Type.IsGenericType Vlastnost

Definice

Získá hodnotu označující, zda aktuální typ je obecný typ.

public:
 virtual property bool IsGenericType { bool get(); };
public virtual bool IsGenericType { get; }
member this.IsGenericType : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsGenericType As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

trueje-li aktuální typ obecným typem; v opačném případě . false

Příklady

Následující příklad kódu zobrazí hodnotu IsGenericTypevlastností , IsGenericTypeDefinition, IsGenericParametera ContainsGenericParameters pro typy popsané v části Poznámky. Vysvětlení hodnot vlastností najdete v doprovodné tabulce v tématu Poznámky.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;

generic<typename T, typename U> public ref class Base {};

generic<typename T> public ref class G {};

generic<typename V> public ref class Derived : Base<String^, V>
{
public: 
  G<Derived<V>^>^ F;

  ref class Nested {};
};

void DisplayGenericType(Type^ t, String^ caption)
{
  Console::WriteLine("\n{0}", caption);
  Console::WriteLine("  Type: {0}", t);

  Console::WriteLine("\t      IsGenericType: {0}", 
    t->IsGenericType);
  Console::WriteLine("\t IsGenericTypeDefinition: {0}", 
    t->IsGenericTypeDefinition);
  Console::WriteLine("\tContainsGenericParameters: {0}", 
    t->ContainsGenericParameters);
  Console::WriteLine("\t    IsGenericParameter: {0}", 
    t->IsGenericParameter);
}

void main()
{
  // Get the generic type definition for Derived, and the base
  // type for Derived.
  //
  Type^ tDerived = Derived::typeid;
  Type^ tDerivedBase = tDerived->BaseType;

  // Declare an array of Derived<int>, and get its type.
  //
  array<Derived<int>^>^ d = gcnew array<Derived<int>^>(0);
  Type^ tDerivedArray = d->GetType();

  // Get a generic type parameter, the type of a field, and a
  // type that is nested in Derived. Notice that in order to
  // get the nested type it is necessary to either (1) specify
  // the generic type definition Derived::typeid, as shown here,
  // or (2) specify a type parameter for Derived.
  //
  Type^ tT = Base::typeid->GetGenericArguments()[0];
  Type^ tF = tDerived->GetField("F")->FieldType;
  Type^ tNested = Derived::Nested::typeid;

  DisplayGenericType(tDerived, "generic<V> Derived");
  DisplayGenericType(tDerivedBase, "Base type of generic<V> Derived");
  DisplayGenericType(tDerivedArray, "Array of Derived<int>");
  DisplayGenericType(tT, "Type parameter T from generic<T> Base");
  DisplayGenericType(tF, "Field type, G<Derived<V>^>^");
  DisplayGenericType(tNested, "Nested type in generic<V> Derived");
}

/* This code example produces the following output:

generic<V> Derived
  Type: Derived`1[V]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: True
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False

Base type of generic<V> Derived
  Type: Base`2[System.String,V]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False

Array of Derived<int>
  Type: Derived`1[System.Int32][]
          IsGenericType: False
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: False
        IsGenericParameter: False

Type parameter T from generic<T> Base
  Type: T
          IsGenericType: False
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: True

Field type, G<Derived<V>^>^
  Type: G`1[Derived`1[V]]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False

Nested type in generic<V> Derived
  Type: Derived`1+Nested[V]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: True
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False
 */
using System;
using System.Reflection;

public class Base<T, U> {}

public class Derived<V> : Base<string, V>
{
  public G<Derived <V>> F;

  public class Nested {}
}

public class G<T> {}

class Example
{
  public static void Main()
  {
    // Get the generic type definition for Derived, and the base
    // type for Derived.
    //
    Type tDerived = typeof(Derived<>);
    Type tDerivedBase = tDerived.BaseType;

    // Declare an array of Derived<int>, and get its type.
    //
    Derived<int>[] d = new Derived<int>[0];
    Type tDerivedArray = d.GetType();

    // Get a generic type parameter, the type of a field, and a
    // type that is nested in Derived. Notice that in order to
    // get the nested type it is necessary to either (1) specify
    // the generic type definition Derived<>, as shown here,
    // or (2) specify a type parameter for Derived.
    //
    Type tT = typeof(Base<,>).GetGenericArguments()[0];
    Type tF = tDerived.GetField("F").FieldType;
    Type tNested = typeof(Derived<>.Nested);

    DisplayGenericType(tDerived, "Derived<V>");
    DisplayGenericType(tDerivedBase, "Base type of Derived<V>");
    DisplayGenericType(tDerivedArray, "Array of Derived<int>");
    DisplayGenericType(tT, "Type parameter T from Base<T>");
    DisplayGenericType(tF, "Field type, G<Derived<V>>");
    DisplayGenericType(tNested, "Nested type in Derived<V>");
  }

  public static void DisplayGenericType(Type t, string caption)
  {
    Console.WriteLine("\n{0}", caption);
    Console.WriteLine("  Type: {0}", t);

    Console.WriteLine("\t      IsGenericType: {0}", 
      t.IsGenericType);
    Console.WriteLine("\t IsGenericTypeDefinition: {0}", 
      t.IsGenericTypeDefinition);
    Console.WriteLine("\tContainsGenericParameters: {0}", 
      t.ContainsGenericParameters);
    Console.WriteLine("\t    IsGenericParameter: {0}", 
      t.IsGenericParameter);
  }
}

/* This code example produces the following output:

Derived<V>
  Type: Derived`1[V]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: True
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False

Base type of Derived<V>
  Type: Base`2[System.String,V]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False

Array of Derived<int>
  Type: Derived`1[System.Int32][]
          IsGenericType: False
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: False
        IsGenericParameter: False

Type parameter T from Base<T>
  Type: T
          IsGenericType: False
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: True

Field type, G<Derived<V>>
  Type: G`1[Derived`1[V]]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False

Nested type in Derived<V>
  Type: Derived`1+Nested[V]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: True
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False
 */
open System

type Base<'T, 'U>() = class end

type G<'T>() = class end

type Derived<'V>() =
  inherit Base<string, 'V>()
  
  [<DefaultValue>]
  val mutable public F : G<Derived<'V>>

let displayGenericType (t: Type) caption =
  printfn $"\n{caption}"
  printfn $"  Type: {t}"

  printfn $"\t      IsGenericType: {t.IsGenericType}" 
  printfn $"\t IsGenericTypeDefinition: {t.IsGenericTypeDefinition}" 
  printfn $"\tContainsGenericParameters: {t.ContainsGenericParameters}"
  printfn $"\t    IsGenericParameter: {t.IsGenericParameter}"

// Get the generic type definition for Derived, and the base
// type for Derived.
let tDerived = typeof<Derived<_>>.GetGenericTypeDefinition()
let tDerivedBase = tDerived.BaseType

// Declare an array of Derived<int>, and get its type.
let d = Array.zeroCreate<Derived<int>> 0
let tDerivedArray = d.GetType()

// Get a generic type parameter, the type of a field, and a
// type that is nested in Derived. Notice that in order to
// get the nested type it is necessary to either (1) specify
// the generic type definition Derived<>, as shown here,
// or (2) specify a type parameter for Derived.
let tT = typeof<Base<_,_>>.GetGenericTypeDefinition().GetGenericArguments()[0]
let tF = tDerived.GetField("F").FieldType

displayGenericType tDerived "Derived<V>"
displayGenericType tDerivedBase "Base type of Derived<V>"
displayGenericType tDerivedArray "Array of Derived<int>"
displayGenericType tT "Type parameter T from Base<T>"
displayGenericType tF "Field type, G<Derived<V>>"

(* This code example produces the following output:

Derived<V>
  Type: Derived`1[V]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: True
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False

Base type of Derived<V>
  Type: Base`2[System.String,V]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False

Array of Derived<int>
  Type: Derived`1[System.Int32][]
          IsGenericType: False
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: False
        IsGenericParameter: False

Type parameter T from Base<T>
  Type: T
          IsGenericType: False
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: True

Field type, G<Derived<V>>
  Type: G`1[Derived`1[V]]
          IsGenericType: True
     IsGenericTypeDefinition: False
    ContainsGenericParameters: True
        IsGenericParameter: False
 *)
Imports System.Reflection

' 
Public Class Base(Of T, U)
End Class

Public Class Derived(Of V) 
  Inherits Base(Of String, V)

  Public F As G(Of Derived(Of V))

  Public Class Nested
  End Class
End Class

Public Class G(Of T)
End Class 

Module Example

  Sub Main

    ' Get the generic type definition for Derived, and the base
    ' type for Derived.
    '
    Dim tDerived As Type = GetType(Derived(Of ))
    Dim tDerivedBase As Type = tDerived.BaseType

    ' Declare an array of Derived(Of Integer), and get its type.
    '
    Dim d(0) As Derived(Of Integer)
    Dim tDerivedArray As Type = d.GetType()

    ' Get a generic type parameter, the type of a field, and a
    ' type that is nested in Derived. Notice that in order to
    ' get the nested type it is necessary to either (1) specify
    ' the generic type definition Derived(Of ), as shown here,
    ' or (2) specify a type parameter for Derived.
    '
    Dim tT As Type = GetType(Base(Of ,)).GetGenericArguments()(0)
    Dim tF As Type = tDerived.GetField("F").FieldType
    Dim tNested As Type = GetType(Derived(Of ).Nested)

    DisplayGenericType(tDerived, "Derived(Of V)")
    DisplayGenericType(tDerivedBase, "Base type of Derived(Of V)")
    DisplayGenericType(tDerivedArray, "Array of Derived(Of Integer)")
    DisplayGenericType(tT, "Type parameter T from Base(Of T)")
    DisplayGenericType(tF, "Field type, G(Of Derived(Of V))")
    DisplayGenericType(tNested, "Nested type in Derived(Of V)")

  End Sub

  Sub DisplayGenericType(ByVal t As Type, ByVal caption As String)

    Console.WriteLine(vbLf & caption)
    Console.WriteLine("  Type: {0}", t)

    Console.WriteLine(vbTab & "      IsGenericType: {0}", _
      t.IsGenericType)
    Console.WriteLine(vbTab & " IsGenericTypeDefinition: {0}", _
      t.IsGenericTypeDefinition)
    Console.WriteLine(vbTab & "ContainsGenericParameters: {0}", _
      t.ContainsGenericParameters)
    Console.WriteLine(vbTab & "    IsGenericParameter: {0}", _
      t.IsGenericParameter)

  End Sub

End Module

' This code example produces the following output:
'
'Derived(Of V)
'  Type: Derived`1[V]
'          IsGenericType: True
'     IsGenericTypeDefinition: True
'    ContainsGenericParameters: True
'        IsGenericParameter: False
'
'Base type of Derived(Of V)
'  Type: Base`2[System.String,V]
'          IsGenericType: True
'     IsGenericTypeDefinition: False
'    ContainsGenericParameters: True
'        IsGenericParameter: False
'
'Array of Derived(Of Integer)
'  Type: Derived`1[System.Int32][]
'          IsGenericType: False
'     IsGenericTypeDefinition: False
'    ContainsGenericParameters: False
'        IsGenericParameter: False
'
'Type parameter T from Base(Of T)
'  Type: T
'          IsGenericType: False
'     IsGenericTypeDefinition: False
'    ContainsGenericParameters: True
'        IsGenericParameter: True
'
'Field type, G(Of Derived(Of V))
'  Type: G`1[Derived`1[V]]
'          IsGenericType: True
'     IsGenericTypeDefinition: False
'    ContainsGenericParameters: True
'        IsGenericParameter: False
'
'Nested type in Derived(Of V)
'  Type: Derived`1+Nested[V]
'          IsGenericType: True
'     IsGenericTypeDefinition: True
'    ContainsGenericParameters: True
'        IsGenericParameter: False

Poznámky

IsGenericType Pomocí vlastnosti určete, zda Type objekt představuje obecný typ. ContainsGenericParameters Pomocí vlastnosti určete, zda Type objekt představuje otevřený vytvořený typ nebo uzavřený konstruovaný typ.

Poznámka

Vlastnost IsGenericType vrátí false , pokud okamžitý typ není obecný. Například pole, jehož prvky jsou typu A<int> (A(Of Integer) v jazyce Visual Basic), není sama o sobě obecným typem.

Následující tabulka shrnuje invariantní podmínky pro běžné termíny používané v obecné reflexi.

Pojem Invariantní
definice obecného typu Vlastnost IsGenericTypeDefinition je true.

Definuje obecný typ. Vytvořený typ je vytvořen voláním MakeGenericType metody u objektu Type , který představuje definici obecného typu a určení pole argumentů typu.

MakeGenericType lze volat pouze u obecných definic typů.

Jakákoli definice obecného typu je obecný typ ( IsGenericType vlastnost je true), ale hodnota naopak není pravdivá.
obecný typ Vlastnost IsGenericType je true.

Může to být definice obecného typu, otevřený vytvořený typ nebo uzavřený vytvořený typ.

Všimněte si, že typ pole, jehož typ elementu je obecný, není sám o sobě obecným typem. Totéž platí pro Type objekt představující ukazatel na obecný typ.
open constructed type Vlastnost ContainsGenericParameters je true.

Příklady jsou obecný typ, který má nepřiřazené parametry typu, typ, který je vnořený v definici obecného typu nebo v otevřeném vytvořeném typu, nebo obecný typ s argumentem typu, jehož ContainsGenericParameters vlastnost je true.

Není možné vytvořit instanci otevřeného vytvořeného typu.

Všimněte si, že ne všechny otevřené typy jsou obecné. Například pole, jehož typ prvku je definice obecného typu, není obecná a ukazatel na otevřený vytvořený typ není obecný.
uzavřený konstruovaný typ Vlastnost ContainsGenericParameters je false.

Při rekurzivním zkoumání nemá typ žádné nepřiřazené obecné parametry.
parametr obecného typu Vlastnost IsGenericParameter je true.

Vlastnost ContainsGenericParameters je true.

V definici obecného typu je zástupný symbol pro typ, který bude přiřazen později.
obecný argument typu Může to být libovolný typ, včetně obecného parametru typu.

Argumenty typu se zadávají jako pole Type objektů předaných MakeGenericType metodě při vytváření vytvořeného obecného typu. Pokud mají být vytvořeny instance výsledného typu, ContainsGenericParameters musí být false vlastnost pro všechny argumenty typu.

Následující příklad kódu a tabulka znázorňují některé z těchto termínů a invariantů. Třída Derived je obzvláště zajímavá, protože její základní typ je vytvořený typ, který má v seznamu argumentů typu kombinaci typů a parametrů typu.

generic<typename T, typename U> public ref class Base {};

generic<typename T> public ref class G {};

generic<typename V> public ref class Derived : Base<String^, V>
{
public:
  G<Derived<V>^>^ F;

  ref class Nested {};
};
public class Base<T, U> {}

public class Derived<V> : Base<string, V>
{
  public G<Derived <V>> F;

  public class Nested {}
}

public class G<T> {}
type Base<'T, 'U>() = class end

type G<'T>() = class end

type Derived<'V>() =
  inherit Base<string, 'V>()
  
  [<DefaultValue>]
  val mutable public F : G<Derived<'V>>
Public Class Base(Of T, U)
End Class

Public Class Derived(Of V)
  Inherits Base(Of String, V)

  Public F As G(Of Derived(Of V))

  Public Class Nested
  End Class
End Class

Public Class G(Of T)
End Class

Následující tabulka ukazuje příklady, které používají třídy , Deriveda Gstaví na těchto třídách Basea . Pokud je kód jazyka C++ a C# stejný, zobrazí se pouze jedna položka.

Příklad Invariants
Derived(Of V)

Derived<V>
Pro tento typ:

IsGenericType je true.

IsGenericTypeDefinition je true.

ContainsGenericParameters je true.
Base(Of String, V)

Base<String,V>

Base<String^,V>
Pro tento typ:

IsGenericType je true.

IsGenericTypeDefinition je false.

ContainsGenericParameters je true.
Dim d() As Derived(Of Integer)

Derived<int>[] d;

array<Derived<int>^>^ d;
Pro typ proměnné d:

IsGenericType je false to proto, že d je pole.

IsGenericTypeDefinition je false.

ContainsGenericParameters je false.
T, Ua V (všude, kde se objeví) IsGenericParameter je true.

IsGenericType Je false to proto, že neexistuje způsob, jak omezit parametr typu na obecné typy.

IsGenericTypeDefinition je false.

ContainsGenericParameters Je true to proto, že T, Ua V jsou samy o sobě parametry obecného typu. To neznamená nic o argumentech typu, které jsou jim přiřazeny později.
Typ pole F IsGenericType je true.

IsGenericTypeDefinition Je false to proto, že k parametru Gtypu byl přiřazen typ . Všimněte si, že se jedná o ekvivalent zavolání MakeGenericType metody.

ContainsGenericParameters Je true to proto, že typ pole F má argument typu, který je otevřeným vytvořeným typem. Vytvořený typ je otevřený, protože jeho argument typu (tj. Base) je definice obecného typu. To ilustruje rekurzivní povahu IsGenericType vlastnosti.
Vnořená třída Nested IsGenericType is true, i když Nested třída nemá žádné vlastní parametry obecného typu, protože je vnořená v obecném typu.

IsGenericTypeDefinition je true. To znamená, že můžete volat metodu MakeGenericType a zadat parametr typu ohraničujícího typu Derived.

ContainsGenericParameters Je true to proto, Derivedže ohraničující typ má obecné parametry typu. To ilustruje rekurzivní povahu ContainsGenericParameters vlastnosti.

Platí pro

Viz také