, který zobrazuje datum a čas v krátkém formátu data a času aktuální jazykové verze K tomu použijete specifikátor formátu "G".

 • Získání řetězce, který obsahuje pouze měsíc a rok. K tomu použijte řetězec formátu "MM/yyyy". Formátovací řetězec používá oddělovač data aktuální jazykové verze.

 • Získání řetězce, který obsahuje datum a čas v určitém formátu. Například řetězec formátu "MM/dd/yyyyYHH:mm" zobrazí řetězec data a času v pevném formátu, například "19//03//2013 18:06". Formátovací řetězec používá "/" jako pevný oddělovač data bez ohledu na nastavení specifická pro jazykovou verzi.

 • Získání data ve zhuštěném formátu, který lze použít k serializaci řetězce kalendářního data. Například řetězec formátu "yyyyMMdd" zobrazí čtyřmístný rok následovaný dvouciferným měsícem a dvouciferným dnem bez oddělovače data.

Následující příklad používá tyto tři formátovací řetězce k zobrazení hodnoty data a času pomocí konvencí jazykových verzí en-US a fr-FR.

using System;
using System.Globalization;

public class ToStringExample5
{
  public static void Main3()
  {
    string[] formats = { "G", "MM/yyyy", @"MM\/dd\/yyyy HH:mm", "yyyyMMdd" };
    string[] cultureNames = { "en-US", "fr-FR" };
    DateTime date = new DateTime(2015, 8, 18, 13, 31, 17);
    foreach (var cultureName in cultureNames)
    {
      var culture = new CultureInfo(cultureName);
      CultureInfo.CurrentCulture = culture;
      Console.WriteLine(culture.NativeName);
      foreach (var format in formats)
        Console.WriteLine($"  {format}: {date.ToString(format)}");
      Console.WriteLine();
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    English (United States)
//     G: 8/18/2015 1:31:17 PM
//     MM/yyyy: 08/2015
//     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
//     yyyyMMdd: 20150818
//
//    français (France)
//     G: 18/08/2015 13:31:17
//     MM/yyyy: 08/2015
//     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
//     yyyyMMdd: 20150818
open System
open System.Globalization

let formats = [ "G"; "MM/yyyy"; @"MM\/dd\/yyyy HH:mm"; "yyyyMMdd" ]
let cultureNames = [ "en-US"; "fr-FR" ]
let date = DateTime(2015, 8, 18, 13, 31, 17)
for cultureName in cultureNames do
  let culture = CultureInfo cultureName
  CultureInfo.CurrentCulture <- culture

  printfn $"{culture.NativeName}"
  for format in formats do
    printfn $"  {format}: {date.ToString format}"
  printfn ""

// The example displays the following output:
//    English (United States)
//     G: 8/18/2015 1:31:17 PM
//     MM/yyyy: 08/2015
//     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
//     yyyyMMdd: 20150818
//
//    français (France)
//     G: 18/08/2015 13:31:17
//     MM/yyyy: 08/2015
//     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
//     yyyyMMdd: 20150818
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Public Module Example5
  Public Sub Main5()
    Dim formats() As String = {"G", "MM/yyyy", "MM\/dd\/yyyy HH:mm",
                 "yyyyMMdd"}
    Dim cultureNames() As String = {"en-US", "fr-FR"}
    Dim dat As New DateTime(2015, 8, 18, 13, 31, 17)
    For Each cultureName In cultureNames
      Dim culture As New CultureInfo(cultureName)
      CultureInfo.CurrentCulture = culture
      Console.WriteLine(culture.NativeName)
      For Each fmt In formats
        Console.WriteLine("  {0}: {1}", fmt,
               dat.ToString(fmt))
      Next
      Console.WriteLine()
    Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    English (United States)
'     G: 8/18/2015 1:31:17 PM
'     MM/yyyy: 08/2015
'     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
'     yyyyMMdd: 20150818
'
'    français (France)
'     G: 18/08/2015 13:31:17
'     MM/yyyy: 08/2015
'     MM\/dd\/yyyy HH:mm: 08/18/2015 13:31
'     yyyyMMdd: 20150818

Poznámky pro volající

Metoda ToString(String) vrátí řetězcovou reprezentaci data a času v kalendáři používaném aktuální jazykovou verzí. Pokud je hodnota aktuální DateTime instance starší nebo novější než MinSupportedDateTimeMaxSupportedDateTime, metoda vyvolá ArgumentOutOfRangeException. V následujícím příkladu je uvedena ukázka. Pokusí se naformátovat datum, které je mimo rozsah HebrewCalendar třídy, pokud je aktuální jazyková verze hebrejština (Izrael).

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example3
{
  public static void Main()
  {
    DateTime date1 = new DateTime(1550, 7, 21);
    CultureInfo dft;
    CultureInfo heIL = new CultureInfo("he-IL");
    heIL.DateTimeFormat.Calendar = new HebrewCalendar();

    // Change current culture to he-IL.
    dft = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = heIL;

    // Display the date using the current culture's calendar.
    try
    {
      Console.WriteLine(date1.ToString("G"));
    }
    catch (ArgumentOutOfRangeException)
    {
      Console.WriteLine("{0} is earlier than {1} or later than {2}",
               date1.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture),
               heIL.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture),
               heIL.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture));
    }

    // Restore the default culture.
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = dft;
  }
}
// The example displays the following output:
//  07/21/1550 is earlier than 01/01/1583 or later than 09/29/2239
open System
open System.Globalization
open System.Threading

let date1 = DateTime(1550, 7, 21)
let heIL = CultureInfo "he-IL"
heIL.DateTimeFormat.Calendar <- HebrewCalendar()

// Change current culture to he-IL.
let dft = Thread.CurrentThread.CurrentCulture
Thread.CurrentThread.CurrentCulture <- heIL

// Display the date using the current culture's calendar.
try
  printfn $"{date1:G}"
with :? ArgumentOutOfRangeException ->
  printfn $"""{date1.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture)} is earlier than {heIL.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture)} or later than {heIL.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture)}"""

// Restore the default culture.
Thread.CurrentThread.CurrentCulture <- dft

// The example displays the following output:
//  07/21/1550 is earlier than 01/01/1583 or later than 09/29/2239
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim date1 As Date = #7/21/1550#
   Dim dft As CultureInfo
   Dim heIL As New CultureInfo("he-IL")
   heIL.DateTimeFormat.Calendar = New HebrewCalendar()
   
   ' Change current culture to he-IL.
   dft = Thread.CurrentThread.CurrentCulture
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = heIL
   
   ' Display the date using the current culture's calendar.      
   Try
     Console.WriteLine(date1.ToString("G"))
   Catch e As ArgumentOutOfRangeException
     Console.WriteLine("{0} is earlier than {1} or later than {2}", _
              date1.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture), _
              heIL.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture), _ 
              heIL.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture)) 
   End Try
   
   ' Restore the default culture.
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = dft
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  07/21/1550 is earlier than 01/01/1583 or later than 09/29/2239

Viz také

Platí pro

ToString()

Zdroj:
DateTime.cs
Zdroj:
DateTime.cs
Zdroj:
DateTime.cs

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí konvencí formátování aktuální jazykové verze.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

Řetězcová reprezentace hodnoty aktuálního DateTime objektu.

Výjimky

Datum a čas je mimo rozsah dat podporovaných kalendářem, který používá aktuální jazyková verze.

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak řetězcová reprezentace hodnoty vrácené ToString() metodou DateTime závisí na aktuální jazykové verzi vlákna. Změní aktuální jazykovou verzi na en-US, fr-FR a ja-JP a v každém případě volá metodu ToString() pro vrácení řetězcové reprezentace hodnoty data a času pomocí této jazykové verze.

using System;
using System.Globalization;

public class ToStringExample1
{
  public static void Main()
  {
    CultureInfo currentCulture = CultureInfo.CurrentCulture;
    DateTime exampleDate = new DateTime(2021, 5, 1, 18, 32, 6);

    // Change the current culture to en-US and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("en-US");
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString());

    // Change the current culture to fr-FR and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("fr-FR");
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString());

    // Change the current culture to ja-JP and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("ja-JP");
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString());

    // Restore the original culture
    CultureInfo.CurrentCulture = currentCulture;
  }
}

// The example displays the following output to the console:
//    5/1/2021 6:32:06 PM
//    01/05/2021 18:32:06
//    2021/05/01 18:32:06
open System
open System.Globalization

let currentCulture = CultureInfo.CurrentCulture
let exampleDate = DateTime(2021, 5, 1, 18, 32, 6)

// Change the current culture to en-US and display the date.
CultureInfo.CurrentCulture <- CultureInfo.GetCultureInfo "en-US"
printfn $"{exampleDate.ToString()}"

// Change the current culture to fr-FR and display the date.
CultureInfo.CurrentCulture <- CultureInfo.GetCultureInfo "fr-FR"
printfn $"{exampleDate.ToString()}"

// Change the current culture to ja-JP and display the date.
CultureInfo.CurrentCulture <- CultureInfo.GetCultureInfo "ja-JP"
printfn $"{exampleDate.ToString()}"

// Restore the original culture
CultureInfo.CurrentCulture <- currentCulture

// The example displays the following output to the console:
//    5/1/2021 6:32:06 PM
//    01/05/2021 18:32:06
//    2021/05/01 18:32:06
Imports System.Globalization

Module DateToStringExample
  Public Sub Main()
    Dim currentCulture As CultureInfo = CultureInfo.CurrentCulture
    Dim exampleDate As Date = #05/01/2021 6:32:06PM#

    ' Change the current culture to en-US and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("en-US")
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString())

    ' Change the current culture to fr-FR and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("fr-FR")
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString())

    ' Change the current culture to ja-JP and display the date.
    CultureInfo.CurrentCulture = CultureInfo.GetCultureInfo("ja-JP")
    Console.WriteLine(exampleDate.ToString())

    ' Restore the original culture
    CultureInfo.CurrentCulture = currentCulture
  End Sub
End Module

' The example displays the following output to the console:
'    5/1/2021 6:32:06 PM
'    01/05/2021 18:32:06
'    2021/05/01 18:32:06

Poznámky

Hodnota aktuálního DateTime objektu je formátována pomocí obecného specifikátoru formátu data a času ("G"). Pokud chcete formátovat pomocí specifikátoru konkrétního formátu data a času, zavolejte metodu ToString(String) . Pokud chcete formátovat pomocí obecného specifikátoru formátu data a času ("G") pro konkrétní jazykovou verzi, zavolejte metodu ToString(IFormatProvider) . Pokud chcete formátovat pomocí specifikátoru konkrétního formátu data a času a konvencí konkrétní jazykové verze, zavolejte metodu ToString(String, IFormatProvider) .

Tato metoda používá informace o formátování odvozené od aktuální jazykové verze. Konkrétně kombinuje řetězce vlastního formátu vrácené vlastnostmi ShortDatePattern a LongTimePattern objektu DateTimeFormatInfo vráceným Thread.CurrentThread.CurrentCulture.DateTimeFormat vlastností. Další informace naleznete v tématu CultureInfo.CurrentCulture. Další přetížení ToString metody umožňují určit jazykovou verzi, jejíž formátování se má použít, a definovat výstupní vzor DateTime hodnoty.

Poznámky pro volající

Metoda ToString() vrátí řetězcovou reprezentaci data a času v kalendáři používaném aktuální jazykovou verzí. Pokud je hodnota aktuální DateTime instance starší nebo novější než MinSupportedDateTimeMaxSupportedDateTime, metoda vyvolá ArgumentOutOfRangeException. V následujícím příkladu je uvedena ukázka. Pokusí se naformátovat datum, které je mimo rozsah HijriCalendar třídy, pokud je aktuální jazyková verze arabština (Sýrie).

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example2
{
  public static void Main()
  {
    DateTime date1 = new DateTime(550, 1, 1);
    CultureInfo dft;
    CultureInfo arSY = new CultureInfo("ar-SY");
    arSY.DateTimeFormat.Calendar = new HijriCalendar();

    // Change current culture to ar-SY.
    dft = Thread.CurrentThread.CurrentCulture;
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = arSY;

    // Display the date using the current culture's calendar.
    try
    {
      Console.WriteLine(date1.ToString());
    }
    catch (ArgumentOutOfRangeException)
    {
      Console.WriteLine("{0} is earlier than {1} or later than {2}",
               date1.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture),
               arSY.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture),
               arSY.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture));
    }

    // Restore the default culture.
    Thread.CurrentThread.CurrentCulture = dft;
  }
}
// The example displays the following output:
//  01/01/0550 is earlier than 07/18/0622 or later than 12/31/9999
open System
open System.Globalization
open System.Threading

let date1 = DateTime(550, 1, 1)
let arSY = CultureInfo "ar-SY"
arSY.DateTimeFormat.Calendar <- HijriCalendar()

// Change current culture to ar-SY.
let dft = Thread.CurrentThread.CurrentCulture
Thread.CurrentThread.CurrentCulture <- arSY

// Display the date using the current culture's calendar.
try
  printfn $"{date1}"
with :? ArgumentOutOfRangeException ->
  printfn $"""{date1.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture)} is earlier than {arSY.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture)} or later than {arSY.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture)}"""

// Restore the default culture.
Thread.CurrentThread.CurrentCulture <- dft

// The example displays the following output:
//  01/01/0550 is earlier than 07/18/0622 or later than 12/31/9999
Imports System.Globalization
Imports System.Threading

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim date1 As Date = #1/1/550#
   Dim dft As CultureInfo
   Dim arSY As New CultureInfo("ar-SY")
   arSY.DateTimeFormat.Calendar = New HijriCalendar()
   
   ' Change current culture to ar-SY.
   dft = Thread.CurrentThread.CurrentCulture
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = arSY
   
   ' Display the date using the current culture's calendar.      
   Try
     Console.WriteLine(date1.ToString())
   Catch e As ArgumentOutOfRangeException
     Console.WriteLine("{0} is earlier than {1} or later than {2}", _
              date1.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture), _
              arSY.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture), _ 
              arSY.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime.ToString("d", CultureInfo.InvariantCulture)) 
   End Try
   
   ' Restore the default culture.
   Thread.CurrentThread.CurrentCulture = dft
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  01/01/0550 is earlier than 07/18/0622 or later than 12/31/9999

Viz také

Platí pro

ToString(String, IFormatProvider)

Zdroj:
DateTime.cs
Zdroj:
DateTime.cs
Zdroj:
DateTime.cs

Převede hodnotu aktuálního DateTime objektu na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu a informací o formátu specifickém pro jazykovou verzi.

public:
 virtual System::String ^ ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (string format, IFormatProvider provider);
public string ToString (string? format, IFormatProvider? provider);
override this.ToString : string * IFormatProvider -> string
Public Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String

Parametry

format
String

Standardní nebo vlastní řetězec formátu data a času.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

Řetězcové vyjádření hodnoty aktuálního DateTime objektu podle a formatprovider.

Implementuje

Výjimky

Délka format je 1 a nejedná se o jeden ze specifikátorů formátu definovaných pro DateTimeFormatInfo.

-nebo-

format neobsahuje platný vzor vlastního formátu.

Datum a čas jsou mimo rozsah kalendářních dat podporovaných kalendářem používaným providernástrojem .

Příklady

Následující příklad používá každý z řetězců standardního formátu data a času k zobrazení řetězcové reprezentace data a času pro čtyři různé jazykové verze.

using System;
using System.Globalization;

public class ToStringExample4
{
  public static void Main1()
  {
   // Create an array of all supported standard date and time format specifiers.
   string[] formats = {"d", "D", "f", "F", "g", "G", "m", "o", "r",
             "s", "t", "T", "u", "U", "Y"};
   // Create an array of four cultures.
   CultureInfo[] cultures = {CultureInfo.GetCultureInfo("de-DE"),
                CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"),
                CultureInfo.GetCultureInfo("es-ES"),
                CultureInfo.GetCultureInfo("fr-FR")};
    // Define date to be displayed.
   DateTime dateToDisplay = new DateTime(2008, 10, 31, 17, 4, 32);

   // Iterate each standard format specifier.
   foreach (string formatSpecifier in formats)
   {
     foreach (CultureInfo culture in cultures)
      Console.WriteLine("{0} Format Specifier {1, 10} Culture {2, 40}",
               formatSpecifier, culture.Name,
               dateToDisplay.ToString(formatSpecifier, culture));
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

// The example displays the following output:
//  d Format Specifier   de-DE Culture                31.10.2008
//  d Format Specifier   en-US Culture                10/31/2008
//  d Format Specifier   es-ES Culture                31/10/2008
//  d Format Specifier   fr-FR Culture                31/10/2008
//  
//  D Format Specifier   de-DE Culture        Freitag, 31. Oktober 2008
//  D Format Specifier   en-US Culture         Friday, October 31, 2008
//  D Format Specifier   es-ES Culture      viernes, 31 de octubre de 2008
//  D Format Specifier   fr-FR Culture         vendredi 31 octobre 2008
//  
//  f Format Specifier   de-DE Culture     Freitag, 31. Oktober 2008 17:04
//  f Format Specifier   en-US Culture     Friday, October 31, 2008 5:04 PM
//  f Format Specifier   es-ES Culture   viernes, 31 de octubre de 2008 17:04
//  f Format Specifier   fr-FR Culture      vendredi 31 octobre 2008 17:04
//  
//  F Format Specifier   de-DE Culture    Freitag, 31. Oktober 2008 17:04:32
//  F Format Specifier   en-US Culture   Friday, October 31, 2008 5:04:32 PM
//  F Format Specifier   es-ES Culture viernes, 31 de octubre de 2008 17:04:32
//  F Format Specifier   fr-FR Culture    vendredi 31 octobre 2008 17:04:32
//  
//  g Format Specifier   de-DE Culture             31.10.2008 17:04
//  g Format Specifier   en-US Culture            10/31/2008 5:04 PM
//  g Format Specifier   es-ES Culture             31/10/2008 17:04
//  g Format Specifier   fr-FR Culture             31/10/2008 17:04
//  
//  G Format Specifier   de-DE Culture           31.10.2008 17:04:32
//  G Format Specifier   en-US Culture          10/31/2008 5:04:32 PM
//  G Format Specifier   es-ES Culture           31/10/2008 17:04:32
//  G Format Specifier   fr-FR Culture           31/10/2008 17:04:32
//  
//  m Format Specifier   de-DE Culture               31. Oktober
//  m Format Specifier   en-US Culture                October 31
//  m Format Specifier   es-ES Culture              31 de octubre
//  m Format Specifier   fr-FR Culture                31 octobre
//  
//  o Format Specifier   de-DE Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   en-US Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   es-ES Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   fr-FR Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  
//  r Format Specifier   de-DE Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   en-US Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   es-ES Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   fr-FR Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  
//  s Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   en-US Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-31T17:04:32
//  
//  t Format Specifier   de-DE Culture                  17:04
//  t Format Specifier   en-US Culture                 5:04 PM
//  t Format Specifier   es-ES Culture                  17:04
//  t Format Specifier   fr-FR Culture                  17:04
//  
//  T Format Specifier   de-DE Culture                 17:04:32
//  T Format Specifier   en-US Culture                5:04:32 PM
//  T Format Specifier   es-ES Culture                 17:04:32
//  T Format Specifier   fr-FR Culture                 17:04:32
//  
//  u Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   en-US Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  
//  U Format Specifier   de-DE Culture    Freitag, 31. Oktober 2008 09:04:32
//  U Format Specifier   en-US Culture   Friday, October 31, 2008 9:04:32 AM
//  U Format Specifier   es-ES Culture  viernes, 31 de octubre de 2008 9:04:32
//  U Format Specifier   fr-FR Culture    vendredi 31 octobre 2008 09:04:32
//  
//  Y Format Specifier   de-DE Culture               Oktober 2008
//  Y Format Specifier   en-US Culture               October 2008
//  Y Format Specifier   es-ES Culture             octubre de 2008
//  Y Format Specifier   fr-FR Culture               octobre 2008
open System
open System.Globalization

// Create a list of all supported standard date and time format specifiers.
let formats = 
  [ "d"; "D"; "f"; "F"; "g"; "G"; "m"; "o" 
   "r"; "s"; "t"; "T"; "u"; "U"; "Y" ]

// Create a list of four cultures.
let cultures = 
  [ CultureInfo.GetCultureInfo "de-DE"
   CultureInfo.GetCultureInfo "en-US"
   CultureInfo.GetCultureInfo "es-ES"
   CultureInfo.GetCultureInfo "fr-FR" ]

// Define date to be displayed.
let dateToDisplay = DateTime(2008, 10, 31, 17, 4, 32)

// Iterate each standard format specifier.
for formatSpecifier in formats do
  for culture in cultures do
    printfn $"{formatSpecifier} Format Specifier {culture.Name, 10} Culture {dateToDisplay.ToString(formatSpecifier, culture), 40}"
  printfn ""

// The example displays the following output:
//  d Format Specifier   de-DE Culture                31.10.2008
//  d Format Specifier   en-US Culture                10/31/2008
//  d Format Specifier   es-ES Culture                31/10/2008
//  d Format Specifier   fr-FR Culture                31/10/2008
//  
//  D Format Specifier   de-DE Culture        Freitag, 31. Oktober 2008
//  D Format Specifier   en-US Culture         Friday, October 31, 2008
//  D Format Specifier   es-ES Culture      viernes, 31 de octubre de 2008
//  D Format Specifier   fr-FR Culture         vendredi 31 octobre 2008
//  
//  f Format Specifier   de-DE Culture     Freitag, 31. Oktober 2008 17:04
//  f Format Specifier   en-US Culture     Friday, October 31, 2008 5:04 PM
//  f Format Specifier   es-ES Culture   viernes, 31 de octubre de 2008 17:04
//  f Format Specifier   fr-FR Culture      vendredi 31 octobre 2008 17:04
//  
//  F Format Specifier   de-DE Culture    Freitag, 31. Oktober 2008 17:04:32
//  F Format Specifier   en-US Culture   Friday, October 31, 2008 5:04:32 PM
//  F Format Specifier   es-ES Culture viernes, 31 de octubre de 2008 17:04:32
//  F Format Specifier   fr-FR Culture    vendredi 31 octobre 2008 17:04:32
//  
//  g Format Specifier   de-DE Culture             31.10.2008 17:04
//  g Format Specifier   en-US Culture            10/31/2008 5:04 PM
//  g Format Specifier   es-ES Culture             31/10/2008 17:04
//  g Format Specifier   fr-FR Culture             31/10/2008 17:04
//  
//  G Format Specifier   de-DE Culture           31.10.2008 17:04:32
//  G Format Specifier   en-US Culture          10/31/2008 5:04:32 PM
//  G Format Specifier   es-ES Culture           31/10/2008 17:04:32
//  G Format Specifier   fr-FR Culture           31/10/2008 17:04:32
//  
//  m Format Specifier   de-DE Culture               31. Oktober
//  m Format Specifier   en-US Culture                October 31
//  m Format Specifier   es-ES Culture              31 de octubre
//  m Format Specifier   fr-FR Culture                31 octobre
//  
//  o Format Specifier   de-DE Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   en-US Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   es-ES Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  o Format Specifier   fr-FR Culture       2008-10-31T17:04:32.0000000
//  
//  r Format Specifier   de-DE Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   en-US Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   es-ES Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  r Format Specifier   fr-FR Culture      Fri, 31 Oct 2008 17:04:32 GMT
//  
//  s Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   en-US Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-31T17:04:32
//  s Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-31T17:04:32
//  
//  t Format Specifier   de-DE Culture                  17:04
//  t Format Specifier   en-US Culture                 5:04 PM
//  t Format Specifier   es-ES Culture                  17:04
//  t Format Specifier   fr-FR Culture                  17:04
//  
//  T Format Specifier   de-DE Culture                 17:04:32
//  T Format Specifier   en-US Culture                5:04:32 PM
//  T Format Specifier   es-ES Culture                 17:04:32
//  T Format Specifier   fr-FR Culture                 17:04:32
//  
//  u Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   en-US Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  u Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-31 17:04:32Z
//  
//  U Format Specifier   de-DE Culture    Freitag, 31. Oktober 2008 09:04:32
//  U Format Specifier   en-US Culture   Friday, October 31, 2008 9:04:32 AM
//  U Format Specifier   es-ES Culture  viernes, 31 de octubre de 2008 9:04:32
//  U Format Specifier   fr-FR Culture    vendredi 31 octobre 2008 09:04:32
//  
//  Y Format Specifier   de-DE Culture               Oktober 2008
//  Y Format Specifier   en-US Culture               October 2008
//  Y Format Specifier   es-ES Culture             octubre de 2008
//  Y Format Specifier   fr-FR Culture               octobre 2008
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main4()
    ' Create an array of all supported standard date and time format specifiers.
    Dim formats() As String = {"d", "D", "f", "F", "g", "G", "m", "o", "r",
                 "s", "t", "T", "u", "U", "Y"}
    ' Create an array of four cultures.                 
    Dim cultures() As CultureInfo = {CultureInfo.GetCultureInfo("de-DE"),
                    CultureInfo.GetCultureInfo("en-US"),
                    CultureInfo.GetCultureInfo("es-ES"),
                    CultureInfo.GetCultureInfo("fr-FR")}
    ' Define date to be displayed.
    Dim dateToDisplay As Date = #10/1/2008 17:04:32#

    ' Iterate each standard format specifier.
    For Each formatSpecifier As String In formats
      For Each culture As CultureInfo In cultures
        Console.WriteLine("{0} Format Specifier {1, 10} Culture {2, 40}",
               formatSpecifier, culture.Name,
               dateToDisplay.ToString(formatSpecifier, culture))
      Next
      Console.WriteLine()
    Next
  End Sub
End Module

' The example displays the following output:
'  d Format Specifier   de-DE Culture                01.10.2008
'  d Format Specifier   en-US Culture                10/1/2008
'  d Format Specifier   es-ES Culture                01/10/2008
'  d Format Specifier   fr-FR Culture                01/10/2008
'  
'  D Format Specifier   de-DE Culture        Mittwoch, 1. Oktober 2008
'  D Format Specifier   en-US Culture       Wednesday, October 01, 2008
'  D Format Specifier   es-ES Culture     miércoles, 01 de octubre de 2008
'  D Format Specifier   fr-FR Culture         mercredi 1 octobre 2008
'  
'  f Format Specifier   de-DE Culture     Mittwoch, 1. Oktober 2008 17:04
'  f Format Specifier   en-US Culture   Wednesday, October 01, 2008 5:04 PM
'  f Format Specifier   es-ES Culture  miércoles, 01 de octubre de 2008 17:04
'  f Format Specifier   fr-FR Culture      mercredi 1 octobre 2008 17:04
'  
'  F Format Specifier   de-DE Culture    Mittwoch, 1. Oktober 2008 17:04:32
'  F Format Specifier   en-US Culture  Wednesday, October 01, 2008 5:04:32 PM
'  F Format Specifier   es-ES Culture miércoles, 01 de octubre de 2008 17:04:3
'  F Format Specifier   fr-FR Culture     mercredi 1 octobre 2008 17:04:32
'  
'  g Format Specifier   de-DE Culture             01.10.2008 17:04
'  g Format Specifier   en-US Culture            10/1/2008 5:04 PM
'  g Format Specifier   es-ES Culture             01/10/2008 17:04
'  g Format Specifier   fr-FR Culture             01/10/2008 17:04
'  
'  G Format Specifier   de-DE Culture           01.10.2008 17:04:32
'  G Format Specifier   en-US Culture           10/1/2008 5:04:32 PM
'  G Format Specifier   es-ES Culture           01/10/2008 17:04:32
'  G Format Specifier   fr-FR Culture           01/10/2008 17:04:32
'  
'  m Format Specifier   de-DE Culture                01 Oktober
'  m Format Specifier   en-US Culture                October 01
'  m Format Specifier   es-ES Culture                01 octubre
'  m Format Specifier   fr-FR Culture                1 octobre
'  
'  o Format Specifier   de-DE Culture       2008-10-01T17:04:32.0000000
'  o Format Specifier   en-US Culture       2008-10-01T17:04:32.0000000
'  o Format Specifier   es-ES Culture       2008-10-01T17:04:32.0000000
'  o Format Specifier   fr-FR Culture       2008-10-01T17:04:32.0000000
'  
'  r Format Specifier   de-DE Culture      Wed, 01 Oct 2008 17:04:32 GMT
'  r Format Specifier   en-US Culture      Wed, 01 Oct 2008 17:04:32 GMT
'  r Format Specifier   es-ES Culture      Wed, 01 Oct 2008 17:04:32 GMT
'  r Format Specifier   fr-FR Culture      Wed, 01 Oct 2008 17:04:32 GMT
'  
'  s Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-01T17:04:32
'  s Format Specifier   en-US Culture           2008-10-01T17:04:32
'  s Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-01T17:04:32
'  s Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-01T17:04:32
'  
'  t Format Specifier   de-DE Culture                  17:04
'  t Format Specifier   en-US Culture                 5:04 PM
'  t Format Specifier   es-ES Culture                  17:04
'  t Format Specifier   fr-FR Culture                  17:04
'  
'  T Format Specifier   de-DE Culture                 17:04:32
'  T Format Specifier   en-US Culture                5:04:32 PM
'  T Format Specifier   es-ES Culture                 17:04:32
'  T Format Specifier   fr-FR Culture                 17:04:32
'  
'  u Format Specifier   de-DE Culture           2008-10-01 17:04:32Z
'  u Format Specifier   en-US Culture           2008-10-01 17:04:32Z
'  u Format Specifier   es-ES Culture           2008-10-01 17:04:32Z
'  u Format Specifier   fr-FR Culture           2008-10-01 17:04:32Z
'  
'  U Format Specifier   de-DE Culture   Donnerstag, 2. Oktober 2008 00:04:32
'  U Format Specifier   en-US Culture  Thursday, October 02, 2008 12:04:32 AM
'  U Format Specifier   es-ES Culture  jueves, 02 de octubre de 2008 0:04:32
'  U Format Specifier   fr-FR Culture      jeudi 2 octobre 2008 00:04:32
'  
'  Y Format Specifier   de-DE Culture               Oktober 2008
'  Y Format Specifier   en-US Culture              October, 2008
'  Y Format Specifier   es-ES Culture             octubre de 2008
'  Y Format Specifier   fr-FR Culture               octobre 2008

Následující příklad ukazuje různé způsoby formátování DateTime hodnoty pomocí invariantu DateTimeFormatInfo.

using namespace System;
using namespace System::Globalization;
void main()
{
  DateTime dt = DateTime::Now;
  array<String^>^format = {L"d",L"D",L"f",L"F",L"g",L"G",L"m",L"r",L"s",L"t",L"T",L"u",L"U",L"y",L"dddd, MMMM dd yyyy",L"ddd, MMM d \"'\"yy",L"dddd, MMMM dd",L"M/yy",L"dd-MM-yy"};
  String^ date;
  for ( int i = 0; i < format->Length; i++ )
  {
   date = dt.ToString( format[ i ], DateTimeFormatInfo::InvariantInfo );
   Console::WriteLine( String::Concat( format[ i ], L" :", date ) );

  }
  
  /** Output.
    *
    * d :08/17/2000
    * D :Thursday, August 17, 2000
    * f :Thursday, August 17, 2000 16:32
    * F :Thursday, August 17, 2000 16:32:32
    * g :08/17/2000 16:32
    * G :08/17/2000 16:32:32
    * m :August 17
    * r :Thu, 17 Aug 2000 23:32:32 GMT
    * s :2000-08-17T16:32:32
    * t :16:32
    * T :16:32:32
    * u :2000-08-17 23:32:32Z
    * U :Thursday, August 17, 2000 23:32:32
    * y :August, 2000
    * dddd, MMMM dd yyyy :Thursday, August 17 2000
    * ddd, MMM d "'"yy :Thu, Aug 17 '00
    * dddd, MMMM dd :Thursday, August 17
    * M/yy :8/00
    * dd-MM-yy :17-08-00
    */
}
open System
open System.Globalization

let dt = DateTime.Now
let formats =
  [ "d"; "D"
   "f"; "F"
   "g"; "G"
   "m"
   "r"
   "s"
   "t"; "T"
   "u"; "U"
   "y"
   "dddd, MMMM dd yyyy"
   "ddd, MMM d \"'\"yy"
   "dddd, MMMM dd"
   "M/yy"
   "dd-MM-yy" ]

for format in formats do
  let date = dt.ToString(format, DateTimeFormatInfo.InvariantInfo)
  printfn $"{format}: {date}"

// Output.
//  d: 08/17/2000
//  D: Thursday, August 17, 2000
//  f: Thursday, August 17, 2000 16:32
//  F: Thursday, August 17, 2000 16:32:32
//  g: 08/17/2000 16:32
//  G: 08/17/2000 16:32:32
//  m: August 17
//  r: Thu, 17 Aug 2000 23:32:32 GMT
//  s: 2000-08-17T16:32:32
//  t: 16:32
//  T: 16:32:32
//  u: 2000-08-17 23:32:32Z
//  U: Thursday, August 17, 2000 23:32:32
//  y: August, 2000
//  dddd, MMMM dd yyyy: Thursday, August 17 2000
//  ddd, MMM d "'"yy: Thu, Aug 17 '00
//  dddd, MMMM dd: Thursday, August 17
//  M/yy: 8/00
//  dd-MM-yy: 17-08-00
using System;
using System.Globalization;

public class MainClass
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    DateTime dt = DateTime.Now;
    String[] format = {
      "d", "D",
      "f", "F",
      "g", "G",
      "m",
      "r",
      "s",
      "t", "T",
      "u", "U",
      "y",
      "dddd, MMMM dd yyyy",
      "ddd, MMM d \"'\"yy",
      "dddd, MMMM dd",
      "M/yy",
      "dd-MM-yy",
    };
    string date;
    for (int i = 0; i < format.Length; i++)
    {
      date = dt.ToString(format[i], DateTimeFormatInfo.InvariantInfo);
      Console.WriteLine(string.Concat(format[i], " :", date));
    }

    /** Output.
     *
     * d :08/17/2000
     * D :Thursday, August 17, 2000
     * f :Thursday, August 17, 2000 16:32
     * F :Thursday, August 17, 2000 16:32:32
     * g :08/17/2000 16:32
     * G :08/17/2000 16:32:32
     * m :August 17
     * r :Thu, 17 Aug 2000 23:32:32 GMT
     * s :2000-08-17T16:32:32
     * t :16:32
     * T :16:32:32
     * u :2000-08-17 23:32:32Z
     * U :Thursday, August 17, 2000 23:32:32
     * y :August, 2000
     * dddd, MMMM dd yyyy :Thursday, August 17 2000
     * ddd, MMM d "'"yy :Thu, Aug 17 '00
     * dddd, MMMM dd :Thursday, August 17
     * M/yy :8/00
     * dd-MM-yy :17-08-00
     */
  }
}
Option Explicit
Option Strict

Imports System.Globalization

Public Class MainClass
  
  Public Shared Sub Main()
    Dim dt As DateTime = DateTime.Now
    Dim myformat() As String = {"d", "D", _
                  "f", "F", _
                  "g", "G", _
                  "m", _
                  "r", _
                  "s", _
                  "t", "T", _
                  "u", "U", _
                  "y", _
                  "dddd, MMMM dd yyyy", _
                  "ddd, MMM d ""'""yy", _
                  "dddd, MMMM dd", _
                  "M/yy", _
                  "dd-MM-yy"}
    Dim mydate As String
    Dim i As Integer
    For i = 0 To myformat.Length - 1
      mydate = dt.ToString(myformat(i), DateTimeFormatInfo.InvariantInfo)
      Console.WriteLine(String.Concat(myformat(i), " :", mydate))
    Next i

  ' Output.
  '
  ' d :08/17/2000
  ' D :Thursday, August 17, 2000
  ' f :Thursday, August 17, 2000 16:32
  ' F :Thursday, August 17, 2000 16:32:32
  ' g :08/17/2000 16:32
  ' G :08/17/2000 16:32:32
  ' m :August 17
  ' r :Thu, 17 Aug 2000 23:32:32 GMT
  ' s :2000-08-17T16:32:32
  ' t :16:32
  ' T :16:32:32
  ' u :2000-08-17 23:32:32Z
  ' U :Thursday, August 17, 2000 23:32:32
  ' y :August, 2000
  ' dddd, MMMM dd yyyy :Thursday, August 17 2000
  ' ddd, MMM d "'"yy :Thu, Aug 17 '00
  ' dddd, MMMM dd :Thursday, August 17
  ' M/yy :8/00
  ' dd-MM-yy :17-08-00
  End Sub
End Class

Poznámky

Parametr format může obsahovat buď jeden znak specifikátoru formátu (viz Standardní řetězce formátu data a času) nebo vlastní formátový vzor (viz Vlastní řetězce formátu data a času). Pokud format je null nebo prázdný řetězec (""), použije se specifikátor standardního formátu "G".

Parametr provider definuje vzor, který odpovídá specifikátorům standardního formátu, a také symbolům a názvům komponent data a času. Parametr provider může být některý z následujících parametrů:

Pokud provider je null, použije se DateTimeFormatInfo přidružený k aktuální jazykové verzi. Další informace naleznete v tématu CultureInfo.CurrentCulture.

Poznámky pro volající

Metoda ToString(String, IFormatProvider) vrátí řetězcovou reprezentaci data a času v kalendáři používaném parametrem provider . Jeho kalendář je definován vlastností Calendar . Pokud je hodnota aktuální DateTime instance starší nebo novější než MinSupportedDateTimeMaxSupportedDateTime, metoda vyvolá ArgumentOutOfRangeException. V následujícím příkladu je uvedena ukázka. Pokusí se naformátovat datum, které je mimo rozsah UmAlQuraCalendar třídy.

using System;
using System.Globalization;

public class Example4
{
  public static void Main()
  {
    CultureInfo arSA = new CultureInfo("ar-SA");
    arSA.DateTimeFormat.Calendar = new UmAlQuraCalendar();
    DateTime date1 = new DateTime(1890, 9, 10);

    try
    {
      Console.WriteLine(date1.ToString("d", arSA));
    }
    catch (ArgumentOutOfRangeException)
    {
      Console.WriteLine("{0:d} is earlier than {1:d} or later than {2:d}",
               date1,
               arSA.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime,
               arSA.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime);
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//  9/10/1890 is earlier than 4/30/1900 or later than 5/13/2029
open System
open System.Globalization

let arSA = CultureInfo "ar-SA"
arSA.DateTimeFormat.Calendar <- UmAlQuraCalendar()
let date1 = DateTime(1890, 9, 10)

try
  date1.ToString("d", arSA)
  |> printfn "%s"
with :? ArgumentOutOfRangeException ->
  printfn $"{date1:d} is earlier than {arSA.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime:d} or later than {arSA.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime:d}"
           
// The example displays the following output:
//  9/10/1890 is earlier than 4/30/1900 or later than 5/13/2029
Imports System.Globalization

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim arSA As New CultureInfo("ar-SA")
   arSA.DateTimeFormat.Calendar = New UmAlQuraCalendar() 
   Dim date1 As Date = #09/10/1890#

   Try
     Console.WriteLine(date1.ToString("d", arSA))
   Catch e As ArgumentOutOfRangeException
     Console.WriteLine("{0:d} is earlier than {1:d} or later than {2:d}", _
              date1, _
              arSA.DateTimeFormat.Calendar.MinSupportedDateTime, _ 
              arSA.DateTimeFormat.Calendar.MaxSupportedDateTime) 
   End Try
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'  9/10/1890 is earlier than 4/30/1900 or later than 5/13/2029

Viz také

Platí pro