Środki trwałe

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uwaga

Aby zastosować zaawansowane kryteria wyszukiwania w celu uzyskania pomocy dotyczącej systemu Microsoft Dynamics AX, użyj narzędzia ebSearchAx.

Środki trwałe to składniki majątku, takie jak: budynki, środki transportu, grunty, maszyny i urządzenia, należące do danej osoby lub korporacji. Po wprowadzeniu informacji o nabyciu do rekordów środków trwałych można zarządzać środkami trwałymi za pomocą amortyzacji i ustalić próg kapitalizacji w celu określenia amortyzacji. Można obliczać korekty środków trwałych i likwidować środki trwałe.

W przypadku korzystania z księgi głównej zawierającej ewidencję środków trwałych można przeglądać bieżącą wartość wszystkich środków trwałych. Sposób zarządzania środkami trwałymi musi być zgodny zarówno z międzynarodowymi standardami księgowania, jak i z obowiązującym w danym kraju/regionie prawodawstwem dotyczącym księgowania. Wśród wymogów mogą być reguły dotyczące rejestrowania transakcji nabycia i likwidacji, amortyzacji, przewidywanego okresu eksploatacji, zwiększania i zmniejszania wartości środków trwałych. Funkcje modułu środków trwałych uwzględniają wiele z wymienionych standardów i reguł.

Procesy biznesowe

Fixed assets Business Process

Środki trwałe w skrócie

Ważne zadania

Formularze podstawowe

Popularne raporty

Tworzenie środka trwałego

Środki trwałe (formularz)

Fixed asset acquisitions report (AssetAcquisition)

Przenieś środki trwałe

Grupy środków trwałych (formularz)

Fixed asset transactions report (AssetTransactionListing)

Podział środków trwałych

Księgi amortyzacji (formularz)

Fixed asset basis report (AssetBasis)

Przetwarzanie środków trwałych tworzonych w module Rozrachunki z dostawcami

Modele ewidencji (formularz)

Fixed asset disposals report (AssetDisposal)

Integracja środków trwałych

Środki trwałe można zintegrować z następującymi modułami i produktami Microsoft:

Patrz również

Konfigurowanie i obsługa modułu Środki trwałe

Praca z modułem Środki trwałe

Raporty oprogramowania Microsoft Dynamics AX