ControllerBase Třída

Definice

Představuje základní třídu pro všechny kontrolery MVC.

public abstract class ControllerBase : System.Web.Mvc.IController
type ControllerBase = class
    interface IController
Public MustInherit Class ControllerBase
Implements IController
Dědičnost
ControllerBase
Odvozené
Implementuje

Konstruktory

ControllerBase()

Inicializuje novou instanci ControllerBase třídy.

Vlastnosti

ControllerContext

Získá nebo nastaví kontext kontroleru.

TempData

Získá nebo nastaví slovník pro dočasná data.

ValidateRequest

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda je pro tento požadavek povoleno ověření požadavku.

ValueProvider

Získá nebo nastaví zprostředkovatele hodnot pro kontroler.

ViewBag

Získá dynamický slovník dat zobrazení.

ViewData

Získá nebo nastaví slovník pro zobrazení dat.

Metody

Execute(RequestContext)

Spustí zadaný kontext požadavku.

ExecuteCore()

Provede požadavek.

Initialize(RequestContext)

Inicializuje zadaný kontext požadavku.

Explicitní implementace rozhraní

IController.Execute(RequestContext)

Spustí zadaný kontext požadavku.

Platí pro