Udostępnij za pośrednictwem


Typ: DECIMAL

Dotyczy: zaznacz pole wyboru oznaczone jako tak Databricks SQL zaznacz pole wyboru oznaczone jako tak Databricks Runtime

Reprezentuje liczby z określoną maksymalną dokładnością i stałą skalą.

Składnia

{ DECIMAL | DEC | NUMERIC } [ ( p [ , s ] ) ]

p: Opcjonalna maksymalna precyzja (całkowita liczba cyfr) liczby z zakresu od 1 do 38. Wartość domyślna to 10. s: Opcjonalna skala liczby z zakresu od 0 do p. Liczba cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego. Wartość domyślna to 0.

Limity

Zakres liczb:

 • -1Ep + 1 do -1E-s
 • 0
 • +1E-s do +1Ep - 1

Na przykład liczba dziesiętna (5, 2) zawiera zakres: -999,99 do 999,99.

Literały

decimal_digits { [ BD ] | [ exponent BD ] }
| digit [ ... ] [ exponent ] BD

decimal_digits:
[ + | - ] { digit [ ... ] . [ digit [ ... ] ]
      | . digit [ ... ] }

exponent:
E [ + | - ] digit [ ... ]

digit: dowolna liczba z zakresu od 0 do 9.

Przyrostek BD i wykładnik E są bez uwzględniania wielkości liter.

Przykłady

> SELECT +1BD;
 1

> SELECT 5E3BD;
 5000

> SELECT 5.321E2BD;
 532.1

> SELECT -6.45
 -6.45

> SELECT typeof(6.45);
 DECIMAL(3,2)

> SELECT CAST(5.345 AS DECIMAL(3, 2));
 5.35

> SELECT typeof(CAST(5.345 AS DECIMAL));
 DECIMAL(10, 0)

> SELECT typeof(CAST(5.345 AS DECIMAL(2)));
 DECIMAL(2, 0)