Type.IsGenericTypeDefinition Vlastnost

Definice

Získá hodnotu určující, zda aktuální představuje definici obecného typu, ze které lze vytvořit jiné Type obecné typy.

public:
 virtual property bool IsGenericTypeDefinition { bool get(); };
public virtual bool IsGenericTypeDefinition { get; }
member this.IsGenericTypeDefinition : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsGenericTypeDefinition As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud objekt Type představuje definici obecného typu, jinak false hodnota .

Příklady

Následující příklad zobrazí informace o typu, včetně toho, zda se jedná o definici obecného typu. Informace se zobrazují pro vytvořený typ, pro jeho definici obecného typu a pro běžný typ.

using namespace System;
using namespace System::Reflection;
using namespace System::Collections::Generic;

public ref class Test
{
private:
  static void DisplayGenericTypeInfo( Type^ t )
  {
   Console::WriteLine( L"\r\n{0}", t );
   Console::WriteLine( L"\tIs this a generic type definition? {0}",
     t->IsGenericTypeDefinition );
   Console::WriteLine( L"\tIs it a generic type? {0}",
     t->IsGenericType );
   
   if ( t->IsGenericType )
   {
     
     // If this is a generic type, display the type arguments.
     //
     array<Type^>^typeArguments = t->GetGenericArguments();
     Console::WriteLine( L"\tList type arguments ({0}):",
      typeArguments->Length );
     System::Collections::IEnumerator^ myEnum =
      typeArguments->GetEnumerator();
     while ( myEnum->MoveNext() )
     {
      Type^ tParam = safe_cast<Type^>(myEnum->Current);
      
      // If this is a type parameter, display its
      // position.
      //
      if ( tParam->IsGenericParameter )
      {
        Console::WriteLine(
         L"\t\t{0}\t(unassigned - parameter position {1})",
         tParam, tParam->GenericParameterPosition );
      }
      else
      {
        Console::WriteLine( L"\t\t{0}", tParam );
      }
     }
   }
  }


public:
  static void Main()
  {
   Console::Write( L"\r\n--- Display information about a " );
   Console::WriteLine( L"constructed type, its" );
   Console::WriteLine( L"  generic type definition, and an ordinary type." );
   
   // Create a Dictionary of Test objects, using strings for the
   // keys.
   Dictionary< String^,Test^ >^ d = gcnew Dictionary< String^,Test^ >;
   
   // Display information for the constructed type and its generic
   // type definition.
   DisplayGenericTypeInfo( d->GetType() );
   DisplayGenericTypeInfo( d->GetType()->GetGenericTypeDefinition() );
   
   // Display information for an ordinary type.
   DisplayGenericTypeInfo( String::typeid );
  }

};

int main()
{
  Test::Main();
}

/* This example produces the following output:

--- Display information about a constructed type, its
  generic type definition, and an ordinary type.

System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,Test]
    Is this a generic type definition? False
    Is it a generic type? True
    List type arguments (2):
        System.String
        Test

System.Collections.Generic.Dictionary[TKey,TValue]
    Is this a generic type definition? True
    Is it a generic type? True
    List type arguments (2):
        TKey  (unassigned - parameter position 0)
        TValue (unassigned - parameter position 1)

System.String
    Is this a generic type definition? False
    Is it a generic type? False
 */
using System;
using System.Reflection;
using System.Collections.Generic;

public class Test
{
  private static void DisplayGenericTypeInfo(Type t)
  {
    Console.WriteLine("\r\n{0}", t);

    Console.WriteLine("\tIs this a generic type definition? {0}", 
      t.IsGenericTypeDefinition);

    Console.WriteLine("\tIs it a generic type? {0}", 
      t.IsGenericType);

    if (t.IsGenericType)
    {
      // If this is a generic type, display the type arguments.
      //
      Type[] typeArguments = t.GetGenericArguments();

      Console.WriteLine("\tList type arguments ({0}):", 
        typeArguments.Length);

      foreach (Type tParam in typeArguments)
      {
        // If this is a type parameter, display its
        // position.
        //
        if (tParam.IsGenericParameter)
        {
          Console.WriteLine("\t\t{0}\t(unassigned - parameter position {1})",
            tParam,
            tParam.GenericParameterPosition);
        }
        else
        {
          Console.WriteLine("\t\t{0}", tParam);
        }
      }
    }
  }

  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine("\r\n--- Display information about a constructed type, its");
    Console.WriteLine("  generic type definition, and an ordinary type.");

    // Create a Dictionary of Test objects, using strings for the
    // keys.    
    Dictionary<string, Test> d = new Dictionary<string, Test>();

    // Display information for the constructed type and its generic
    // type definition.
    DisplayGenericTypeInfo(d.GetType());
    DisplayGenericTypeInfo(d.GetType().GetGenericTypeDefinition());

    // Display information for an ordinary type.
    DisplayGenericTypeInfo(typeof(string));
  }
}

/* This example produces the following output:

--- Display information about a constructed type, its
  generic type definition, and an ordinary type.

System.Collections.Generic.Dictionary[System.String,Test]
    Is this a generic type definition? False
    Is it a generic type? True
    List type arguments (2):
        System.String
        Test

System.Collections.Generic.Dictionary[TKey,TValue]
    Is this a generic type definition? True
    Is it a generic type? True
    List type arguments (2):
        TKey  (unassigned - parameter position 0)
        TValue (unassigned - parameter position 1)

System.String
    Is this a generic type definition? False
    Is it a generic type? False
 */
Imports System.Reflection
Imports System.Collections.Generic

Public Class Test
  Private Shared Sub DisplayGenericTypeInfo(ByVal t As Type) 
    Console.WriteLine(vbCrLf & t.ToString())
    
    Console.WriteLine(vbTab & "Is this a generic type definition? " _
      & t.IsGenericTypeDefinition)
    
    Console.WriteLine(vbTab & "Is it a generic type? " _
      & t.IsGenericType)
    
    If t.IsGenericType Then
      ' If this is a generic type, display the type arguments.
      '
      Dim typeArguments As Type() = t.GetGenericArguments()
      
      Console.WriteLine(vbTab & "List type arguments (" _
        & typeArguments.Length & "):")
      
      For Each tParam As Type In typeArguments
        ' If this is a type parameter, display its position.
        '
        If tParam.IsGenericParameter Then
          Console.WriteLine(vbTab & vbTab & tParam.ToString() _
            & vbTab & "(unassigned - parameter position " _
            & tParam.GenericParameterPosition & ")")
        Else
          Console.WriteLine(vbTab & vbTab & tParam.ToString())
        End If
      Next tParam
    End If
  
  End Sub 
  
  
  Public Shared Sub Main() 
    Console.WriteLine(vbCrLf & "--- Display information about a constructed type, its")
    Console.WriteLine("  generic type definition, and an ordinary type.")
    
    ' Create a Dictionary of Test objects, using strings for the
    ' keys.    
    Dim d As New Dictionary(Of String, Test)()

    DisplayGenericTypeInfo(d.GetType())
    DisplayGenericTypeInfo(d.GetType().GetGenericTypeDefinition())
    
    ' Display information for an ordinary type.
    DisplayGenericTypeInfo(GetType(String))
  
  End Sub
End Class

' This example produces the following output:
'
'--- Display information about a constructed type, its
'  generic type definition, and an ordinary type.
'
'System.Collections.Generic.Dictionary[System.String, Test]
'    Is this a generic type definition? False
'    Is it a generic type? True
'    List type arguments (2):
'        System.String
'        Test
'
'System.Collections.Generic.Dictionary[TKey,TValue]
'    Is this a generic type definition? True
'    Is it a generic type? True
'    List type arguments (2):
'        TKey  (unassigned - parameter position 0)
'        TValue (unassigned - parameter position 1)
'
'System.String
'    Is this a generic type definition? False
'    Is it a generic type? False

Poznámky

Definice obecného typu je šablona, ze které lze vytvořit jiné typy. Například z definice obecného typu (vyjádřeno v syntaxi jazyka C#, v Visual Basic nebo v jazyce C++) můžete vytvořit a vytvořit instanci typu ( v Visual Basic) voláním metody s obecným G<T> G(Of T) generic <typename T> ref class G G<int> G(Of Integer) MakeGenericType seznamem argumentů obsahujícím Int32 typ. Vzhledem k Type tomu, že objekt reprezentující tento vytvořený typ získá GetGenericTypeDefinition metoda zpět definici obecného typu.

Pomocí IsGenericTypeDefinition vlastnosti můžete určit, zda lze vytvořit nové typy z aktuálního typu. Pokud vlastnost IsGenericTypeDefinition vrací true , můžete voláním metody vytvořit nové MakeGenericType obecné typy.

Seznam invariantní podmínek pro termíny používané v obecné reflexi najdete v IsGenericType poznámkách k vlastnostem.

Platí pro

Viz také