Quickstart: Een Event Hub maken met behulp van een ARM-sjabloon

In deze quickstart maakt u een Event Hub met behulp van een Azure Resource Manager-sjabloon (ARM-sjabloon). U implementeert een ARM-sjabloon om een naamruimte van het type Event Hubste maken met één Event Hub.

Vereisten

De sjabloon controleren

De sjabloon die in deze quickstart wordt gebruikt, komt uit Azure-quickstartsjablonen.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "metadata": {
  "_generator": {
   "name": "bicep",
   "version": "0.5.6.12127",
   "templateHash": "16940368634879422816"
  }
 },
 "parameters": {
  "projectName": {
   "type": "string",
   "metadata": {
    "description": "Specifies a project name that is used to generate the Event Hub name and the Namespace name."
   }
  },
  "location": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "[resourceGroup().location]",
   "metadata": {
    "description": "Specifies the Azure location for all resources."
   }
  },
  "eventHubSku": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "Standard",
   "allowedValues": [
    "Basic",
    "Standard"
   ],
   "metadata": {
    "description": "Specifies the messaging tier for Event Hub Namespace."
   }
  }
 },
 "variables": {
  "eventHubNamespaceName": "[format('{0}ns', parameters('projectName'))]",
  "eventHubName": "[parameters('projectName')]"
 },
 "resources": [
  {
   "type": "Microsoft.EventHub/namespaces",
   "apiVersion": "2021-11-01",
   "name": "[variables('eventHubNamespaceName')]",
   "location": "[parameters('location')]",
   "sku": {
    "name": "[parameters('eventHubSku')]",
    "tier": "[parameters('eventHubSku')]",
    "capacity": 1
   },
   "properties": {
    "isAutoInflateEnabled": false,
    "maximumThroughputUnits": 0
   }
  },
  {
   "type": "Microsoft.EventHub/namespaces/eventhubs",
   "apiVersion": "2021-11-01",
   "name": "[format('{0}/{1}', variables('eventHubNamespaceName'), variables('eventHubName'))]",
   "properties": {
    "messageRetentionInDays": 7,
    "partitionCount": 1
   },
   "dependsOn": [
    "[resourceId('Microsoft.EventHub/namespaces', variables('eventHubNamespaceName'))]"
   ]
  }
 ]
}

Onder meer de volgende resources worden in de sjabloon gedefinieerd:

Zie Azure-quickstart-sjablonen voor meer informatie over sjabloonvoorbeelden.

De sjabloon implementeren

Azure Portal gebruikersinterface gebruiken

 1. Als uw omgeving voldoet aan de vereisten en u benkend bent met het gebruik van ARM-sjablonen, selecteert u de knop Implementeren naar Azure. De sjabloon wordt in Azure Portal geopend.

  Implementeren op Azure

 2. Selecteer een bestaande resourcegroep of maak een resourcegroep en selecteer deze.

 3. Selecteer de regio.

 4. Voer een unieke naam in voor het project. Deze naam wordt gebruikt voor het genereren van namen voor een Event Hubs-naamruimte en een Event Hub in de naamruimte.

 5. Selecteer Controleren + maken.

 6. Selecteer op de pagina Controleren en maken de optie Maken.

Azure Cloud Shell gebruiken

De sjabloon implementeren met behulp van Azure Cloud Shell:

 1. Selecteer Open Cloud Shell in het volgende codeblok en volg de instructies om u aan te melden bij de Azure Cloud Shell.

  $projectName = Read-Host -Prompt "Enter a project name that is used for generating resource names"
  $location = Read-Host -Prompt "Enter the location (i.e. centralus)"
  $resourceGroupName = "${projectName}rg"
  $templateUri = "https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.eventhub/eventhubs-create-namespace-and-eventhub/azuredeploy.json"
  
  New-AzResourceGroup -Name $resourceGroupName -Location $location
  New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName $resourceGroupName -TemplateUri $templateUri -projectName $projectName
  
  Write-Host "Press [ENTER] to continue ..."
  

  Het kan even duren om een Event Hub te maken.

 2. Selecteer Kopiëren om het PowerShell-script te kopiëren.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de shell-console en selecteer Plakken.

 4. Druk op Enter om de opdrachten uit te voeren.

De implementatie valideren

Als u de implementatie wilt controleren, kunt u de resourcegroep openen vanuit Azure Portal of het volgende Azure PowerShell-script gebruiken. Als de Cloud Shell nog steeds is geopend, hoeft u de eerste regel niet te kopiëren/uit te voeren (Read-Host).

$projectName = Read-Host -Prompt "Enter the same project name that you used in the last procedure"
$resourceGroupName = "${projectName}rg"
$namespaceName = "${projectName}ns"

Get-AzEventHub -ResourceGroupName $resourceGroupName -Namespace $namespaceName

Write-Host "Press [ENTER] to continue ..."

Resources opschonen

Schoon de geïmplementeerd Azure-resources, wanneer u deze niet meer nodig hebt, op door de resourcegroep te verwijderen. Als de Cloud Shell nog steeds is geopend, hoeft u de eerste regel niet te kopiëren/uit te voeren (Read-Host).

$projectName = Read-Host -Prompt "Enter the same project name that you used in the last procedure"
$resourceGroupName = "${projectName}rg"

Remove-AzResourceGroup -ResourceGroupName $resourceGroupName

Write-Host "Press [ENTER] to continue ..."

Volgende stappen

In dit artikel hebt u een Event Hubs-naamruimte en een Event Hub in de naamruimte gemaakt. Zie de zelfstudies Gebeurtenissen verzenden en ontvangen voor stapsgewijze instructies voor het verzenden van gebeurtenissen naar of ontvangen van gebeurtenissen vanuit een Event Hub: