Sdílet prostřednictvím


Enum Třída

Definice

Poskytuje základní třídu pro výčty.

public ref class Enum abstract : ValueType, IComparable, IConvertible, IFormattable
public ref class Enum abstract : ValueType, IComparable, IConvertible, ISpanFormattable
public ref class Enum abstract : ValueType, IComparable, IFormattable
public abstract class Enum : ValueType, IComparable, IConvertible, IFormattable
public abstract class Enum : ValueType, IComparable, IConvertible, ISpanFormattable
[System.Serializable]
public abstract class Enum : ValueType, IComparable, IConvertible, IFormattable
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class Enum : ValueType, IComparable, IConvertible, IFormattable
public abstract class Enum : ValueType, IComparable, IFormattable
type Enum = class
  inherit ValueType
  interface IComparable
  interface IConvertible
  interface IFormattable
type Enum = class
  inherit ValueType
  interface IComparable
  interface IConvertible
  interface ISpanFormattable
  interface IFormattable
type Enum = class
  inherit ValueType
  interface IComparable
  interface IConvertible
  interface IFormattable
  interface ISpanFormattable
[<System.Serializable>]
type Enum = class
  inherit ValueType
  interface IComparable
  interface IFormattable
  interface IConvertible
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Enum = class
  inherit ValueType
  interface IComparable
  interface IFormattable
  interface IConvertible
type Enum = class
  inherit ValueType
  interface IComparable
  interface IFormattable
Public MustInherit Class Enum
Inherits ValueType
Implements IComparable, IConvertible, IFormattable
Public MustInherit Class Enum
Inherits ValueType
Implements IComparable, IConvertible, ISpanFormattable
Public MustInherit Class Enum
Inherits ValueType
Implements IComparable, IFormattable
Dědičnost
Odvozené
Atributy
Implementuje

Poznámky

Další informace o tomto rozhraní API najdete v tématu Doplňkové poznámky k rozhraní API pro výčet.

Konstruktory

Enum()

Inicializuje novou instanci Enum třídy.

Metody

CompareTo(Object)

Porovná tuto instanci se zadaným objektem a vrací údaj o jejich relativních hodnotách.

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

Format(Type, Object, String)

Převede zadanou hodnotu zadaného výčtového typu na odpovídající řetězcovou reprezentaci podle zadaného formátu.

GetHashCode()

Vrátí kód hash pro hodnotu této instance.

GetName(Type, Object)

Načte název konstanty v zadaném výčtu, který má zadanou hodnotu.

GetName<TEnum>(TEnum)

Načte název konstanty v zadaném typu výčtu, který má zadanou hodnotu.

GetNames(Type)

Načte pole názvů konstant v zadaném výčtu.

GetNames<TEnum>()

Načte pole názvů konstant v zadaném typu výčtu.

GetType()

Získá aktuální Type instanci.

(Zděděno od Object)
GetTypeCode()

Vrátí kód typu základního typu tohoto člena výčtu.

GetUnderlyingType(Type)

Vrátí základní typ zadaného výčtu.

GetValues(Type)

Načte pole hodnot konstant v zadaném výčtu.

GetValues<TEnum>()

Načte pole hodnot konstant v zadaném typu výčtu.

GetValuesAsUnderlyingType(Type)

Načte pole hodnot základních konstant typu v zadaném výčtu.

GetValuesAsUnderlyingType<TEnum>()

Načte pole hodnot základních konstant typu v zadaném typu výčtu.

HasFlag(Enum)

Určuje, zda je v aktuální instanci nastaveno jedno nebo více bitových polí.

IsDefined(Type, Object)

Vrátí logickou hodnotu určující, zda daná integrální hodnota nebo její název jako řetězec existuje v zadaném výčtu.

IsDefined<TEnum>(TEnum)

Vrátí logickou hodnotu určující, zda daná integrální hodnota nebo její název jako řetězec existuje v zadaném výčtu.

MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
Parse(Type, ReadOnlySpan<Char>)

Převede rozsah znaků reprezentace názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo více výčtových konstant na ekvivalentní objekt výčtu.

Parse(Type, ReadOnlySpan<Char>, Boolean)

Převede rozsah znaků reprezentace názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo více výčtových konstant na ekvivalentní objekt výčtu. Parametr určuje, zda operace nerozlišuje malá a velká písmena.

Parse(Type, String)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo několika konstant výčtu na ekvivalentní objekt výčtu.

Parse(Type, String, Boolean)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo několika konstant výčtu na ekvivalentní objekt výčtu. Parametr určuje, zda operace nerozlišuje malá a velká písmena.

Parse<TEnum>(ReadOnlySpan<Char>)

Převede rozsah znaků reprezentace názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo více výčtových konstant určených objektem TEnum .

Parse<TEnum>(ReadOnlySpan<Char>, Boolean)

Převede rozsah znaků reprezentace názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo více výčtových konstant určených objektem TEnum . Parametr určuje, zda operace nerozlišuje malá a velká písmena.

Parse<TEnum>(String)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo více výčtových konstant zadaných pomocí TEnum na ekvivalentní objekt výčtu.

Parse<TEnum>(String, Boolean)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo více výčtových konstant zadaných pomocí TEnum na ekvivalentní objekt výčtu. Parametr určuje, zda operace nerozlišuje malá a velká písmena.

ToObject(Type, Byte)

Převede zadané 8bitové celé číslo bez znaménka na člen výčtu.

ToObject(Type, Int16)

Převede zadané 16bitové celé číslo se signoum sadou na člen výčtu.

ToObject(Type, Int32)

Převede zadané 32bitové celé číslo se signoum sadou na člen výčtu.

ToObject(Type, Int64)

Převede zadané 64bitové celé číslo se signoum sadou na člen výčtu.

ToObject(Type, Object)

Převede zadaný objekt s celočíselnou hodnotou na člen výčtu.

ToObject(Type, SByte)

Převede zadanou 8bitovou celočíselnou hodnotu se signoumi hodnotou na člen výčtu.

ToObject(Type, UInt16)

Převede zadanou 16bitovou celočíselnou hodnotu bez znaménka na člena výčtu.

ToObject(Type, UInt32)

Převede zadanou 32bitovou celočíselnou hodnotu bez znaménka na člen výčtu.

ToObject(Type, UInt64)

Převede zadanou 64bitovou celočíselnou hodnotu bez znaménka na člena výčtu.

ToString()

Převede hodnotu této instance na její odpovídající řetězcovou reprezentaci.

ToString(IFormatProvider)
Zastaralé.
Zastaralé.

Tato metoda přetížení je zastaralá; použijte ToString().

ToString(String)

Převede hodnotu této instance na ekvivalentní řetězcovou reprezentaci pomocí zadaného formátu.

ToString(String, IFormatProvider)
Zastaralé.
Zastaralé.

Tato metoda přetížení je zastaralá; použijte ToString(String).

TryFormat<TEnum>(TEnum, Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>)

Pokusí se formátovat hodnotu instance výčtu typu do zadaného rozsahu znaků.

TryParse(Type, ReadOnlySpan<Char>, Boolean, Object)

Převede rozsah znaků reprezentace názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo více výčtových konstant na ekvivalentní objekt výčtu. Parametr určuje, zda operace nerozlišuje malá a velká písmena.

TryParse(Type, ReadOnlySpan<Char>, Object)

Převede rozsah znaků reprezentace názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo více výčtových konstant na ekvivalentní objekt výčtu.

TryParse(Type, String, Boolean, Object)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo několika konstant výčtu na ekvivalentní objekt výčtu.

TryParse(Type, String, Object)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo několika konstant výčtu na ekvivalentní objekt výčtu.

TryParse<TEnum>(ReadOnlySpan<Char>, Boolean, TEnum)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo několika konstant výčtu na ekvivalentní objekt výčtu. Parametr určuje, jestli operace rozlišuje malá a malá písmena. Vrácená hodnota označuje, zda převod proběhl úspěšně.

TryParse<TEnum>(ReadOnlySpan<Char>, TEnum)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo několika konstant výčtu na ekvivalentní objekt výčtu.

TryParse<TEnum>(String, Boolean, TEnum)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo několika konstant výčtu na ekvivalentní objekt výčtu. Parametr určuje, jestli operace rozlišuje malá a malá písmena. Vrácená hodnota označuje, zda převod proběhl úspěšně.

TryParse<TEnum>(String, TEnum)

Převede řetězcovou reprezentaci názvu nebo číselné hodnoty jedné nebo několika konstant výčtu na ekvivalentní objekt výčtu. Vrácená hodnota označuje, zda převod proběhl úspěšně.

Explicitní implementace rozhraní

IConvertible.GetTypeCode()

Vrátí kód typu této Enum instance.

IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na logickou hodnotu na základě základního typu.

IConvertible.ToByte(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na 8bitové celé číslo bez znaménka na základě základního typu.

IConvertible.ToChar(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na znak Unicode na základě základního typu.

IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na DateTime hodnotu na základě základního typu.

IConvertible.ToDecimal(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na Decimal hodnotu na základě základního typu.

IConvertible.ToDouble(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností na základě základního typu.

IConvertible.ToInt16(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na 16bitové celé číslo se signoum sadou na základě základního typu.

IConvertible.ToInt32(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na 32bitové celé číslo se signoum sadou na základě základního typu.

IConvertible.ToInt64(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na 64bitové celé číslo se signoum sadou na základě základního typu.

IConvertible.ToSByte(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na 8bitové celé číslo se signoum sadou na základě základního typu.

IConvertible.ToSingle(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na číslo s plovoucí desetinou čárkou s jednou přesností na základě základního typu.

IConvertible.ToString(IFormatProvider)
Zastaralé.

Tato metoda přetížení je zastaralá; místo toho použít ToString() .

IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na zadaný typ na základě podkladového typu.

IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na 16bitové celé číslo bez znaménka na základě základního typu.

IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na 32bitové celé číslo bez znaménka na základě základního typu.

IConvertible.ToUInt64(IFormatProvider)

Převede aktuální hodnotu na 64bitové celé číslo bez znaménka na základě základního typu.

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)
Zastaralé.

Tato metoda přetížení je zastaralá; použijte ToString(String).

ISpanFormattable.TryFormat(Span<Char>, Int32, ReadOnlySpan<Char>, IFormatProvider)

Pokusí se naformátovat hodnotu výčtu do zadaného rozsahu znaků.

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro přístup z více vláken.

Viz také