INTtype (Databricks SQL)

Reprezentuje liczby całkowite ze znakiem 4 bajtów.

Składnia

{ INT | INTEGER }

Limity

Zakres liczb wynosi od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Literały

[ + | - ] digit [ ... ]

digit: dowolna liczba z zakresu od 0 do 9.

Jeśli literał znajduje się poza zakresem int, zostanie niejawnie przekształcony w BIGINT.

Przykłady

> SELECT +1;
  1

> SELECT CAST('5' AS INT);
  5

> SELECT typeof(-2147483649);
  BIGINT