Modelovanie údajov pomocou služby Power BI

Začiatočníci
Analytik údajov
Power BI

Zistite, čo je dátový model Power BI, ktorý prístup k načítavaniu údajov používa a ako zostaviť dátový model, aby ste získali prehľady, ktoré potrebujete.

Požiadavky

Pre tento študijný program neexistujú žiadne predpoklady.

Moduly v tomto študijnom programe

V tomto module sa dozviete o štruktúre modelu aplikácie Power BI Desktop, základoch navrhovania hviezdicovej schémy, analytických dotazov a konfigurácii vizuálu zostavy. Tento modul predstavuje silnú základňu, podľa ktorej sa môžete naučiť optimalizovať návrhy modelov a pridávať výpočty modelov.

Popíšte rámce modelov, ich výhody a obmedzenia a funkcie, ktoré pomáhajú optimalizovať dátové modely služby Power BI.

Proces vytvárania komplikovaného dátového modelu v službe Power BI je jednoduchý. Ak vaše údaje pochádzajú z viacerých transakčných systémov, ani sa nenazdáte a budete mať pred sebou desiatky tabuliek, ktoré bude treba spracovať. Podstatou vytvorenia dátového modelu je zjednodušenie tohto zmätku. Jedným zo spôsobov zjednodušenia dátového modelu je použitie hviezdicovej schémy. V tomto module sa oboznámite s terminológiou a s jej implementáciou. Získate tiež informácie o tom, prečo je výber správnej granularity údajov dôležitý pre výkon a použiteľnosť zostáv služby Power BI. A v neposlednom rade získate informácie o zlepšení výkonu pomocou dátových modelov služby Power BI.

V tomto module sa naučíte pracovať s implicitnými a explicitnými mierkami. Začnete vytvorením jednoduchých mierok, ktoré zosumarizujú jeden stĺpec alebo tabuľku. Potom budete vytvárať zložitejšie mierky na základe iných mierok v modeli. Okrem toho sa dozviete viac o podobnostiach a rozdieloch medzi vypočítaným stĺpcom a mierkou.

Na konci tohto modulu budete vedieť pridať vypočítané tabuľky a vypočítané stĺpce do svojho dátového modelu. Budete tiež môcť popísať kontext riadka, ktorý sa používa na vyhodnocovanie vzorcov vypočítaných stĺpcov. Keďže je možné pridať stĺpce do tabuľky pomocou Power Query, naučíte sa tiež, kedy je najlepšie vytvoriť vypočítané stĺpce namiesto Power Query vlastných stĺpcov.