Automatická aktualizace stránky v Power BI

PLATÍ PRO: ✔️ Power BI Desktop ✔️ služba Power BI

Při monitorování kritických událostí chcete, aby se data aktualizovala hned po aktualizaci zdrojových dat. Například ve výrobním odvětví potřebujete vědět, kdy stroj nefunguje správně nebo kdy nefunguje. Pokud monitorujete signály, jako jsou například nálady na sociálních sítích, potřebujete zaznamenat náhlé změny ve chvíli, kdy k nim dojde.

Automatická aktualizace stránky v Power BI umožňuje, aby se vaše aktivní stránka sestavy v předem stanoveném intervalu dotazovala zdrojů DirectQuery na nová data. Kromě toho automatická aktualizace stránky podporuje také modely proxy.

Typy aktualizace

Při používání funkce automatické aktualizace stránky máte k dispozici dva typy aktualizace: pevný interval a detekci změn.

Pevný interval

Tento typ vám umožňuje aktualizovat všechny vizuály na stránce sestavy ve stálém intervalu, jako je jedna sekunda nebo pět minut. Při dosažení nastaveného intervalu odešlou všechny vizuály na stránce aktualizační dotaz do zdroje dat a odpovídajícím způsobem se aktualizují.

Detekce změn

Tento typ vám umožňuje aktualizovat vizuály na stránce na základě zjištěných změn v datech, nikoliv v určitém intervalu. Konkrétně se tato míra dotazuje na změny zdroje DirectQuery. Kromě definování míry musíte také vybrat, jak často budou Power BI Desktop kontrolovat změny. Při publikování do služby se tento typ aktualizací podporuje jen v pracovních prostorech, které jsou součástí kapacity Premium. Zdroje LiveConnect, jako jsou například Analysis Services a datové sady Power BI, se nepodporují.

Vytváření sestav s automatickou aktualizací stránky v Power BI Desktopu

Funkce automatické aktualizace stránky je k dispozici pro zdroje DirectQuery a některé scénáře LiveConnect, a tedy jen tehdy, když jste připojení k podporovanému zdroji dat. Toto omezení platí pro oba typy aktualizací.

Pokud chcete v Power BI Desktopu použít funkci automatické aktualizace stránky, vyberte stránku sestavy, u které se mají aktualizace povolit. V podokně Vizualizace vyberte tlačítko Formátování (malířský váleček) a v dolní části podokna vyhledejte možnost Aktualizace stránky.

Umístění aktualizace stránky

 1. Zapnutí nebo vypnutí aktualizace stránky
 2. Typ aktualizace
 3. Vstupy a informace (podle typu aktualizace)

Karta Aktualizace stránky se zobrazuje jen tehdy, když jste připojení ke zdroji DirectQuery. Pokud chcete povolit automatickou aktualizaci stránky, musí být přepínač v poloze Zapnuto. Potřebné vstupy a zobrazení informace závisí na zvoleném typu.

Nastavení pevného intervalu

Když jako typ aktualizace vyberete Automatická aktualizace stránky , musíte zadat požadovaný interval aktualizace. Výchozí hodnota je 30 minut. (Minimální interval aktualizace je jedna sekunda.) Vaše sestava se začne aktualizovat v intervalu, který jste nastavili.

Pokud jste správce a potřebujete změnit interval aktualizace, projděte si téma Konfigurace úloh v kapacitě Premium.

Když kliknete na zobrazit podrobnosti, Power BI zobrazí další informace o:

 • Pokud tuto funkci povolil správce (jenom když jste přihlášení k účtu Power BI).
 • Minimální interval povolený správcem (jenom když jste přihlášení ke svému účtu Power BI).
 • Skutečná frekvence aktualizace (obvykle delší než vybraný interval)
 • Čas poslední aktualizace.

Zobrazení podrobností v okně Aktualizace stránky

Nastavení detekce změn

Pokud zvolíte jako typ aktualizace možnost Detekce změn, zobrazí se vám odkaz na okno Přidat zjišťování změn. Také můžete na kartě Modelování na pásu karet otevřít okno Detekce změn. Potom klikněte na ikonu Detekce změn v části Aktualizace stránky. Nakonec můžete kliknout pravým tlačítkem myši nebo vybrat šipku rozevíracího seznamu vedle libovolné hodnoty v kontejneru Hodnoty a z nabídky vybrat Detekci změn .

Karta detekce změn

Po otevření okna se zobrazí možnost Typ míry , kde můžete vybrat existující míru nebo vytvořit novou. Při výběru existující míry stačí vybrat požadovanou míru ze seznamu polí nebo ji přetáhnout do části Zvolit existující míru . Při vytváření nové míry můžete zvolit výpočet míry mezi count(počet), count distinct (počet jedinečných položek), minimum (minimum), maximum (maximum) a sum (součet). Možnost Počet jedinečných například využijete tehdy, když chcete počítat ID zákazníků a aktualizace se má provést jen při přidání zákazníka do seznamu. Jakmile vyberete míru, musíte definovat, jak často bude Power BI kontrolovat změny. Jedná se o interval, v němž bude Power BI počítat míru a dotazovat se na změny. Po kliknutí na Použít se v seznamu polí zobrazí nová míra s ikonou detekce změn.

Okno Detekce změn

Potom v části aktualizace stránky uvidíte informace o tom, která míra se používá k detekci změn, a definovaný interval pro vaši referenci.

Karta detekce změn s podrobnostmi

Poznámka

Pro každý model lze zvolit jen jednu míru detekce změn.

Nastavení intervalu aktualizací

Když je zapnutá automatická aktualizace stránky, Power BI Desktop pravidelně posílá dotazy vašemu zdroji DirectQuery. Po odeslání dotazu dojde před vrácením dat k určité prodlevě. Proto byste u krátkých intervalů aktualizace měli ověřit, že dotazy úspěšně vracejí dotazovaná data v rámci nakonfigurovaného intervalu. Pokud se data v tomto intervalu nevrací, budou se vizuály aktualizovat méně často, než jak jsou nakonfigurovány.

Tyto aspekty platí pro typy aktualizací s pevným intervalem i detekcí změn. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že při detekci změn se do zdroje v pevně stanoveném intervalu vrací pouze jeden dotaz a aktualizace vizuálů se aktivuje jenom v případě, že se změní hodnota míry detekce změn.

Osvědčeným postupem je, že interval aktualizace by měl odpovídat očekávané rychlosti příchozích nových dat:

 • Pokud se do zdroje přidávají data každých 20 minut, váš interval aktualizace nemůže být kratší než 20 minut.
 • Pokud se nová data přidávají každou sekundu, nastavte interval na jednu sekundu.

Při použití krátkých intervalů aktualizace, například jedné sekundy, vezměte do úvahy následující faktory:

 • Typ zdroje dat DirectQuery.
 • Zatížení, které na něm vaše dotazy vytvoří.
 • Vzdálenost diváků sestavy od datacentra kapacity.

Dobu vrácení můžete odhadnout pomocí Analyzátor výkonu v Power BI Desktop a nabídky Zobrazit podrobnosti v oddílu aktualizace stránky pro typ aktualizace s pevným intervalem. Analyzátor výkonu umožňuje zjistit, jestli mají dotazy jednotlivých vizuálů dost času na vrácení výsledků z daného zdroje. Umožňuje také určit, kde dochází k časovým ztrátám. Na základě výsledků z Analyzátoru výkonu můžete upravit zdroj dat, nebo v sestavě experimentovat s jinými vizuály a mírami.

Tento obrázek znázorňuje výsledky zdroje DirectQuery v Analyzátoru výkonu:

Výsledky Analyzátoru výkonu

Další charakteristiky tohoto zdroje dat:

 • Data přicházejí v intervalu 2 sekund.
 • Analyzátor výkonu zobrazuje maximální dobu dotazu a zobrazení přibližně 4,9 sekundy (4 688 milisekund).
 • Zdroj dat je nakonfigurovaný tak, aby zvládl odpovídat na zhruba 1 000 souběžných dotazů za sekundu.
 • Očekáváte, že sestavu bude zobrazovat najednou asi deset uživatelů.

Výsledkem těchto charakteristik je následující rovnice:

 • 5 vizuálů × 10 uživatelů = přibližně 50 dotazů

Výsledek tohoto výpočtu ukazuje vyšší zatížení, než může zdroj dat podporovat. Data přicházejí v intervalu dvou sekund, což by měl být váš interval aktualizace. Protože ale dokončení dotazu trvá přibližně pět sekund, měli byste ho nastavit na více než pět sekund.

Tento výsledek může být navíc odlišný při publikování sestavy do služby. K tomuto rozdílu dochází, protože sestava používá instanci Azure Analysis Services hostované v cloudu. Frekvenci aktualizací proto zřejmě budete muset příslušným způsobem upravit.

Aby se zohlednily dotazy a časování aktualizací, Spustí Power BI další aktualizační dotaz pouze po dokončení všech zbývajících aktualizačních dotazů. Takže i když je interval aktualizace kratší než doba potřebná ke zpracování dotazů, Power BI se aktualizuje až po dokončení zbývajících dotazů.

Tato omezení platí i v případě detekce změn. Analyzátor výkonu také zobrazuje výsledky dotazu na míru detekce změn, i když neodpovídá žádnému vizuálu v sestavě. Tuto možnost jsme vám poskytli, abyste mohli řešit potíže s tímto typem míry na základě stejných pokynů, které jsme zmínili dříve. Hlavní rozdíl tkví v tom, že u tohoto typu přijde do zdroje dat jen jeden dotaz, nikoliv všechny dotazy ze všech vizuálů. To platí i v případě, že si sestavu zobrazuje více uživatelů.

Výsledky nástroje Analyzátor výkonu s detekcí změn

Pro stejný scénář popsaný výše platí:

 • Jeden dotaz na míru detekce změn pro pět vizuálů vygeneruje jen jeden dotaz při libovolném počtu prohlížejících.

 • Když míra detekce změn aktivuje aktualizaci za předpokladu stejného scénáře jako předtím s 5 vizuály × 10 uživatelů = přibližně 50 dotazů

Když to shrneme, při použití detekce změn se do zdroje dat odešle jenom jeden dotaz, dokud se změna nezjistí. Pokud k tomu dojde, stejná logika použitá pro typ aktualizace s pevným intervalem platí pro aktualizaci všech vizuálů pro všechny uživatele, kteří generují stejný počet dotazů. Tento přístup by měl být z dlouhodobého hlediska efektivnější.

Další otázky a odpovědi týkající se výkonu a řešení potíží najdete dále v tomto článku v části Nejčastější dotazy .

Automatická aktualizace stránky ve službě Power BI

Automatickou aktualizaci stránky můžete nastavit i u sestav publikovaných ve službě Power BI v případě, že je zdrojem dat DirectQuery.

Při konfiguraci automatické aktualizace stránky pro sestavy v služba Power BI se postup podobá postupu pro Power BI Desktop. Při konfiguraci ve službě Power BI podporuje automatická aktualizace stránky také vložený obsah Power BI. Tento obrázek znázorňuje konfiguraci Aktualizace stránky ve službě Power BI:

Umístění možnosti Aktualizace stránky ve službě

 1. Zapnutí nebo vypnutí aktualizace stránky
 2. Typ aktualizace.
 3. Vstupy a informace (v závislosti na typu aktualizace).

Poznámka

Když z Power BI Desktopu publikujete do služby sestavu s povolenou automatickou aktualizací stránky, budete muset v nabídce nastavení datové sady zadat přihlašovací údaje ke zdroji dat DirectQuery. Přihlašovací údaje můžete nastavit tak, aby čtenáři sestav přistupovali k tomuto zdroji dat se svými vlastními identitami a respektovali jakékoli nastavení zabezpečení ve zdroji. Míra detekce změn se vyhodnocuje pomocí přihlašovacích údajů autora.

Intervaly aktualizace stránky

Na typy a intervaly aktualizace stránky povolené ve službě Power BI má vliv typ pracovního prostoru dané sestavy. To platí pro tyto scénáře:

 • Publikování sestavy do pracovního prostoru s povolenou automatickou aktualizací stránky
 • Úprava intervalu aktualizace stránky, který už je v pracovním prostoru.
 • Vytvoření sestavy přímo ve službě

Power BI Desktop nemá omezení pro interval aktualizací, takže jako jeho hodnotu můžete nastavit třeba jednu sekundu. Při publikování sestav na služba Power BI však platí určitá omezení, která jsou popsána v následujících částech.

Omezení intervalů aktualizace

Omezení automatické aktualizace stránky ve službě Power BI závisí na pracovním prostoru, v němž je sestava publikovaná, na tom, jestli používáte služby Premium, na nastavení správy této kapacity a na typu zdroje dat.

Abyste objasnili, jak tato omezení fungují, začněte na pozadí kapacit a pracovních prostorů.

Kapacity představují sadu prostředků (úložiště, procesor a paměť), které se používají k hostování a doručování obsahu Power BI. Kapacity jsou buď sdílené, nebo rezervované. Sdílená kapacita se sdílí s ostatními zákazníky Microsoftu. Rezervovaná kapacita je vyhrazená pro jednoho zákazníka. Úvod do rezervovaných kapacit najdete v tématu Správa kapacit Premium.

Ve sdílené kapacitě úlohy běží na výpočetních prostředcích sdílených s jinými zákazníky. Protože tato kapacita potřebuje sdílet prostředky, jsou kvůli fair play stanovena omezení, například maximální velikost modelu (1 GB) a maximální denní frekvence aktualizace (osmkrát denně).

Pracovní prostory Power BI se nachází uvnitř kapacit. Představují kontejnery pro zabezpečení, spolupráci a nasazení. Každý uživatel Power BI má osobní pracovní prostor označený jako Můj pracovní prostor. Vytvořením dalších pracovních prostorů lze umožnit spolupráci a nasazení. Označují se jako pracovní prostory. Pracovní prostory, včetně osobních pracovních prostorů, se standardně vytvářejí ve sdílené kapacitě.

Tady jsou podrobnosti o těchto dvou scénářích pracovního prostoru:

Sdílené pracovní prostory: U běžných pracovních prostorů (které nejsou součástí kapacity Premium) je minimální interval automatické aktualizace stránky 30 minut (nejkratší povolený interval). Detekce změn není ve sdílených kapacitách k dispozici.

Pracovní prostory Premium: Dostupnost automatické aktualizace stránky v pracovních prostorech Premium (pro pevný interval i detekci změn) závisí na nastavení úloh, které správce úrovně Premium nastavil pro kapacitu Power BI Premium. K dispozici jsou dvě proměnné, které by mohly ovlivnit možnost nastavit automatickou aktualizaci stránky:

 • Zapnutí nebo vypnutí funkce: Pokud správce kapacity tuto funkci vypnul, nebudete moci v publikované sestavě nastavit žádný typ aktualizace stránky. Pevný interval a detekci změn můžete zapnout nebo vypnout samostatně.

 • Minimální interval aktualizace: Když povolíte automatickou aktualizaci stránky s pevným intervalem, musí správce kapacity nastavit minimální interval aktualizace (výchozí hodnota je pět minut). Pokud zadáte interval kratší, než je stanovené minimum, služba Power BI vaši hodnotu přepíše tak, aby se zachoval minimální interval určený správcem kapacity.

 • Minimální interval spuštění: Když povolíte typ Detekce změn, musí správce kapacity nastavit minimální interval spuštění (výchozí hodnota je pět sekund). Pokud zadáte interval kratší, než je stanovené minimum, služba Power BI vaši hodnotu přepíše tak, aby se zachoval minimální interval určený správcem kapacity.

Upozornění

Pokud je ve vaší datové sadě povolená míra detekce změn, otevře připojení ke zdroji dat DirectQuery pro výpočet míry a dotazování se na změny. Toto připojení se liší od připojení aktualizace s nízkou prioritou, která power BI už vytváří.

Nastavení automatické aktualizace stránky na portálu pro správce kapacity

Tato tabulka obsahuje další podrobnosti o tom, kde je tato funkce dostupná a jaká omezení se vztahují na jednotlivé typy kapacit a režim úložiště:

Režim úložiště Vyhrazená kapacita Sdílená kapacita
DirectQuery Podpora PI: Ano
Podpora DZ: Ano
Minimum: 1 sekunda
Přepsání správcem: Ano
Podpora PI: Ano
Podpora DZ: No
Minimum: 30 minut
Přepsání správcem: No
Import Podpora PI: No
Podpora DZ: No
Minimum: Není k dispozici
Přepsání správcem: Není k dispozici
Podpora PI: No
Podpora DZ: No
Minimum: Není k dispozici
Přepsání správcem: Není k dispozici
Smíšený režim (DirectQuery + jiné zdroje dat) Podpora PI: Ano
Podpora DZ: Ano
Minimum: 1 sekunda
Přepsání správcem: Ano
Podpora PI: Ano
Podpora DZ: No
Minimum: 30 minut
Přepsání správcem: No
Analysis Services (Azure a místní) Podpora PI: Ano
Podpora DZ: No
Minimum: 30 minut
Přepsání správcem: Ano
Podpora PI: Ano
Podpora DZ: No
Minimum: 30 minut
Přepsání správcem: No
Datové sady Power BI (připojené živě) Podpora PI: Ano
Podpora DZ: No
Minimum: 1 sekunda
Přepsání správcem: Ano
Podpora PI: Ano
Podpora DZ: No
Minimum: 30 minut
Přepsání správcem: No
Datové sady Power BI (připojení DirectQuery) Podpora PI: No
Podpora DZ: No
Minimum: Není k dispozici
Přepsání správcem: Není k dispozici
Podpora PI: No
Podpora DZ: No
Minimum: Není k dispozici
Přepsání správcem: Není k dispozici
Nabízené datové sady Power BI Podpora PI: Ano
Podpora DZ: No
Minimum: 30 minut
Přepsání správcem: Ano
Podpora PI: Ano
Podpora DZ: No
Minimum: 30 minut
Přepsání správcem: No
Datové sady streamování Power BI Podpora PI: No
Podpora DZ: No
Minimum: Není k dispozici
Přepsání správcem: Není k dispozici
Podpora PI: No
Podpora DZ: No
Minimum: Není k dispozici
Přepsání správcem: Není k dispozici

Legenda:

 1. PI: pevný interval
 2. DZ: detekce změn

Upozornění

Existuje známý problém, kdy je interval aktualizace při připojení z Power BI Desktop ke službám Analysis Services nebo datovým sadám Power BI 30 minut i více. Vizuály na stránce sestavy můžou po 30 minutách zobrazit chybu.

Důležité informace a omezení

Pokud v Power BI Desktopu nebo ve službě Power BI používáte automatickou aktualizaci stránky, musíte pamatovat na několik věcí:

 • Režim úložiště Import se pro automatickou aktualizaci stránky nepodporuje.
 • Jsou podporovány složené modely, které mají alespoň jeden zdroj dat DirectQuery.
 • Pro každou datovou sadu můžete mít jen jednu míru detekce změn.
 • Tenant služby Power BI může obsahovat maximálně 10 modelů s mírou detekce změn.

Diagnostika výkonu

Automatická aktualizace stránky je užitečná pro monitorování a zkoumání rychle se měnících dat. Může však nadměrně zatěžovat kapacitu nebo zdroj dat.

Aby nedocházelo k nadměrnému zatížení zdrojů dat, Power BI má následující zabezpečení:

 • Všechny dotazy automatické aktualizace stránky se spouští s nižší prioritou, aby bylo zajištěno, že interaktivní dotazy, jako je načítání stránky a vizuály křížového filtrování, mají přednost.
 • Pokud dotaz nebyl dokončen před příštím cyklem aktualizace, nespustí Power BI nové aktualizační dotazy, dokud se nedokončí předchozí dotaz. Pokud máte například interval aktualizace jednu sekundu a zpracování dotazů trvá v průměru čtyři sekundy, spustí Power BI ve skutečnosti dotaz jen jednou za čtyři sekundy.

Ve dvou oblastech se můžete setkat s omezením výkonu:

 1. Kapacita: Dotaz nejprve kontaktuje kapacitu Premium, která dotaz DAX vygenerovaný z vizualizací sestavy složí a vyhodnotí na dotaz na zdroj.
 2. Zdroj dat DirectQuery: Dotazy přeložené v předchozím kroku se pak spouští vůči zdroji. Tímto zdrojem mohou být instance SQL Serveru, zdroje SAP Hana atd.

Pomocí aplikace Premium Capacity Metrics, která je dostupná správcům, můžete znázornit, kolik kapacity využívají dotazy s nízkou prioritou.

Mezi dotazy s nízkou prioritou patří dotazy automatické aktualizace stránky a dotazy aktualizace modelu. V současné době neexistuje způsob, jak rozlišovat mezi zatížením způsobeným dotazy automatické aktualizace stránky a dotazy aktualizace modelu.

Pokud je vaše kapacita přetížená dotazy s nízkou prioritou, můžete provést tyto akce:

 • Požádat o větší jednotku SKU úrovně Premium
 • Požádat vlastníka sestavy o zkrácení intervalu aktualizace
 • Na portálu pro správce kapacity můžete:
  • Vypnout automatickou aktualizaci stránky pro danou kapacitu
  • Zvýšit interval automatické aktualizace, což ovlivní všechny sestavy v dané kapacitě

Nejčastější dotazy

Jsem autor sestavy. Na Power BI Desktop jsem definoval(a) interval aktualizace sestavy na jednu sekundu, ale po publikování se sestava ve službě neaktualizuje.

 • Zajistěte, aby pro tuto stránku byla zapnutá automatická aktualizace stránky. Protože toto nastavení platí pro konkrétní stránku, musíte zajistit, aby tato funkce byla zapnutá pro každou stránku sestavy, kterou chcete aktualizovat.
 • Zkontrolujte, jestli jste sestavu nahráli do pracovního prostoru s připojenou kapacitou Premium. Pokud ne, interval aktualizace se po dobu pevného intervalu uzamkne na 30 minut a nebude k dispozici pro detekci změn.
 • Pokud je sestava v pracovním prostoru Premium, zeptejte se správce, jestli je u připojené kapacity tato funkce zapnutá. Zajistěte také, aby byl minimální interval aktualizace pro kapacitu kratší nebo stejný jako interval pro sestavu. To platí pro pevný interval i pro detekci změn.

Jsem správce kapacity. Změnil(a) jsem nastavení intervalu automatické aktualizace stránky, ale změny se neprojeví. Sestavy se pořád aktualizují tak, jak by neměly, nebo se neaktualují, i když jsem zapnul(a) automatickou aktualizaci stránky.

 • Změny nastavení automatické aktualizace stránky provedené v uživatelském rozhraní správce kapacity se do sestav rozšíří až za 5 minut.
 • Kromě zapnutí automatické aktualizace stránky pro kapacitu musíte tuto funkci zapnout také na stránkách sestavy, u kterých ji chcete povolit.
 • Oba typy aktualizací se spravují samostatně, proto se ujistěte, že je typ aktualizace, který chcete povolit, zapnutý.
 • Další informace o povolení a konfiguraci úloh v kapacitě Premium najdete v tématu Konfigurace úloh v kapacitě Premium.

Sestava funguje ve smíšeném režimu. (Smíšený režim znamená, že sestava má připojení DirectQuery a zdroj dat importu.) Některé vizuály se neaktualizuje.

 • Pokud vaše vizuály odkazují na importované tabulky, je toto chování očekávané. Automatická aktualizace stránky není pro import podporována.
 • Přečtěte si první otázku v této části.

Sestava se ve službě aktualizovala, ale pak se najednou zastavila.

 • Zkuste stránku aktualizovat, abyste viděli, jestli se problém nevyřešil.
 • Obraťte se na správce kapacity. Správce možná tuto funkci vypnul nebo prodloužil minimální interval aktualizace. (Přečtěte si druhou otázku v této části.)

Jsem autor sestavy. Moje vizuály se neaktualizuje v zadaném tempu. Aktualizují se pomaleji.

 • Pokud dokončení dotazů trvá déle, dojde u intervalu aktualizace k prodlevě. Automatická aktualizace stránky čeká, než se dokončí všechny dotazy, a teprve potom spustí nové.
 • Správce kapacity možná nastavil minimální interval aktualizace, který je delší než interval nastavený v sestavě. Požádejte správce kapacity o zkrácení minimálního intervalu aktualizace.

Jsou dotazy automatické aktualizace stránky obsluhovány z mezipaměti?

 • Ne. Všechny dotazy automatické aktualizace stránky obchází veškerá data v mezipaměti.

Moje míra detekce změn neaktivuje žádné aktualizace.

 • Zkontrolujte, že je detekce změn na stránce zapnutá. Protože toto nastavení platí pro konkrétní stránku, musíte zajistit, aby tato funkce byla zapnutá pro každou stránku sestavy, kterou chcete aktualizovat.
 • Zkontrolujte, jestli jste sestavu nahráli do pracovního prostoru s připojenou kapacitou Premium. Pokud to neuděláte, detekce změn nebude fungovat.
 • Pokud je sestava v pracovním prostoru Premium, zeptejte se správce, jestli je u připojené kapacity tato funkce zapnutá. Rovněž zajistěte, aby byl minimální interval spuštění pro kapacitu kratší nebo stejný jako interval pro sestavu.
 • Pokud jste zkontrolovali všechny položky uvedené výše, zkontrolujte Power BI Desktop nebo v režimu úprav, jestli se míra vůbec mění. To uděláte tak, že ji přetáhnete na plátno a podíváte se, jestli dochází ke změně hodnoty. Pokud tomu tak není, možná se míra pro dotazování na změny zdroje dat nehodí.

Při připojení ke službě Analysis Services se nezobrazuje přepínač APR

Další kroky

Další informace najdete v těchto článcích: